مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا سال سوم پاییز و زمستان 1384 شماره 11 و 12

مقالات

۴.

بررسی یادگیری الکترونیک و ارائه یک چارچوب پیشنهادی برای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور

۷.

نقش تحلیلی شش سیگما با رویکرد باز مهندسی مجدد فرایند

۸.

معرفی ارکان توسعه ملی

۱۰.

بررسی وضعیت بکارگیری فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در صنعت نفت و گاز ایران

۱۲.

ارزیابی مزایا و محدودیت های الگوهای سازماندهی فعالیتهای تحقیق و توسعه و ارائه توصیه های کاربردی

۱۴.

بررسی اثرات بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط کشور

۱۵.

نوآوری کافی نیست محیط ( مناسب ) برای ابتکار و امنیت روانی ، نوآوری های فرایندی و عملکرد سازمان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰