مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا سال هشتم پاییز و زمستان 1388 شماره 22 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

کاربرد روشهای MADM فازی در طراحی مدل فرایند EFQM و شش سیگما برای سازمانهای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی همبستگی بین عوامل تعیین کننده سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی اثر اعتماد در پذیرش خدمات الکترونیکی(مطالعه موردی: دفاتر پلیس +10)(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مدیریت بر تقاضای نیروی کار و بررسی و ظرفیت اشتغالزایی صنایع مختلف در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی میزان تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰