مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول زمستان 1392 شماره 72 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اعتماد به سرپرست میانجی بین تعهد سازمانی و تعهد به تغییر(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی تاثیر پنج عامل بزرگ شخصیت بر هوش عاطفی و بهبود و تحول سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تحلیل توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰