مقالات

۱.

مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیرساختهای اخلاقی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۴۷
ضرورت توجه به اخلاقیات در مدیریت دولتی، پژوهش ها و مطالعات متعددی بدنبال داشته است. بی گمان تقویت اخلاقیات در بخش عمومی می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان های عمومی و افزایش مشروعیت این سازمان ها در انظار عمومی ایفا کند. در این مقاله سعی شده است تا ضمن تبیین مفهوم اخلاق در مدیریت دولتی و ضرورت توجه به آن در خدمات عمومی، چارچوبی برای ارزیابی زیر ساخت های اخلاقی ارائه شود. در خاتمه نیز به چگونگی تقویت زیر ساخت های اخلاقی و نتیجه گیری از مباحث پرداخته شده است.....
۲.

قابلیت یادگیری سازمانی رویکردی نوین برای توسعه متوازن سازمان ها

کلید واژه ها: یکپارچه سازی قابلیت یادگیری سازمانی وحدت بخشی خلق ایده تعمیم ایده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۹
این مقاله، قابلیت یادگیری سازمانی را برای حفظ، بقاء و ارزیابی موفقیت سازمانی بررسی کرده و با توجه به ماهیت و چیستی یادگیری سازمانی در شرایط رقابتی ساز و کارهای توسعه قابلیت یادگیری سازمانی را در یک نگاه سیستمی و همه جانبه در جهت ورود به شرایط رقابتی در شرکت ایران خودرو مورد تحلیل قرار داده است. و با استفاده از عناصر اصلی موثر در آن، شرایط موجود و مطلوب را بررسی و الگوی مناسبی را جهت افزایش قابلیت یادگیری سازمانی در شرکت ایران خودرو به عنوان لازمه ورود به موقعیت رقابتی ارائه می نماید.
۳.

شناسائی خانوداده قطعات گلوگاهی در سیستم تولید سلولی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۴۴
ارایش ماتریس ماشین - قطعه در طراحی سیستم های تولید سلولی (CMS) و سیستم های تولیدی انعطاف پذیر نکته ای بسیار مهم بحساب می آید. نتیجه ی این آرایش ایجاد مزیت های متعدد در سیستم های تولیدی است. از میان روش های گوناگونی که برای استفاده در آرایش سلولی ماشینها وجود دارد، روش ضریب تشابهی (SCM) بکرات مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از (CMS) باعث آرایش مجدد ماشینها و قعطات مربوط ضروری می شود که از این راه خانواده قطعات شکل داده می شوند،...
۴.

بررسی رابطه راهبردهای بازار محصول و عملکرد صادر کنندگان ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۳ تعداد دانلود : ۸۲۴
پای نهادن به عرصه تجارت و رقابت بادیگر کشورها در دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای بین المللی، مستلزم تحولات بنیادین در مدیریت بنگاه های اقتصادی است. بدون شک تعامل بین مدیریت بنگاه های اقتصادی و محیط رقابتی بازارهای جهانی، رشد و بالندگی نهاد مدیریت را در پی خواهد داشت و از این منظر نیز صادرات، موتور محرکه ی بنگاه های اقتصادی برای ورود آنها به عرصه ی رقابت بین المللی و در نتیجه، بهبود و ارتقاء مدیریت در آنها محسوب می شود. دو عامل مهم دولت و استراتژی های بنگاه ها، ارکان اساسی توفیق در بازارهای جهانی است....
۵.

معرفی توانمندسازی در مدیریت و الگوهای آن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۴۹
توانمند سازی در ادبیات مدیریت، مفهومی مبهم و ناهمگون داشته و افراد مختلف به تناسب ویژگی های خود از آن استنباطی دارند. در بررسی تاریخچه ی توانمند سازی در مدیریت دیدگاه های مختلفی وجود دارد. نخستین دیدگاه، دیدگاه عقلایی به توانمندسازی است که بر مبنای واگذاری اختیارات و پاسخگویی بنا شده است. دیدگه دوم، دیدگاه انگیزشی است که بر مبنای تئوری نیازهای سه گانه ی مک کله لند نیاز به قدرت را اساسی ترین نیاز مدیر دانسته و مشارکت در قدرت را به عنوان عامل انگیزشی، زمینه ساز توانمندسازی افراد می داند....
۷.

طراحی مدل برنامه ریزی استراتژی صنعتی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۸۲۷
استانهای کشور و به طور کلی کشور ایران دارای برنامه استراتژیک صنعتی نمی باشد. صنایع در استانها بر مبنای تصادف و علاقه صنعتگران آن استان شکل می گیرند. برنامه استراتژیک، برنامه ای پویا است که بر مبنای ماموریت، محیط خارج و محیط داخل تدوین و با توجه به تغییر در عوامل آن تغییر می کند. در این مقاله مدلی برای تعیین استراتژی ارائه شده است که اجزاء ورودی آن با روش دلفای و توسط گروه خبرگان صنعتی تعیین شده است....
۸.

راهبردهای اساسی: استانداردگذاری: یکنواختی و افشا در گزارشگری مالی

نویسنده:

کلید واژه ها: یکنواختی چارچوب نظری افشا استانداردگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۵ تعداد دانلود : ۸۴۵
مهمترین وظیفه ی هیات های استانداردگذار، شناسائی شرایط موجود و ابداع معیارهایی برای ایجاد یکنواختی و افشای مناسب در ثبت و گزارشگری وقایع مالی است. هیات های استاندارد گذار با استفاده از چارچوب نظری و تئوری های حسابداری به این مهم می پردازند. دو معیار یکنواختی و افشار در تئوری و چارچوب نظری حسابداری از نظر فرایند استاندارد گذاری جایگاه خاص دارند. برای افزایش کیفیت انجام مراحل حسابداری و گزارشگری مالی لازم است ابعاداین معیارها (یکنواختی و افشا) از منظر تئوری و چارچوب نظری در حسابداری شفاف شوند، تا هیات استانداردگذار مبنایی برای تدوین استاندارد بدست آورد.
۹.

معیارهای انتخاب تجربه در مستندسازی تجارت مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۴۳
در دنیای معاصر، فراخوانی، تقویت و انتشار دانش سازمانی از طریق مستند سازی تجارت مدیران به عنوان یکی از محورهای اساسی مدیریت دانش، مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران مدیریت قرار گرفته است. مقاله ی حاضر با این پیش فرض که تدوین شاخصهایی برای گزینش تجارب ارزشمند سازمانها: مقدمه ای اساسی برای مستندسازی این تجارب است، پس از اشاره ای کوتاه به مفهوم تجربه ی سازمانی، ویژگیهای حاکم بر فرایند اتخاذ تصمیم یا تصمیم های تشکل دهنده ی یک تجربه را به عنوان مهم ترین معیارهای انتخاب تجارب مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. در این راستا معیارهای یاد شده و مصادیق عینی آن به کمک نوعی مطالعه موردی مستند تبیین می گردد.
۱۰.

سودمندی استفاده از روش مالیات معوق

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۷۹۳
یکی از شیوه های محاسبه ی مالیات بردرآمد شرکت ها از دید متصدیان امور مالیاتی در برخی از کشورها، استفاده از مبنای نقدی است. براساس این روش، سود مشمول مالیات از طریق تفاضل دریافتها و پرداختاهی وقایع انجام شده طی سال به دست می آید. این نگرش با دیدگاه حسابداری که سود یا زیان خالص را مبنای محاسبه مالیات قرار می دهد متفاوت است اما براساس بیانیه ی استاندارد حسابداری ملی تفاوت بین این دو دیدگاه را می توان تحت عنوان مالیات معوق به دروه های آتی تخصیص داد.....
۱۱.

نظام ملی های نوآوری: آیا الگوبرداری کارمناسبی برای کشور است؟

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۸ تعداد دانلود : ۶۴۸
رویکرد نظام های ملی نوآوری در اواخر دهه ی 1980 مطرح شد و در سالهای بعد مورد تدبر و مداقه بیشتر اقتصاددانان و سیاست گذاران کشورها قرار گرفت. نظام ملی نوآوری که از لحاظ تاریخی، یکی از سیستم های فرعی اقتصاد ملی است متشکل از سازمانها و نهادهایی است که نقض اصلی در فعالیت نوآورانه در یک کشور ایفا می کنند. در رویکرد نظام ملی نوآوری، تعامل سازمانی و همین طور ایفا نقش متقابل بین سازمانها و نهادهای علم و تکنولوژیک محور اساسی خط مشی دولتها است.....
۱۲.

ارتباطات بین کیفیت خدمات دریافتی کارکنان سازمان با قابلیت خدمت رسانی آنها به مشتری

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۲۷
ارزش آفرینی (سود) سازمانها به رضایت مشتری یا گیرندگان خدمت وابسته است. رضایت مشتری نیز به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان سازمان بستگی دارد. لذا قابلیت خدمات رسانی کارکنان در زنجیره سود - خدمت نقش کلیدی دارد و این متغیر به نوبت خود به کیفیت خدمات دریافتی از سازمان بستگیدارد. در این تحقیق دسته ای از عوامل درونی یک سازمان که بر رضایت مشتری موثر می باشد مورد شناسایی قرار گرفته است. این عوامل را عوامل هشت گانه کیفیت خدمات داخلی نامیده اند. با سنجش کیفیت این عوامل، مدیران قادرند تعیین نمایند برای رسیدن به رضایت مشتری چه فعالیتهایی در داخل سازمان باید بهبود یابد....

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰