مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول پاییز 1396 شماره 85 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی اثر تنظیم احساسات شناختی بر رضایت شغلی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژیهای انطباقی استراتژیهای غیر انطباقی تنظیم احساسات شناختی رضایت شغلی و نظریه سئوال-پاسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۷۶۴
این پژوهش توصیفی به بررسی نقش تنظیم احساسات شناختی بر رضایت شغلی کارکنان می پردازد. ابزار جمع آوری اطلاعات ما در این تحقیق پیمایشی، پرسشنامه بوده، که بین کارکنان بخش ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران پخش شده است. برای بررسی روایی سازه و کاهش خطاهای اندازه گیری از نظریه سئوال-پاسخ چند بعدی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بسیاری از گویه هایی که برای سنجش متغیرهای تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند، قدرت تمییز مناسبی داشتند و سئوالاتی که بار عاملی پایین داشتند برای آزمون فرضیات حذف شدند. با این وجود، طبق تحلیل سئوالات با استفاده از نظریه سئوال- پاسخ، پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بوده است. نتایج حاکی از آن است که از استراتژی های انطباقی تنظیم احساسات شناختی، استراتژی پذیرش،ارزیابی مجدد مثبت، برنامه ریزی وتمرکز مجدد مثبت باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان می شود و استفاده از استراتژی نگاه به چشم انداز تاثیری بر روی رضایت شغلی ندارد. همچنین، استفاده از استراتژی های غیر انطباقی تنظیم احساسات شناختی (سرزنش خود، سرزنش دیگران و فاجعه سازی) باعث کاهش رضایت شغلی کارکنان می شود.
۲.

نقش ادراک از ویژگی های شغل و حمایت سازمانی در رابطه بین شخصیت فوق فعال و آوای کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت فوق فعال آوای کارکنان ادراک از حمایت سازمانی ویژگی های شغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۸۱
به منظور بررسی جامعتر پیامدهای کاری شخصیت کارکنان توجه به نقش عوامل موقعیتی ضروری است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیرگذاری شخصیت فوق فعال بر آوای کارکنان است که در این رابطه نقش تعدیل گر ویژگی های شغل و ادراک از حمایت سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. روابط مذکور در این تحقیق با رویکردی توصیفی-پیمایشی در شرکت ارتباطات زیرساخت مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده و تحلیل روی آنها بر اساس فنون آمار استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS   و AMOS صورت گرفته است. یافته های تحقیق ضمن تایید تاثیرگذاری شخصیت فوق فعال بر آوای کارکنان نشان داد استنباط کارکنان از ویژگی های شغل و نیز ادراک از حمایت سازمانی نقشی تعدیل کننده در رابطه مذکور ایفا می کنند به طوری که با افزایش استنباط مثبت کارکنان از ویژگی های شغل و حمایت سازمانی، تاثیرگذاری شخصیت فوق فعال بر آوای کارکنان نیز افزایش می یابد. ضمن اینکه نقش تعدیل کنندگی استنباط از ویژگی های شغل بیشتر از نقش تعدیل کنندگی ادراک از حمایت سازمانی  بود.
۳.

تأثیر سبک رهبری بر عملکرد منابع انسانی با میانجی گری سکوت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد سازمانی رهبری تحول آفرین رهبری مبادله ای سکوت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۴۲۰
با توجه به رقابت جهانی،  ارزیابی عملکرد برای بقای سازمان مورد نیاز است و دلیل اصلی برای ارزیابی و اندازه گیری عملکرد سازمانی، افزایش اثربخشی کلی سازمان و فرآیندهای کسب و کار است.هدف این تحقیق بررسی تأثیر سبک رهبری بر عملکرد منابع انسانی در سازمان با میانجی گری سکوت سازمانی می باشد. تحقیق از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کارکنان رسمی شعب بانک سپه ساری به تعداد 430 نفر هستند که حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران به تعداد 203 برآورد شد که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.  ابزار مورد استفاده در این پژوهش سه عدد پرسشنامه استاندارد- سنجش رهبری آوولیو (1997)، عملکرد سازمانی اچیو (2003) و سکوت سازمانی ونداین و همکاران(2003) -  می باشد که روایی آنها با تحلیل عاملی مورد تأئید قرار گرفت و از پایایی خوبی برخوردارند.  داده ها با کمک نرم افزار Spss و Lisrel  مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج یافته ها نشان داد که سبک رهبری تحول آفرین و مبادله ای با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنادار دارند.  سکوت سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه منفی دارد.  رهبری تحول آفرین با واسطه سکوت سازمانی باعث افزایش عملکرد می شود و رهبری مبادله ای با واسطه سکوت سازمانی باعث کاهش عملکرد می شود. رهبری تحول آفرین با سکوت سازمانی رابطه منفی دارد. رهبری مبادله ای با سکوت سازمانی رابطه مثبت دارد.با توجه به تأثیر بیشتر رهبری تحول آفرین از رهبری مبادله ای در افزایش عملکرد و شکست سکوت سازمانی به مدیران بانک ها توصیه می شود این سبک رهبری را به عنوان سبک رایج و غالب در برنامه های خود به کار گیرند و باعث افزایش عملکرد سازمان خود در دنیای رقابتی امروزی گردند.
۴.

اثر ویژگی های شخصیتی، بر رفتارِ دِگَرگُزینی مشتریان، و نقش ناکامی در خدمات رسانی، در تعدیل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ناکامی در خدمت رسانی رفتار دگرگزینی داشتن مناسباتِ صمیمانه تر با مشتریان هوش هیجانی ویژگی های شخصیتی بیمه ایران استان ایلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۸۱
هدف این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کنندگیِ ناکامی در خدمت رسانی، بر پیوندی است که میان سه دسته از متغیرهای مستقل ازسویی، و رفتارِ دِگَرگُزینی به عنوان متغیر تابع ازدیگرسو برقرار می گردد. نوع پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش، مشتریان شرکت بیمه ایران در استان ایلام می باشد. نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران با استفاده از روش آسان دسترس انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه ی استاندارد می باشد که روایی صوری و محتوایی آن، پس از انجام مطالعات اولیه و تهیه ی چارچوب نظری پژوهش، با استفاده از دیدگاه های متخصصان و استادان تایید شده، و پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ 0.852 به دست آمده است. در واکاوی داده ها؛ از تحلیل عاملی، آنالیز چندمتغیره  استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده که متغیرهای ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، و سرانجام داشتنِ مناسباتِ صمیمانه تر با مشتریان؛ هر سه، با رفتارِ دِگَرگُزینی مشتریان، ارتباط معناداری داشته و مدل پژوهش نیز از برازشِ قابلِ قبولی برخوردار است؛ بدین معنی که اگرچه ناکامی در خدمت رسانی، رابطه ی بین هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی، و داشتن مناسباتِ صمیمانه تر با مشتری را از یک سو، با رفتارِ دِگَرگُزینی ازدیگرسو، تعدیل می کند؛ ولی اثرِ این تعدیل، بسیار ناچیز می باشد.
۵.

بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی سازمانی سکوت سازمانی شهروند خوب جو سکوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۵۹۳
سازمان ها برای بقا و ماندگاری نیازمند کارکنانی اند که فراتر از وظایف خود را بر عهده گیرند و با حفظ سیستم اجتماعی سازمان به طور غیرمستقیم به دست یابی به اهداف سازمان کمک و بتوانند بر چالش های محیط غلبه کنند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان است. این پژوهش از نوع پژوهش های تحلیلی و به شیوه همبستگی انجام شده است. از نظر نوع هدف، کاربردی می باشد و از روش پیمایشی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. به منظور دست یابی به هدف مذکور، داده های مطالعه با استفاده از پرسشنامه و روش نمونه گیری ساده تصادفی جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان شرکت بیمه البرز شهر تهران در تابستان 1395 تشکیل می دهند. تحلیل داده ها به کمک مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار SPSS16  و lisrel8.50 صورت گرفته است. یافته های پژوهش بر لزوم توجه به سکوت سازمانی در بروز رفتار شهروندی تاکید می نماید، و حاکی از تاثیر منفی و معنادار سکوت مطیع و سکوت تدافعی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است.
۶.

بررسی پیامدهای غرور سازمانی؛ رویکرد رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غرور سازمانی خودشیفتگی سازمانی رفتار انحرافی رفتار مشارکتی وابستگی روانشناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۶۰۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر غرور سازمانی و تحلیل برخی پیامدهای رفتاری آن در بین کارکنان شرکت برق منطقه ای استان خوزستان انجام شده است. در این پژوهش عوامل رفتار مشارکتی، متعهد بودن در ارائه خدمات به مشتری، وابستگی روانشناختی، غرور متکبرانه، رفتار انحرافی، خودشیفتگی سازمانی به عنوان متغیرهای تأثیر پذیر از غرور سازمانی مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان بوده اند که تعداد آنها 715 نفر بود که از این تعداد ۲۸0 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامة محقق ساخته استفاده شده است که برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه و برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که متغیر غرور سازمانی با مقدار ۸۱/0 بر رفتار مشارکتی ، با مقدار ۹۴/0 بر وابستگی روانشناختی، با مقدار ۵۱/۰ بر متعهد بودن در ارائه خدمات، با مقدار ۳۸/0 بر خودشیفتگی سازمانی و همچنین غرور سازمانی با مقدار ۲۹/۰ بر رفتار انحرافی تأثیر معناداری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰