مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا بهار و تابستان 1387 شماره 19

مقالات

۶.

نقش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت استراتژیک در فرایند تصمیم گیریهای راهبردی سازمان

۷.

بررسی تفاوت فرسودگی شغلی بین کارکنان زن ستادی و صفی

۹.

کاربرد روشهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت در اولویت بندی آموزشهای علمی - کاربردی با تأکید بر برابری فرصتهای آموزشی (مطالعه موردی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰