مقالات

۱.

بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۹۳
امروزه پژوهشهای بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای شکل دهنده ی مبانی تصمیم مدیران ، از جایگاه اهمیت خاصی برخوردار شده است ؛ به گونه ایی که در سازمانهای آشنا با تفکر نوین بازاریابی ، اتخاذ بسیاری از تصمیم های حیاتی سازمان منوط به نتایج حاصل از اجرای این پژوهشها است . یکی از نکات بسیار مهم و اساسی در طراحی و اجرای پژوهشهای بازاریابی ، آشنایی با اصول ، قواعد و فنون خاص مورد نیاز این گونه از پژوهشها است ...
۲.

بررسی و ارزیابی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور برای دستیابی به الگوی بهینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۷۱
این پژوهش برای شناخت وضعیت کنونی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور از منظر سطح و درجه پیچیدگی ، رسمیت و تمرکز در حوزه پنج بانک تجارت ، سپه ، صادرات ، ملت و ملی صورت گرفته است . جامعه آماری پژوهش را این پنج بانک تشکیل می دهد که از نظر تعداد شعب و تعداد کارکنان حدود 80% پوشش صفت تحت مطالعه را دارند . نوع پژوهش براساس هدف ، توسعه ای ، براساس روش توصیفی علی مقایسه ای و اقدام پژوهی است ...
۳.

فرهنگ سازمانی یاد گیرنده، راهبردی اثر بخش جهت حفظ بقاء و توسعه سازمان ها در شرایط محیطی ناپایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۹۴۳
امروزه یکی از عوامل مهم ترغیب کننده یادگیری سازمانی که باعث نشر و تعمیم رفتارهای جدید در جهت سازگاری با محیط خارجی و انسجام دهی درونی سازمان در موقعیت رقابتی می شود متغیر فرهنگ سازمانی است . این مقاله ضمن بررسی مبانی نظری فرهنگ سازمانی یادگیرنده و تجربیات عملی و نظری سازمان های موفق در این مورد ، به دنبال آن است که فرهنگ سازمانی شرکت ایران خودرو را به عنوان یک عامل یکپارچه ساز ، بررسی کند و با عنایت به ویژگیهای فرهنگ سازمانی یادگیرنده در شرایط ناپایدار و رقابتی ، موانع فرهنگ سازمانی شرکت را برای رسیدن به موقعیت رقابتی در دو بعد «چگونه رفتار کردن» و ...
۴.

ارائه یک مدل ریاضی جهت سنجش رضایت فردی در سیستم های اقتصادی - اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۶۴۶
امروزه همگام به تمرکز بر مغز افزار و تفوق منابع انسانی به عنوان مهمترین عناصر ایجاد کننده مزیت رقابتی سازمانها ، مدیریت در تلاش است با شناخت هرچه بیشتر این منبع ، زمینه های رشد و بالندگی آن را فراهم آورده و در محیط رقابتی فرصتهای بیشتری را در اختیار گرفته و منافع افزون تری حاصل نماید . مسلمان نخستین گام در توسعه منابع انسانی شناخت نیازهای فعلی نیروی انسانی سازمان و ارزیابی میزان رضایت آنها از وجوه مختلف سازمانی و طی آن تدوین استراتژی بهبود دهنده ابعاد مختلف سازمان با اتکاء بر اولویتها و عوامل موثر بر رضایت از دیدگاه نیروی انسانی می باشد ...
۵.

مدل تصمیم گیری برون سپاری خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۹۰
برون سپاری به عنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادی روز به روز کاربردهای بیشتری پیدا می کند . مدیران تجاری و صنعتی ضمن آنکه علاقه مندند از استراتژی برون سپاری استفاده کنند اما در عمل با مسایل و مشکلات مفهومی متنوعی در این زمینه روبرو هستند . متاسفانه مطالعات علمی معدودی در زمینه ی برون سپاری خدمات موجود است . در حالیکه پژوهشهای آکادمیک قابل ملاحظه ای در زمینه ی استفاده از برون سپاری در فعالیتهای ساخت محصول موجود می باشد ...
۶.

طراحی مدل ریاضی ارزیابی محیط داخلی و خارجی سیستم آموزش علمی - کاربردی (جهت بکارگیری در فرایند برنامه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۶۴۶
پژوهش حاضر از منظری تازه و با نگرشی سیستمی به فرآیند آموزش اقدام به طراحی الگویی برای ارزیابی ارزشگذاری عوامل محیطی و محاطی موثر بر نظام آموزش علمی - کاربردی کرده است . به طوری که می توان با استفاده از شاخص های ایجاد شده در فاز شناسایی محیط فرآیند برنامه ریزی استراتژیک عوامل موثر محیطی و درون سازمانی را شناسایی و اندازه گیری کرد و نقاط قوت و ضعف سازمانی را تعیین ، منابع و فرصتها را مشخص کرده و تصویر روشنی از وضعیت نظام آموزشی ارائه کرد ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰