مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول سال 32 زمستان 1402 شماره 110 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مؤلفه های الگوی ارتقاء ذهن آگاهی مدیران در سازمان های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ذهن آگاهی مدیران سازمان های دولتی ذهن آگاهی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۳
هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های ارتقاء ذهن آگاهی مدیران در سازمان های دولتی ایران را تبیین نمود. روش پژوهش حاضر آمیخته متوالی (کیفی وکمی)است. جامعه آماری پژوهش دربخش کیفی، اساتید ومدیران سازمان ها ودربخش کمی، مدیران گروه مدیریت و مدیران سازمان های دولتی استان لرستان بوده است. در بخش کیفی، 20 نفر با روش هدفمند و در بخش کمی، 300 نفر با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. ابزارجمع آوری داده ها دربخش کیفی، مصاحبه های عمیق و غیرساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته باضریب پایایی، 92/. است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، داده ها بااستفاده ازروش میکروسکوپی درطی سه مرحله کدگذاری باز،محوری وگزینشی وباکمک ازنرم افزار MAXQDA2020 ودر بخش کمی باکمک از نرم افزارSPSS و Smart PLS استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که این مدل در قالب 26 مقوله اصلی و180متغیر شامل ارتقاء ذهن آگاهی مدیران در سازمان های دولتی به عنوان هسته یا مقوله اصلی مدل؛ متغیرهای علّی (محرک های تهدید کننده، محرک های تشویق کننده،احساسات وهیجانات، توانائی ها)؛ متغیرهای زمینه ای (تصمیم گیری، توانمندی های فردی، محیط شغلی، شرایط سازمانی)؛ شرایط مداخله گر (شرایط عاطفی، تجارب،شرایط مخرب، هیجانات)؛ مقولات راهبردی (خودآگاهی، الگوسازی نظام مدیریت تعارض، طراحی فرآیند رفتارشهروندی و نهادینه سازی مدیریت خود) و نهایتاً مقولات پیامدی (توجه و تمرکز،آگاهی از تجارب، بهشیاری و مدیریت تحول گرا) قرارگرفت.
۲.

تأثیر سبک های رهبری خدمتگزار و اخلاقی بر خلاقیت کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری رهبری خدمتگزار رهبری اخلاقی رفتار شهروندی سازمانی خلاقیت کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۵
تشویق و تقویت خلاقیت در بین کارکنان یک استراتژی مهم برای حفظ و بهبود مزیت های رقابتی، تضمین بقای طولانی مدت و رشد سازمان ها است. از طرفی تعیین اینکه سبک های رهبری از طریق کدام روش، رویه و رویکردها و از طریق کدام استراتژی با خلاقیت کارکنان مرتبط بوده، مهم است. رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک رفتار روان شناختی ممکن است نقش حیاتی را به عنوان یک میانجی در رابطه ی ما بین سبک های رهبری و خلاقیت کارکنان بازی کند. تحقیق کنونی ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهشی توصیفی-پیمایشی است. جامعه ی آماری این تحقیق کلیه ی کارکنان دانشگاه دولتی خلیج فارس بوشهر به تعداد 302 نفر و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 169 نفر از کارکنان است. ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات از جامعه ی آماری پرسشنامه بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزارهای SPSS 22 و Lisrel بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که سبک های رهبری خدمتگزار و رهبری اخلاقی بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معناداری دارند.
۳.

بررسی همدوسی امواج مغزی و امواج قلبی مدیران در فعالیت تصمیم گیری بر مبنای مؤلفه های هوش هیجانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همدوسی سیگنال های EEG وECG تصمیم گیری هوش هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۱
پژوهش حاضر موضوع تصمیم گیری تحت تأثیر همدوسی امواج مغزی و امواج قلبی بر اساس هر یک از مؤلفه های هوش هیجانی مایر و سالووی (1998) چگونگی همدوسی EEG و ECG را بر اساس علم عصب شناختی و نوروکاردیولوژی تشریح کرد و سبک های تصمیم گیری مدیران را بر اساس مدل اسکات و بروس (1995) بررسی نموده و نتایج آن را ارائه داد. نمونه پژوهش حاضر، 30 نفر از مدیران سازمان های دولتی و غیردولتی بخش کشاورزی استان گیلان بودند که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و در دو موقعیت آرامش و تصمیم گیری با ابزار نوروفیدبک، بیوفیدبک پروکامپ 2 در حال اجرای آزمون ارزیابی تصمیم گیری CGT نرم افزار CANTAB امواج مغزی و امواج قلبی آن ها به طور هم زمان از ناحیه CZ مغز و نواحی مثلثی اطراف قلب توسط نرم افزار بایوگراف نسخه 6 ثبت شد. نتایج نشان داد همدوسی امواج EEG و ECG در زمان انجام استراحت و تکلیف شناختی در سبک های مختلف تصمیم گیری و مؤلفه های هوش هیجانی تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند و هیچ یک از سبک های تصمیم گیری دارای همبستگی معناداری بین امواج مغزی و امواج قلبی در دو حالت آرامش و تصمیم گیری نبودند.
۴.

الگوی پیشایندها و پیامدهای اینرسی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینرسی سازمانی پیشامدها پیامدها فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۱۹
پدیده اینرسی سازمانی به طرق گوناگون منجر به ایجاد آسیب و ناکارآمدی در فرایندهای سازمان و در پی آن بروز موانع جدی در راستای نیل به اهداف در سطوح خرد و کلان می شود. امروزه با توجه به امکان بروز این پدیده در سازمان های گوناگون و ایفای نقش آن به عنوان مهم ترین عامل محدودکننده انعطاف پذیری و بازداشتن سازمان از ارائه به موقع واکنش و پاسخ به تغییرات روزمره محیطی، اهمیت شناسایی عمیق تر علل موثر بر بروز این پدیده و پیامدهای حاصل از آن، دوچندان شده است. لذا با توجه به عدم وجود الگوی یکپارچه و منسجم پیرامون پیشامدها و پیامدهای اینرسی سازمانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام مند و ترکیب کیفی یافته های حاصل از مطالعات پیشین در رابطه با موضوع اینرسی در سازمان و تدوین چارچوبی واحد از پیشامدها و پیامدهای پدیده مذکور، به روش فراترکیب، طراحی و اجرا شده است. نتایج پژوهش کاربردی حاضر بیانگر این است که پیشامدهای اینرسی در سازمان در سه بعد فردی، گروهی و سازمانی و پیامدهای آن نیز در دو بعد فردی و سازمانی قابل مطالعه و بررسی می باشد. بدین ترتیب بر اساس موارد یاد شده، در پایان پژوهش، الگوی مفهومی پدیده اینرسی سازمانی، تدوین و ارائه گردید.
۵.

شناسایی پسایندهای استفاده از رسانه های اجتماعی در محیط سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های اجتماعی محیط سازمانی روش دلفی فازی عوامل فردی و سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۹
هدف پژوهش حاضر، شناسایی پسایندهای استفاده از رسانه های اجتماعی در محیط سازمانی می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد از نوع آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش در روش فراترکیب مجموعه ای از مقالات و مطالعات مرتبط در حوزه فناوری اطلاعات، کارآفرینی رسانه های اجتماعی و مفاهیم مربوطه می باشد. جامعه آماری تحقیق در مرحله کمی، شامل جمعی از خبرگان شرکت های پردازش داده های مبنا، بانک خون بند ناف رویان، سوپرمارکت انلاین اسنپ، شرکت دی جی پی می باشد. برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه بهره گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار استنباطی، تکنیک دلفی فازی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق در مجموع 4 مقوله شامل مدیریت، فردی، ارتباطی و سازمانی ، 14 مضمون و 36 مفهوم به عنوان پسایندهای رسانه های اجتماعی در محیط های درون سازمانی شناسایی شدند. بنابراین با توجه به اثرات مثبت بکارگیری رسانه های اجتماعی در محیط های درون سازمانی، شرکت های مورد مطالعه می بایست بکارگیری این رسانه ها را بیش از پیش مورد تأکید قرار دهند.
۶.

بررسی نقش میانجی هویت ارتباطی و اشتیاق شغلی در تأثیر رفتارهای رهبر بر آوای کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین رهبری اخلاقی هویت ارتباطی اشتیاق شغلی آوای کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
هدف پژوهش بررسی تأثیر رفتارهای رهبر بر آوای کارکنان با توجه به نقش میانجی هویت ارتباطی و اشتیاق شغلی کارکنان می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره آب و فاضلاب شهر اهواز هستند. 269 نفر به عنوان نمونه آماری بررسی شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی می باشد. داده ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شده است. ابزار جمع-آوری داده پرسشنامه بود و روایی آن نیز با توجه روایی واگرا و روایی همگرا مورد تأیید قرار گرفت و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. پس از نرمال بودن داده ها، فرضیه-های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS25 و AMOS24 مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که رهبری اخلاقی بر اشتیاق شغلی، هویت ارتباطی و آوای کارکنان تأثیر معناداری دارد. رهبری تحول آفرین بر اشتیاق شغلی، هویت ارتباطی و آوای کارکنان تأثیر معناداری دارد. اشتیاق شغلی و هویت ارتباطی بر آوای کارکنان تأثیر دارد. نقش میانجی گری جزئی اشتیاق شغلی و هویت ارتباطی در تأثیر رهبری اخلاقی و رهبری تحول آفرین بر آوای کارکنان مورد تأیید قرار گرفت.
۷.

الگوی مدیریت تعارضات بین نسلی در بین کارکنان کشتیرانی جنوب - خط ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت تعارضات بین نسلی تعارضات بین نسلی کشتیرانی جنوب - خط ایران تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۱۷
این پژوهش باروش تحلیل مضمون و با مصاحبه با 22نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگان کشتیرانی جنوب- خط ایران انجام پذیرفت که طی فرآیند کدگذاری تعداد436کدباز، 130تم فرعی، 18تم اصلی و6 تم هسته، استخراج و ویژگی های آن ها در کشتیرانی جنوب- خط ایران با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 شناسایی شد. نتایج نشان داد که: تعارضات مدیریتی و رفتاری، تعارضات ساختاری، تعارضات محیطی(برون سازمانی) و تعارضات شخصی کارکنان به عنوان شرایط علی از دلایل اصلی تعارضات بین نسلی در شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران می باشد. و نیز راهکارها و راهبردهای ارائه شده توسط خبرگان، ارتباطات موثر، فرهنگسازی، مشوقها و مدیریت تعارض می باشد که با توجه به شرایط زمینه ای که عبارت بود از: فرهنگ و ساختار سازمانی، چالشهای کارکنان، قوانین و مقرارت و ضعف نظام ارزیابی عملکرد کارکنان باید اجرا گردد. همچنین در میان عوامل تسهیل گری چون: نقش افرینی پرسنل در جهت کاهش و از بین بردن تعارض منفی، برون سپری به بخش های خصوصی و... به عنوان عوامل تسهیل کننده در این پژوهش می تواند اجرای راهکاره ها را آسانترکرده و سرعت ببخشد. اما برای حصول نتایج مطلوبتر شایسته است: چالشها و موانع دستیابی به حل تعارض بین نسلی مانند عدم استفاده از سبک های نوین رهبری، تفاوت سنی زیاد همکاران و... برطرف گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰