مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول زمستان 1389و بهار 1390 شماره 63 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی فروشندگان و فرایند تصمیم گیری اخلاقی آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

الگویی برای تناسب کارکردهای مدیریت منابع انسانی براساس تلفیق نظریه هزینه مبادله و رویکرد بازارهای داخلی سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

نقش تعدیل کنندگی جذابیت رقبا و هزینه جا به جایی بر رابطه بین قیمت، کیفیت خدمات و رنجش خاطر با قصد رویگردانی مشتریان حقیقی در بخش مسکن بیمه سینا(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ترکیب روشهای AHP و برنامه ریزی آرمانی صفر یا یک برای انتخاب یک سیستم پیشرفته ساخت و تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسه دیوانسالاری دانشکده های مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس الگوی مینتزبرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

چارچوب سنجش میزان آمادگی پیاده سازی سیستم BPM در شرکت برق منطقه ای تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰