راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ

راهبرد فرهنگ سال پنجم بهار و تابستان 1391 شماره 17 و 18

مقالات

۲.

محیط های یادگیری مجازی، امکانی برای کمک به بهبود فرهنگ یادگیری

۳.

تدوین « فلسفه تربیتی اجتماع» متناسب با فرهنگ اسلامی و ایرانی؛ پیش نیاز تحول اساسی در نظام های تربیتی مدرن

۴.

ویژگی های و ضرورت های تدوین برنامه درسی چندفرهنگی در ایران: بررسی چالش ها و ارائه راهبردها

۵.

بازاندیشی مفهومی «پرورش تفکر» همچون بستر فرهنگی تحول نظام آموزشی بر بنیاد نظریه انسان به منطله عامل

۷.

جایگاه چندفرهنگی در آموزش مدرسه ای و آموزش عالی

۸.

ضرورت بازتعریف نقش عقل برای تحول در نظام آمورشی

۹.

رویکردهای حاکم بر تغییر در نظام آموزشی و برنامه درسی ایران: از رویکرد مهندسی تا رویکرد فرهنگی

۱۰.

فرهنگ خانواده: مبنای معقول در ساماندهی تعاملات خانه و مدرسه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴