مقالات

۱.

مدل امتیازات متوازن الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۷
مدل امتیازات متوازن مدل کیفی و جامع برای مدیریت عملکرد سازمانها است. این مدل با تمرکز بر استراتژیهای سازمان و ایجاد تعامل در حوزه های مهم سازمان امور مالی، مشتریان یا ارباب رجوع، فرایندهای داخل سازمانی و رشد و یادگیری سعی در مدیریت و ارزیابی سازمانهای پیچیده دارد. در این مقاله ضمن بیان مفهوم، شیوه کاربرد مدل امتیازات متوازن در سازمان و نقاط قوت و ضعف آن تشریح شده است. در پایان دلایل کارآمدی مدل مذکور در بخش دولتی بیان گردیده است.
۳.

الگوی آمیخته ارتباطات و پیشبرد برای صنعت گردشگری ایران با نگرش به فرآیند تصمیم گیری گردشگران بین المللی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۸ تعداد دانلود : ۸۴۰
به منظور دستیابی به الگوی مناسبی برای آمیخته ی ارتباطات و پیشبرد در صنعت گردشگری ایران، چارچوب نظری فرایند تصمیم گیری گردشگران بین المللی در خرید سفر، که محور اصلی فعالیت های گردشگری هستند مطالعه و بررسی می شود و تاثیر مجاری ارتباطی و منابع اطلاعاتی مختلف بر این فرآیند، مورد آزمون و سنجش قرار می گیرد. برای هرچه واقعی تر شدن آمیخته ی موردنظر برای ایران، عمدتا پاسخ های گردشگران اروپایی و امریکایی مسافر به ایران در فاصله ی زمانی شهریور 1379 تا فروردین 1380 به مدت 8 ماه به سوال در مواردی از قبیل مجاری ارتباطی و منابع اطلاعاتی آنها برای تصمیم گیری در خرید سفر، محرک های اولیه برای انتخاب مقصد سفر، عوامل انگیزشی و ضدانگیزشی در انتخاب مقصد سفر، شیوه و دوره سفر آنان، انتظارات آنان از سفر انجام شده و رضایت و عدم رضایت آنان در سفر به ایران مدنظر قرار گرفت......
۴.

بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمانهای مشمول قانون تامین اجتماعی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۷۸
مهمترین هدف هر سازمان، دستیابی به بالاترین سطح بهره وری ممکن یا بهره وری بهینه است. عوامل موثر بر بهره وری، عبارت از: سرمایه، ابزار و وسائل، روشهای انجام دادن کار، ساختمان و نیروی انسانی است. در بین این عوامل، منابع انسانی مهمترین نقش را در افزایش یا کاهش بهره وری سازمان ایفا می کند. و سهم مدیران نیز، بیش از عوامل انسانی دیگر است. مدیران براساس باورها و دیدگاههای خود عمل می کنند. بنابراین، اگر بخواهیم رفتار مدیران را در زمینه ی خاص پیش بینی یا نظریه و مدلی را از نظر مرتبط بودن آن با تجارب مدیران ارزیابی کنیم، لازم است نگرش مدیران را در آن زمینه ی خاص، بشناسیم.....
۵.

مسائل و راه کارهای تشکیل دانشگاههای اینترنتی در ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۴۰۸
در این تحقیق مفاهیم آموزش فرد محوری، نقش رایانه در فرد محوری کردن آموزش، آموزش بر مبنای رایانه و کلاس های دانشگاههای اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرند. خلاصه ای از فرآیند و چگونگی پژوهشی با روش آزمایشی برای نمایش چگونگی اثربخشی آموزش بر مبنای رایانه در مقایسه با آموزش سنتی ارائه می شود. بحثی در مورد چگونگی راه اندازی این نوع آموزش در نظام آموزشی عالی ایران پایان بخش مطالب مقاله خواهد بود.
۶.

توسعه منابع انسانی با رویکرد راهبردی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۱۷
این مقاله اساسا به توسعه ی راهبردی منابع انسانی می پردازد و سعی دارد بر این نکته تاکید ورزد که اقدامات پراکنده سازمانها در زمینه ی توسعه ی منابع انسانی می تواند به گونه ی منظومه ای در راستای ماموریت و هدفهای آنها گرد هم آید. پس از تشریح قلمرو توسعه ی منابع انسانی، شامل فرد، سازمان، ملی و فراملی، به ضرورتهای جو سازمانی مطلوب برای یادگیری پرداخته ایم تا بستر برنامه ریزی راهبردی برای توسعه ی منابع انسانی فراهم آید. در بخش اصلی مقاله، با اشاره ای مختصر به اصول بنیادی مدیریت راهبردی فرایند برنامه ریزی راهبردی برای توسعه ی منابع انسانی مطرح و در پی آن، الزامات و سیاستهایی که در این گونه برنامه ریزی دخالت دارند ارائه شده است.....
۷.

تئوری عامه در مدیریت دولتی: پیش شرطهای تدوین تئوری عامه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۵۰۶
در عبارت مدیریت اداره امور عمومی که درایران به مدیریت دولتی معروف شده است (Public Administration)، واژه Public به چه معناست؟ براساس معنا و مفهومی که واژه عامه به خود می گیرد سیاست ها و خط مشی های مدیریت دولتی شکل گرفته و بی تردید براساس آن عمل می شود. در مدیریت دولتی کدام تعبیر از عامه، تصویری واقعی تر از public را ارائه می دهد: پلوررالیزم، مصرف کننده، مشتری، نمایندگان منتخب یا شهروند. دراین مقاله ضمن بررسی تفاسیر مختلف و مدلهای متعدد مفهوم عامه، بیش نیازهایی برای تدوین تئوری عامه در مدیریت دولتی ایران ارائه می دهیم.
۸.

بررسی روشهای بهسازی تصمیم گیری برای انتخاب مدیران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۳ تعداد دانلود : ۵۹۵
انتخاب صحیح مدیران یکی از مولفه های مهم برای دستیابی به موفقیت های سازمانی است. روشها و امکانات متعددی برای انتخاب و گماردن آنها بر مشاغل مرتبط وجود دارد. به منظور دستیابی آسانتر به اهداف پژوهش از میان 2000 مدیر میانی و عملیاتی در یک شرکت دولتی، نمونه آماری 104 نفری انتخاب گردیده است. در راستای نظرسنجی از افراد، استفاده از شش پرسشنامه بومی شده با نامهای حوزه علایق، ارزشهای محیط کار، فعالیتهای خانگی، فعالیتهای تفریحی، آموزشهای طی شده غیردانشگاهی، تجربیات افراد قبل از تصدی شغل مورد تاکید قرار گرفته است....
۹.

رویکرد جدید به مدیریت کیفیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۹ تعداد دانلود : ۶۴۳
فرایند Six sigma یکی از دست آوردهای مهم نظام مدیریت کیفیت جامع است که به طور فزاینده ای در شرکت های معتبر و موفق دنیا به کار گرفته شده است. این فرایند با تکیه بر اهداف زیر عمل می کند: 1- رضایت مشتری 2- تولید با خطای تقریبا صفر 3- صرفه جویی در منابع 4- بازگشت سرمایه 5- نهادینه کردن کیفیت در سازمان 6- بهبود مستمر و حفظ فرایند بهبود شش زیگما به عنوان نوعی ابزار عملی قابل سنجش و تحلیل هوشمند، این امکان را فراهم می سازد که تفکر کیفیت و تفکر فرایندی به عنوان نوعی نظام یکپارچه در سطح جهان به عنوان فرایند غالب در هر سطح و عملیاتی در سازمانها بکار گرفته شوند....

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰