مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا پاییز و زمستان 1387 شماره 20

مقالات

۴.

تحلیل تأثیر متقابل عوامل مؤثر بر رفتار سوآوری در بنگاه های خرده فروشی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای شهروند)

۸.

تاثیر سرمایه بر ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی طی سالهای 1381 - 1345

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰