مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا سال نهم بهار و تابستان 1389 شماره 23 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل مفهومی مشارکت مردمی و عدالت محوری در بستر دولت الکترونیکی بر پایه متدولوژی تفکر ارزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی راهکارهای توسعه برونسپاری سیستمهای اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی موانع و راهکارهای تحقق کامل دولت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

طراحی چارچوبی جهت فرموله کردن استراتژی تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

شناسایی عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری و بررسی سهم هر یک از عوامل در اثر بخشی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰