مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول تابستان 1390 شماره 64

مقالات

۳.

آسیب شناسی صادرات محصولات دفاعی ایران (مورد مطالعه: یکی از سازمان های مادر تخصصی دفاعی کشور)

۶.

اثرات پیمان های راهبردی بر روابط بین یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد مالی شرکت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱