قبسات

قبسات

قبسات سال هفدهم زمستان 1391 شماره 66 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

متون دینی؛ از قداست تا ادبیت (کلان روش پژوهش های ادبی معاصر درباره متون مقدس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پدیدارشناسی هرمنوتیک نقد ادبی متن مقدس قرائت تأویلی ادبیت متن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۷ تعداد دانلود : ۶۵۵
۶.

گونه های رویارویی الهیات دینی با علم تجربی (یک مدل تعمیم یافته از دیدگاه باربور در خصوص رابطه علم و دین)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض تمایز الهیات طبیعی مکملیت تلاقی و تأیید مدل باربور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۶۱۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲