دانش شناسی

دانش شناسی

دانش شناسی پاییز 1387 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی میزان آشنایی و استفاده اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از پایگاههای اطلاعاتی تخصصی رشته مربوطه

۲.

نیازسنجی اطلاعاتی اعضای جوان کتابخانه های عمومی شهر تهران

۳.

بررسی وضع موجود و ارائه طرح پیشنهادی تأسیس شبکه ی اطلاع رسای برای کتابخانه های عمومی درجه ی یک سراسر ایران

۴.

نگارش مقالات علمی معیارهای ISI (مؤسسه اطلاعات علمی)

۵.

طرح پیشنهادی ایجاد کتابخانه دیجیتال در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و ارائه راه حل ها و راهکارها

۶.

امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتال در کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی

۸.

بررسی نیازهای اطلاعاتی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور