مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول زمستان 1401 شماره 106 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تاثیر تاکتیک های مدیریت تصویرپردازی بر ارزیابی عملکرد با میانجی گری مهارت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت تصویرپردازی تاکتیکهای مدیریت تصویرپردازی مهارت سیاسی ارزیابی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تاکتیک های مدیریت تصویرپردازی بر ارزیابی عملکرد با نقش میانجی مهارت سیاسی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی از گروه پژوهش های توصیفی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شاغل در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد 200 نفر است که تعداد نمونه آماری بدست آمده 80 نفر می باشند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مدیریت تصویرپردازی ارائه شده توسط بولینو و ترنلی (1999) و پرسشنامه مهارت سیاسی ارائه شده توسط فریز و همکاران (2007) و پرسشنامه ارزیابی عملکرد ارائه شده توسط هریس و همکاران (2007) می باشد. تحلیل داده ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart- PLS 3 انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش، مورد تایید واقع شده و براساس آن؛ مدیریت تصویرپردازی به مهارت سیاسی منجر شده و این امر بر ارزیابی عملکرد تاثیر دارد. همچنین متغیر مهارت سیاسی در رابطه بین مدیریت تصویرپردازی و ارزیابی عملکرد نقش میانجی ایفا می کند.
۲.

تحلیل نیازها و روش های ارتقای بالندگی حرفه ای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیاز سنجی بالندگی حرفه ای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۷۵
پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران انجام گرفته است. به همین منظور از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. به این صورت که در بخش کیفی پژوهش و به منظور آگاهی از فعالیت های مدیران، مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از خبرگان صورت پذیرفت که با استفاده از روش کدگذاری، پنج فعالیت اصلی "هدایت و رهبری، جهت گیری راهبردی، آینده پژوهی، معماری سازمانی و برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت" و 35 فعالیت فرعی شناسایی گردید. در بخش کمّی پژوهش و بر مبنای یافته های بخش کیفی، پرسشنامه محقق ساخته طراحی و بر روی نمونه ای متشکل از 172 نفر از مدیران که با روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب شده اند اجرا شد. برای تأمین روایی پرسشنامه ضاز افراد صاحبنظر خواسته شد تا درباره محتوای پرسشنامه نظر دهند. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی آن به میزان 91/0 محاسبه گردید که بیانگر اعتبار پرسشنامه می باشد. نیازهای شناسایی شده با استفاده از نرم افزار SPss24 تحلیل شده اند. برای شناسایی روش مناسب جهت تأمین نیازهای شناسایی شده از آزمون خی دو یک طرفه استفاده شد که بر مبنای تحلیل داده های به دست آمده، همه روش های شناسایی شده برای تأمین نیازها مورد تأیید قرار گرفته است.
۳.

راهبردهم آواسازی در کسب و کارهای سکو محور؛ رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد اکوسیستم سکو شبکه هم آواسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۰
در اقتصاد جهانی شرکت هایی که مدل کسب وکار آن ها مبتنی بر تعاملات شبکه محور است، سریع ترین نرخ رشد را دارا هستند. در چنین اقتصاد شبکه محوری مزایای استراتژیک به طور فزاینده ای در کسب وکارهای پلتفرمی ایجاد می شود. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کیفی نتایج مطالعات صورت گرفته در حوزه استراتژی هم آواسازی در کسب و کارهای پلتفرمی انجام شده است. در این پژوهش، با استفاده از جستجوی نظام مند مطالعات مرتبط با استراتژی هم آواسازی در پایگاه های معتبر بین المللی استخراج شده و در نهایت 43 مطالعه برای بررسی های نهایی شناسایی شدند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، از منظر رویکرد کیفی، از منظر جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. سپس با اتخاذ استراتژی فراترکیب و رویکرد تحلیل مضمون به استخراج مفاهیم و الگوها از مطالعات منتخب پرداخته شد. در پایان، الگوی شکل گیری استراتژی هم آواسازی در 3 بعد اصلی (زمینه، محتوا و فرآیند)، 13 مؤلفه (افزایش سهم نوآوری پلتفرم، خلق مزیت رقابتی، خلق ارزش مشترک، پویایی دانش، صیانت پذیری نوآوری، پایداری شبکه، تدوین چشم انداز، تحریک نوآوری، مشروعیت بخشی، اهرم های رهبری، مدیریت مرزهای پلتفرم، مؤلفه ها و قوانین پلتفرم) و 38 شاخص شناسایی و دسته بندی گردید.
۴.

نقش مدیریت تغییر سازمانی در ارتقاء سطح بلوغ بازاریابی صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل بلوغ بازاریابی صنعتی مدیریت تغییر سازمانی مدل مدیریت تغییر پروسی مدل آدکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۲۰۷
مدل بلوغ بازاریابی صنعتی نقشه راه ی است که با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهبودِ وارتقاء از «سطح اولیه» به «سطح بهینه» طراحی شده است، بنابراین دغدغه اصلی برای رفتن به سطح بالاتر از بین بردن شکاف های بین این دو سطح، خواهد بود. هدف تحقیق استفاده از ابزار مدیریت تغییر سازمانی برای ارتقاء از یک سطح بلوغ به سطح دیگر و در چارچوب متدولوژی تغییر پروسی سال 2022، است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کمی بوده و مبتنی بر روش میدانی است بدین منظور در جمع آوری داده ها از پرسشنامه برای دریافت نظر تمام کارکنان حوزه بازاریابی صنعتی هلدینگ ایران خودرو در سالهای 1399-1400 استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد، در مجموع از 22 شرکت زنجیره ارزش، سه شرکت در سطح یک، نُه شرکت در سطح دو، شش شرکت در سطح سه، و چهار شرکت در سطح چهار هستند همچنین هیچ شرکتی در سطح پنج نبوده و با سطح ایده ال فاصله دارند. پس از تعیین سطح بلوغ، راهکارهای دستیابی به وضعیت مطلوب، مانند «ارتباطات»، «آموزش»، «مدیریت مقاومت»، «حامی گری» و «مربیگری/منتورینگ» ارائه گردیدند. تاکید مدل های بلوغ بر ارتقاء جنبه های فنی تغییر برای رسیدن به بالاترین سطح است، لیکن آنچه از نظرها پنهان می ماند، مدیریت جنبه های انسانی است.
۵.

آثار مکانیک های بازی وارسازی بر درگیری کاربران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی وارسازی درگیری کاربران مکانیک های بازی وارسازی داده های ذهنی داده های عینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۸۱
هدف این پژوهش ارزیابی اثر مکانیک های مختلف بازی وارسازی بر درگیری کاربران و اپلیکیشن های موبایل با استفاده از بررسی داده های عینی و ذهنی می باشد. همچنین در این پژوهش مقایسه نتایج حاصل از داده های عینی و ذهنی کاربران در خصوص میزان و ابعاد درگیری کاربران در اپلیکیشن کتاب صوتی «بشنو» به عنوان مورد مطالعه انجام شده است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی ازنوع همبستگی و علّی– مقایسه ای و از نوع تجربی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کاربران اپلیکیشن کتاب صوتی «بشنو» تشکیل می دهند و حجم نمونه این پژوهش 390 نفر (به ازای هر مکانیک بازی وارسازی 130 نفر) می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد بر اساس بررسی همزمان داده های عینی و داده های ذهنی کاربران، استفاده از مکانیک های مختلف بازی وارسازی اثر متفاوتی بر میزان و ابعاد درگیری کاربران دارد. همچنین تفاوت معنی داری بین یافته های حاصل از داده های عینی و داده های ذهنی کاربران در خصوص میزان درگیری کاربر قابل مشاهده است، هر چند در مقایسه نتایج درگیری کاربران در مکانیک های مختلف بازی وارسازی، الگوی مشابهی در داده های عینی و ذهنی وجود دارد. بعلاوه نتایج این پژوهش نشان داد که مکانیک بازی وارسازی «نشان» بیشترین میزان و مکانیک بازی وارسازی «جایزه» کمترین میزان درگیری برند را در کاربران ایجاد می کند.
۶.

تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با تأکید بر نقش انعطاف پذیری استراتژیک و یادگیری سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیت های مدیریت دانش چابکی سازمانی انعطاف پذیری استراتژیک یادگیری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۱
در سال های اخیر سازمان ها در یک فضای کسب و کار پویا، غیرقابل پیش بینی و رقابتی فعالیت می کنند و بنابراین توانایی واکنش سریع و سازگاری با تغییرات و به عبارتی دستیابی به چابکی، در چنین فضایی به امری ضروری تبدیل شده است. چابکی سازمان ها را ملزم می کند تا به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار و بهبود پاسخگویی، قابلیت های مدیریت دانش را بکار گیرند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی انعطاف پذیری استراتژیک و یادگیری سازمانی در شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری بوشهر است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان 142 شرکت دانش بنیان بود که با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران تعداد 208 نفر براساس روش نمونه گیری قضاوتی-هدفمند انتخاب شدند. داده ها با کمک ابزار پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت گردآوری شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی حاکی از آن بود که قابلیت های مدیریت دانش به واسطه انعطاف پذیری استراتژیک و یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی تأثیر معناداری دارد.
۷.

مولفه های ارزش آفرینی مدیران پروژه برای جذب همکاری کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش آفرینی همکاری داده بنیاد سازمان های پروژه محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۵۳
منابع مختلفی برای ارزش آفرینی در سازمان های پروژه محور وجود دارد. این منابع می تواند کارکنان، تکنولوژی، ساختار، فرآیند یا هرآنچه که در چرخه حیات پروژه وجود دارد در نظر گرفت، در این تحقیق مدیران پروژه به عنوان کنشگران اجتماعی فعال در محیط پروژه، منبع ارزش آفرینی هستند که با تعامل خلاقانه خود، می توانند ارزش را در ذهن کارکنان ایجاد نمایند، هدف این تحقیق ارائه مولفه هایی برای ارزش آفرینی مدیران پروژه با استفاده از تعاملات روزمره خود با کارکنان است، تحقیق حاضر با استفاده از نمونه گیری هدفمند با رویکردکیفی داده بنیاد و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با ۲۳ نفر از مدیران دارای سابقه اجرایی بیش از ۱۰ سال در سازمان های پروژه محور انجام شده است، نتایج تحقیق نشان می دهد، برای جلب همکاری کارکنان در انجام کار های اولویت دار نیاز به در نظر گرفتن مقولات شناخت تعاملی، آموزش مدیران و کارکنان، امکانات مورد نیاز، ساختار انجام کار، ضعف در ارتباطات به عنوان مهمترین عوامل زمینه ای و مداخله گر اثرگذار برکنش اجتماعی ارزش آفرین مدیران پروژه است، همچنین 12 مقوله پس از گردآوری و تحلیل داده ها به عنوان مولفه های راهبردی ارائه گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹