مقالات

۲.

بررسی رابطه بین نقش هایی که مدیران نظام اداری ایفا می کنند با اثر بخشی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۱ تعداد دانلود : ۶۴۵
این مقاله در مرحله نخست به تبیین نقش هایی که مدیران نظام اداری کشور در جهت افزایش اثر بخشی سازمانی ایفا می کنند ، مبادرت داشته و هشت دسته " نقش " را در قالب نوعی به عنوان یک الگوی مفهومی مورد شناسایی ، و تشریح و تبیین قرار می دهد . در ادامه ، نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه های نقش های مدیریتی و اثربخشی سازمانی ، نتایج تجزیه و تحلیل واریانس برای تحلیل اختلاف معنی داری بین نقش هایی که مدیران نظام اداری در سطوح مختلف مدیریتی ایفا می کنند ، به صورت اولویت بندی نقش های مدیریتی در سطوح مختلف سازمانی به تفکیک تشریح می شود و در نهایت در بخش پایانی ، یافته های پژوهش براساس سؤالات مطرح شده مورد بررسی ، بحث و نتیجه گیری قرار می گیرد .
۳.

توسعه سازمانی و سازمانهای آینده

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴۶ تعداد دانلود : ۳۰۲۱
روزی در این فکر بودم که در مورد توسعه سازمان درگذشته ، حال و آینده چه می توان گفت ؛ برحسب اتفاق مقاله ای را یافتم که در سال ( 1362) برای ارائه در یکی از دوره های آموزشی مدیران عالی تدوین کرده بودم . در این مقاله دو محور مهم به چشم می خورد : 1 ) توسعه سازمان چیست 2 ) توسعه سازمان چگونه درآینده سازمانها نقش ایفاء خواهد کرد. با شگفتی فراوان متوجه شدم که این مقاله در زمان کنونی نیز مفید می آید. بنابراین ، تصمیم گرفتم برای بحث از گذشته ، حال و آینده توسعه سازمان ، این مقاله را همراه با توضیحات اضافی ارائه کنم
۴.

الگوی هماهنگی تلاطم محیطی و استراتژی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۱۲
"هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوهی ارتباط بین تلاطم محیطی ، سیمای استراتژیک و علمکرد سازمانها ، تبیین مدل به دست آمده و آزمون مدل در سازمانهای تولید کننده دارو است . نتایج به دست آمده از پژوهش در سازمانهای داروسازی کشور نشان داد که محیط پیرامون این موسسات متلاطم است و شرکتهای دارویی که شکاف کوچکتری بین سیمای استراتژیک و سطح تلاطم محیطی آنها وجود دارد، از علمکرد بالاتری برخوردار هستند. مدل و یافتههای پژوهش نه تنها برای سازمانهای داروسازی و علاقهمندان به این بحث مفید است ، بلکه برای پژوهشگران مدیریت استراتژیک نیز مبنای مناسبی برای تحلیل سطح تلاطم پیرامون سازمانها و همچنین نحوهی متناسبسازی سیمای استراتژیک سازمانها و صنعتهای دیگر ارائه میدهد. "
۵.

اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۰۹
در سال 81 ساختار بودجه ریزی کشور دستخوش تغییرات مفهومی شده است . تغییر در مفهوم درآمد ، هزینه ، داراییهای سرمایه ای و مالی باعث شفافیت اطلاعاتی بیشتر بودجه شده است . بر این اساس ، بودجه دولت مانند بودجه نوعی بنگاه اقتصادی تنظیم می شود. اصلاحات ساختاری ، کاهش تبصره های بودجه و تبدیل تبصرهای تکراری به قانون و یکسان سازی نرخ ارز از جمله تغییرات و اصلاحات در بودجه ریزی دولت بوده است . هدف از این مقاله ، بررسی اصلاحات ساختاری در بودجه ریزی ، مقایسه ی بودجه ریزی سنتی ، بودجه ریزی جدید و بودجه ی عملیاتی ، تاریخچه و اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر بودجه و حساب ذخیره ارزی ، تاثیر اصلاح قانون مالیاتها در بودجه ، همچنین جایگاه اشتغال و طرحهای عمرانی نیمه تمام در بودجه و ویژگیهای بودجه 81 تبیین خواهد شد .
۶.

فن آوری اطلاعات و فرهنگ: بررسی اهمیت ابعاد فرهنگی به کارگیری فن آوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۷۹۴
فرهنگ ها هم بر طراحی نظام های مبتنی بر فن آوری اطلاعات و هم بر نحوه ی اکتساب آنها تأثیر می گذارند . بخشی از این تأثیر را می توان ناشی از آثار اجتماعی به کارگیری فن آوری اطلاعات درست که بیشتر از دید فرهنگ عامه مطرح است ، دانست. در حوزه اینترنت ، ماهواره ها ، و تلویزیون به علت اعمال فن آوری های اطلاعاتی ، و امکان اشاعه ی زبان ، رفتارها و ارزشهای خاص یا مصرفی می تواند باعث ایجاد تغییرات فرهنگی شود. از دیدگاهی دیگر ، مؤلفه ها و ابعاد فرهنگ ملی ( به عنوان مثال : فردگرایی ، مردگرایی ، فاصله ی قدرت ، ابهام گریزی و دید بلندمدت ) باعث ایجاد نگرشهای گوناگون و حمایتهای متفاوت نسبت به استقرار فن آوری اطلاعات می شود. در نهایت فرهنگ سازمانی به عنوان نرم افزار ذهنی اعضای سازمان ، باعث پدید آمدن پدیده هایی نظیر پیش فرض های مدیریتی متنوع ، پویایی سیاسی ، چارچوبهای شناختی متفاوت کاربران از فن آوری اطلاعات و انگیزه های مختلف آنان شده و می تواند باعث ایجاد رویکردهای گوناگون ( نادیده گرفتن ، انزواپذیری ، پرستش و یکپارچه سازی ) به فن آوری اطلاعات در سازمانها شود .
۷.

یک مدل اجماع فازی برای تصمیم گیری گروهی: رویکرد فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
موفقیت سازمان ها به اتخاذ سریع تصمیم های صحیح و اجرای سریع این تصمیم ها بستگی دارد . چنین تصمیم هایی در سازمان ها توسط گروهی از افراد اتخاذ می شود . محیط تصمیم گیری گروهی توسط گروهی از افراد شکل می گیرد که به منظور انتخاب بهترین راه کار قضاوت هایشان نسبت به مجموعه ای از معیارها و اهداف اظهار می دارند. در محیط تصمیم گیری گروهی ، روش های بسیاری برای آشتی دادن نگرش و قضاوت خبرگان و مشارکت کنندگان در فرآیند تصمیم گیری گروهی و حصول اجماع به کاربرد . در این مقاله یک مدل فازی ، برای حصول اجماع در جایگاه تصمیم گیری گروهی ارائه می شود.
۸.

آسیب شناسی اداری نظام بانکی کشور، مشکلات و تنگناها

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۹۹۴
"بدون شک نظام بانگی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور بوده که از طریق تجهیز منابع تدارک نقدینگی ، ارایه ی ابزار پرداخت ، اعطای تسهیلات ، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی ، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد . مقاله ی حاضر به ارزیابی نظریات و انتظارات مردم در مورد کیفیت و کمیت خدمات بانکی کشور و ترسیم وضع موجود نحوه ی اداره بانکها پرداخته و در نهایت نارسائی ها و موانع عمده نحوه ی اداره بانکها را مورد شناسایی قرار داده و علل و عوامل این نارسایی ها و موانع را ریشه یابی می کند. هدف غایی از ارایه ا ی این مقاله ، تحلیل و استنتاج منطقی حاصل از نظر سنجی جامعه آماری مشتریان و مدیران ارشد نظام بانکی کشور و ارایه ی پیشنهادهای عملی و کاربردی برای رفع موانع و نارسائی های اداری شبکه ی بانکی کشور است. پیشنهادهایی برای رفع مشکلات نظارتی ، بهره گیری از فن آوری روز ، تنگناهای اعمال مدیریت صحیح بر منابع و مصارف ، موانع مربوط به ضوابط و مقررات ، اعمال مدیریت صحیح بر منابع انسانی ، کنترلهای داخلی ، مدیریت ریسک و نحوه ی اداره بانکها از جمله مطالبی است که به آنها اشاره خواهد شد . "
۹.

مدیریت عملکرد و سازوکارهای اجرایی آن در تولید کیفیت

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۶ تعداد دانلود : ۵۹۳
مدیریت عملکرد بعنوان یک نگرش نوین مدیریتی نقش اساسی در هدایت و ترکیب مؤلفه های کیفیت در سازمان ایفاء و به شکل مطلوب و اثربخش بر فرآیند کیفیت ، مدیریت می نماید . با مدیریت عملکرد می توان زمینه ها و بستر لازم برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر را فراهم نمود. در توسعه کیفیت عوامل و مؤلفه های مختلفی در سازمان درگیر هستند که اگر همه آنها به کار گرفته شوند کیفیت ، چند بعدی شده و مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد می نماید. در این زمینه مدیریت عملکرد با یک روش جامع نگر کلیه عوامل و مؤلفه های ریز و درشت درگیر در کیفیت را مدیریت نموده و نهایتاً عملکرد مطلوبی از آنها بدست می آید . مدیریت عملکرد ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد و کل سیستم برای کیفی کار کردن ، ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد واقعی شان را نیز مدنظر دارد . با توجه به اهمیت مدیریت عملکرد در تولید و توسعه کیفیت پایدار در این مقاله که براساس تئوری های عمل تدوین یافته و مبتنی بر تجارب عملی نگارنده می باشد سعی برآن است مفهوم و مؤلفه های مدیریت عملکرد تبیین و سپس به بیان ساز و کارهای آن در توسعه کیفیت پایدار سازمان پرداخته شود.
۱۰.

در تامین خواسته های مشتریان از آموزش QFD کابرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۱
گسترش عملکرد کیفیت (QFD) یکی از فنون مدیریت کیفیت است که برای به کار گیری مرحله به مرحله نداهای مشتری به صورت عملیاتی به کار گرفته می شود . این فن می تواند نه تنها در عملیات تولیدی ، بلکه در خدمات مختلف از جمله خدمات آموزشی نیز کاربرد داشته باشد . در این مقاله برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی از تکنیک QFD استفاده شده است . بعد از انجام مصاحبه با مشتریان (دانشجویان ) کلیدی و شناسایی خواسته های آنها ، این خواسته ها را رتبه بندی و سپس با به کارگیری روش خانه کیفیت به الزامات آموزشی تبدیل و به کارگرفته شده اند . یافته های پژوهش نشان می دهد که مهمترین الزامات آموزشی را باید به ترتیب در ساختار، اساتید ، و محتوای دوره های آموزشی طرح مدیران جستجو کرد .
۱۱.

پژوهش در فرهنگ سازمانی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۴ تعداد دانلود : ۹۳۰
فرهنگ سازمانی یکی از موضوعات مورد علاقه نویسندگان و پژوهشگران رشته مدیریت در دهه های اخیر بوده است . پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده و مقالات و کتب متعددی به رشته تحریر درآمده اند که از گونه گونی بسیار در مبانی نظری ، اهداف و روش ها برخوردار می باشند . آنچه در این مقاله مطرح می شود مجموعه مطالب مهمی درباره نحوه مطالعه درباره فرهنگ سازمانی است . این موضوعات مشتمل بر : هدف های متصور از مطالعه ، روش های مطالعه ، نحوه ارزیابی مطالعات ، تلفیق هدف ها و روش ها با دیدگاههای نظری و نیز ویژگی هایی درباره آینده پژوهش در این مورد می باشد . در واقع هدف مقاله آماده سازی و تجهیز فکری پژوهشگران این عرصه درباره چرایی و چگونگی مطالعه فرهنگ سازمانی است تا در نهایت به صحت و اعتبار این گونه پژوهش ها افزوده شود.
۱۲.

تعاریف و طبقه بندی ها :(NGOs) سازمانهای غیر دولتی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۹۵۰
به باور صاحبنظران ، برنامه های توسعه ی ملی و محلی ( توسعه از بالا ) بدون مشارکت مردمی ( توسعه از پایین ) موفقیت آمیز نخواهند شد. تجارب جهانی نشان می دهند سازمان های غیردولتی توانسته اند نقش مهمی در بسیج اقشار مختلف ، بویژه سطوح پایین و متوسط جامعه ، ایفا کنند. از این رو در سالهای اخیر ، پدیده سازمان های غیردولتی و نقشی که در توسعه ی مشارکتی ایفا می کنند با آب و تاب بیشتری در محافل برنامه ریزی و دانشگاهی کشور ما مطرح شده است . نظر به اهمیت بحث ، نوشتار حاضر ضمن تشریح تعاریف سازمان های غیردولتی ، به طبقه بندیهای به عمل آمده از این سازمان ها اشاره ای خواهد داشت .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳