مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق) زمستان 1391 شماره 69 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر راهبرد تعمیم نام و نشان تجاری بر نگرش مصرف کنندگان از محصولات جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد کارت امتیازی متوازن(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰