مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا سال چهارم پاییز و زمستان 1385 شماره 15 و 16

مقالات

۱.

کاربرد تئوری ها و روشهای تجزیه و تحلیل محیطی در تنظیم نقطه تعادل استراتژی سازمانی

۲.

نظریه پردازی و آزمایش نظریه ها در حوزه مدیریت دانش

۵.

مدل انتخابی و اولویت بندی روشهای انتقال تکنولوژی

۶.

رویکرد توسعه کاربرد مدلهای تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین

۷.

کاربرد شبکه های عصبی هوشمند

۸.

ارائه یک الگوی گام به گام برای مدیریت برنامه های استراتژیک تغییر

۱۰.

آشنایی با مدیریت مشارکتی و نقش آن در بهبود بهره وری

۱۳.

کاربرد مدلهای تجارت الکترونیکی در مدیریت زنجیره تامین

۱۴.

جایگاه و نقش فعالیت های تحقیق و توسعه در استراتژیهای دستیابی به تلوزیون مورد نیاز

۱۶.

کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره LINMAP برای اولویت موضوعات برنامه های رسانه ای

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰