مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول پاییز 1392 شماره 71 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری: اثر تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تأثیر دولت الکترونیک بر مسئولیت پذیری اجتماعی محسن قدمی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳