قبسات

قبسات

قبسات سال هفدهم تابستان 1391 شماره 64 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ابهامات مفهوم شناختی پلورالیسم دینی جان هیک(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی مفهوم خدا در الهیات وجودگرا(مک کواری) و نقد آن از منظر حکمت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی معناداری زندگی در اندیشه ملاصدرا و کی یر کگور(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقد و بررسی وابستگی روان شناختی اخلاق به دین(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی تطبیقی نظریه جامعه شناختی پدیدارشناسی(تأکید بر اندیشه آلفرد شوتس) با مبانی نظری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۱