مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا سال اول تابستان 1382 شماره 2

مقالات

۱.

آینده نگاری تکنولوژی و کاربرد آن در سیاست گذاری و مدیریت تکنولوژی

۴.

بررسی اثرات فناوری اطلاعات و سیستم های مخابرات برترافیک درون شهری و ....

۸.

شناخت و الویت بندی پیش نیازهای استمرار استانداردهای کیفی در صنایع کشور

گفتگوها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰