مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا نیمه اول 1386 شماره 17

مقالات

۵.

توسعه یک مدل مفهومی جدید برای طراحی سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

۷.

نقش بسترهای چند بعدی پرورش خلاقیت کارکنان در جهانی سازی سازمانهای ایرانی

۸.

مهندسی مجدد سیستم نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با رویکرد مهندسی فرهنگی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰