خانواده پژوهی

خانواده پژوهی

خانواده پژوهی سال اول پاییز 1384 شماره 3

مقالات

۱.

رابطه باورهای غیر منطقی با چرخه زندگی در متقاضیان طلاق

کلید واژه ها: طلاق باورهای غیرمنطقی چرخه زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 579 تعداد دانلود : 795
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی با چرخه زندگی در زوجینی می پردازد که درخواست طلاق داده اند . به این منظور 178 نفر از متقاضیان طلاق ( 120 نفر زن و 58 نفر مرد ) در شعبه 23 دادگاه خانواده شهر رشت مورد مطالعه قرار گرفتند . ابزار جمع آوری شامل دو پرسشنامه : پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های فردی و پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز بود . نتایج نشان دادند که ، بین باورهای غیر منطقی و چرخه های زندگی رابطه معناداری وجود دارد . اکثر متقاضیان طلاق در چرخه سوم زندگی خود ( پرورش کودکان ) قرار دارند ...
۲.

بررسی عوامل زمینه ای - فردی و ارتباطی - دو جانبه ای موثر بر سازگاری زناشوئی

کلید واژه ها: ازدواج سازگاری زوجین روابط زناشوئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 796 تعداد دانلود : 909
خشنودی ، رضایت و خوشبختی زندگی نیاز به تلاش زوجین دارد . سازگاری در روابط زناشویی بر میزان سلامت روانی زوجین ، میزان رضایت از زندگی و حتی بر میزان درآمد . موفقیت تحصیلی و رضایت از شغل تاثیر می گذارد . از سویی دیگر ناسازگاری در روابط زوجین موجب اختلال در روابط اجتماعی ، گرایش به انحرافات اجتماعی ، افول ارزش های فرهنگی در بین زوجین می شود . هدف اصلی این پژوهش تعین عوامل مرتبط و مؤثر بر سازگاری و ناسازگاری زوجین بود . برای این منظور از مدل دو بعدی عوامل زمینه ای - فردی و عوامل ارتباطی دو جانبه ای استفاده شد ...
۳.

بررسی سلسله مراتب نظام ارزشی نوجوانان دانش آموز در شیوه های فرزند پروری مختلف

کلید واژه ها: نوجوانان دانش آموز شیوه های فرزندپروری سلسله مراتب نظام ارزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده کودک و نوجوان
تعداد بازدید : 935
پژوهش حاضر با هدف بررسی سلسله مراتب نظام ارزشی نوجوانان دانش آموز در شیوه های فرزند پروری مختلف طراحی و اجرا شد . تعداد 249 دانش اموز ( 129 دختر و 120 پسر ) بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند . آزمودنی ها به پرسشنامه های سنجش شیوه های فرزندپروری و نظام ارزشی پاسخ دادند . تجزیه و تحلیل نهایی نمرات بدست آمده با استفاده از آزمون غیر پارامتریک فریدمن نشان داد که برای آزمودنی هایی که شیوه های فرزندپروری والدین خود را پاسخگو ، سهل گیر و مستبد درک کرده بودند ، سلسله مراتب نظام ارزش ها معنادار و برای آزمودنی هایی که شیوه های فرزندپروری والدین خود را طرد کننده و آشفته درک کرده بودند ، نظام ارزش های سلسله مراتب معناداری ندارد ...
۴.

هنجاریابی مقیاس جو خانواده برای خانواده ایرانی ساکن تهران

کلید واژه ها: هنجاریابی مقیاس جو خانواده تعامل خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 947 تعداد دانلود : 876
پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی فرم واقعی مقیاس جو خانواده برای خانواده های ایرانی بر اساس نظریه کلاسیک می باشد . نمونه آماری شامل 510 نفر از خانواده های عادی ، که به روش تصادفی و تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند ، 36 نفر از خانواده های مشکل دار هستند . ابزار پژوهش ، مقیاس جو خانواده ( فرم R ) می باشد . پایانی مقیاس به دو روش ضریب آلفای کرونباخ برای هر ده خرده مقیاس و روش باز آزمایی به فاصله 5/1 ماه و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون برای هر یک از خرده مقیاس ها بدست آمد ...
۵.

مقایسه سلامت عمومی مادران کودکان عقب مانده ذهنی ، نابینا ، ناشنوا و معلول جسمی - حرکتی

کلید واژه ها: سلامت عمومی عقب مانده ذهنی مادر نابینا ناشنوا حرکتی معلول جسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 368 تعداد دانلود : 298
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت عمومی مادران کودکان غیر معلول ، عقب مانده ذهنی ، نابینا ، ناشنوا و معلول جسمی - حرکتی ، طراحی و اجرا شد . تعداد 474 نفر مادر ( 220 نفر مادران کودکان غیر معلول ، 84 نفر مادران عقب مانده ذهنی ، 53 نفر مادران کودکان نابینا ، 89 نفر مادران کودکان ناشنوا و 28 نفر مادران کودکان معلول جسمی - حرکتی ) به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سلامت عمومی را تکمیل کردند . نتایج نشان داد نمرات سلامت عمومی مادران کودکان غیر معلول با مادران کودکان استثنایی تفاوت معناداری ندارد ...
۶.

مقایسه پرخاشگری و تنیدگی در والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و غیر عقب مانده ذهنی

کلید واژه ها: پرخاشگری والدین تنیدگی آموزش پذیر دانش آموز عقب مانده ذهنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلالات سایکوتیک
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی اجتماعی پرخاشگری، تعارض و خشونت
تعداد بازدید : 587 تعداد دانلود : 521
پژوهش حاضر به مقایسه پرخاشگری و تنیدگی در والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و والدین دانش آموزان غیر عقب مانده ذهنی پرداخته است . نمونه مورد بررسی شامل 40 زوج از والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر دختر و پسر که در مدارس استثنایی شهر اصفهان شاغل به تحصیل بودند و 40 زوج از والدین دانش آموزان غیر عقب مانده دختر و پسر که در مقطع دبستان در شهر اصفهان مشغول به تحصیل بودند ، می باشد . روش نمونه گیری برای والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی ، به شیوه تصادفی - خوشه ای و در والدین دانش آموزان غیر عقب مانده ذهنی به شیوه تصادفی ساده بود ...
۷.

بررسی مقدماتی اثر تصور هدایت شده با موسیقی بر کاهش استرس ، افسردگی و اضطراب مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک

کلید واژه ها: افسردگی اضطراب استرس موسیقی درماین اتیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 839 تعداد دانلود : 892
اتیسم یکی از اختلالات فراگیر رشد دوران کودکی است که با تخریب پایدار در تعامل اجتماعی متقابل، انحراف ارتباطی و الگوهای کلیشه ای محدود مشخص می شود . به خاطر مشکلات فراوان این کودکان ، خانواده ها و به خصوص مادران دارای کودک اتیستیک از تنش و فشارهای روانی زیادی رنج می برند . روش تصور هدایت شده با موسیقی ، روشی شناخته شده با ویژگی آرام بخشی و حساسیت زدایی است که پاسخ های روانی و عاطفی افراد دچار استرس و افسردگی را تحت تاثیر قرار داده ، پاسخ های تنش زا را کاهش می دهد و موجب آرامش می شود ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۵