مقالات

۲.

مدیریت دولتی در بستر جهانی پرکردن شکافهای تئوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۲ تعداد دانلود : ۲۲۹۳
این مقاله، شکافهای موجود تئوری و عمل مدیریت دولتی را بین کشورهای غربی و غیرغربی آشکار می سازد. با بررسی دیوانسالاری ملی در چارچوبی جهانی، طرحی تدوین می نماید که می توان برای پرکردن شکافها، توسعه دانش مدیریت و بهره گیری کارگزاران از نظریه سازمانی بکار برد.
۳.

تئوری کارگزاری و چالشهای آن در مدیریت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۵۹
در این مقاله، ضمن تشریح تئوری کارگزاری و مفروضات اساسی آن، برخی از انواع قراردادهای رایج کارگزاری با عناوینی همچون قرارداد جبران خدمت مبتنی بر رفتار، قرارداد مبتنی بر نتایج و قرارداد مبتنی بر حقوق، قرارداد مبتنی بر هزینه خدمات و قرارداد مبتنی بر هزینه سرانه خدمات بررسی می شود.
۴.

روند استخدامی و بهره وری کارکنان دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۷ تعداد دانلود : ۶۰۹
کارکنان دولت با نرخ 8/3 درصد در سال طی سالهای 67 تا 76 رشد داشته است جمعیت این گروه تا 10 سال آینده به 3400000 نفر و تا 25 سال آینده به 5900000 نفر خواهد رسید. سطح تحصیلات کارکنان دولت در ده سال اخیر افزایش یافته است. هزینه های اساسی واقعی خانوارها و درآمد واقعی کارکنان دولت روند نزولی داشته است.
۵.

سه الگوی جامع برای مطالعه روابط کار در سازمانها: نظریه سیستمی، نظریه کنش اجتماعی سنخ شناسی روابط کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۸۵
در این مقاله کاربرد دو الگوی جامع علمی، یعنی نظریه سیستمی و نظریه کنش اجتماعی به منظور ایجاد زیربنای مفهومی مطالعه روابط کار در سازمانها و حتی فراتر از آن، در سطح یک کشور (یا حتی در سطح بین المللی)، مورد بحث قرار گرفته است.
۶.

رویکرد ریاضی به فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۸۹
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP یکی از تکنیک های معتبر و قوی تصمیم گیری چند معیاره می باشد. در این مقاله رویکرد ریاضی به AHP مورد بحث قرار می گیرد. در سال 1997 یک محقق بنام جاناتان بارزیلای مدل AHP را فاقد چارچوب صحیح ریاضی برای تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیری دانست.
۸.

کاربرد نگرش اقتضائی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۷۴
امروزه، کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطالعاتی حسابداری متداول شده است. نگرش اقضتایی به حسابداری مدیریت براساس این فرض، بنا شده است که به طور کلی، یک سیستم حسابداری مناسب و مطلوب برای همه سازمان ها در همه شرایط وجود ندارد.
۹.

بررسی مقایسه ای عملکرد مدیر درون سازمانی و مدیر برون سازمانی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۵۴
مدیران از جهت نحوه انتخاب و انتصاب آنان توسط مدیران رده بالا به 4 دسته تقسیم می شوند: 1- درون سازمانی 2- برون سازمانی 3- مافوق سازمانی 4- مادون سازمانی
۱۰.

توانمندسازی نیروی انسانی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۶ تعداد دانلود : ۷۸۹
توانمندسازی به عنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش به یکی از داغ ترین مباحث روز مدیریت مبدل شده است. تعدادی از نظریه پردازان برای نقش قدرت در فرایند توانمندسازی کارکنان، اهمیت بسزایی قایل شده و اصولا برای توانمندسازی غایتی جز افزایش قدرت زیردستان قایل نیستند.
۱۱.

بهسازی صنایع انسانی در سازمانهای تحقیقاتی از طریق گردش شغلی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۱۶۱
صاحبنظران، معقدند که موفقیت سازمانها به ویژه سازمان های تحقیقاتی در گرو فعالیت کارکنان راضی، دارای انگیزه و خلاق است که با اطلاع از اهداف سازمان در راستای تحقق بخشیدن و دستیابی به آن تلاش می نمایند و در این صورت، مدیران قادر خواهند بود توانمندیی های افراد را از قوه به فعل درآورند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰