مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا 1389 ویژه نامه فناوری اطلاعات و مدیریت آن

مقالات

۲.

استراتژی های اجرایی فناوری اطلاعات در سازمان های صنعتی

۷.

آموزش الکترونیکی و آموزش با ویژگی ها و استانداردهای دانشگاه مجازی

۸.

جامعه اطلاعاتی و رویکردهای نوین در آموزش

۱۶.

کاربردهای فناوری اطلاعات در اداره شهرها و شهرداری ها

۱۷.

کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت حمل و نقل ریلی

۱۸.

طبقه بندی سرویس های اینترنتی برای ارتباطات مدیریت پروژه

گفتگوها

۴.

مصاحبه در زمینه امنیت شبکه: آسیب پذیری اطلاعاتی، امنیت شبکه و ابزارهای امنیتی در سازمان ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰