مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول زمستان 1393 شماره 76 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش رهبری اصیل در بهبود سطح خلاقیت و اشتیاق به کار کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت خودآگاهی رهبری اصیل پردازش متعادل شفافیت روابط جنبه های اخلاقی اشتیاق به کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۴۶۶
تقلیدپذیری و به کارگیری فناوری و ایده های جوامع دیگر بدون ایجاد و خلق اندیشه های نوین و ارائه مدل هایی متناسب با شرایط بومی کشور تنها وابستگی علمی، فرهنگی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت خلاقیت تابعی از عوامل فردی و اجتماعی می باشد. این مقاله به طور تجربی رهبری اصیل را با چهار بعد خودآگاهی، پردازش متعادل، شفافیت روابط و جنبه های اخلاقی به عنوان یک الگوی رفتاری مناسب جهت بهبود اشتیاق به کار کارکنان و شکوفایی خلاقیت در سازمان معرفی می کند. روش به کار رفته در تحقیق این مقاله، توصیفی – همبستگی است و داده های آن به کمک نمونه گیری خوشه ای تصادفی از نمونه ای متشکل از 176 نفر (مدیران، کارشناسان و کارگران) جمع آوری شده است. در این تحقیق ازروش های ضریب همبستگی پیرسون و مدل ساختاری و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر خلاقیت و اشتیاق به کار و تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر رهبری اصیل استفاده شده است که توسط نرم افزارهای SPSS18 وLissrel8.5 مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است متغیر میانجی اشتیاق به کار، اثر نسبتا کاملی در رابطه بین رهبری اصیل و خلاقیت دارد و رهبری اصیل با تاثیر گذاری بر روی اشتیاق به کار کارکنان، می تواند نقش بسزایی در بهبود خلاقیت داشته باشد.
۲.

بررسی نقش زمینه های اجتماعی - فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش گرایش به کارآفرینی جبرگرایی تجربیات قبلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مکاتب کارآفرینی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت اجرایی مسایل جاری مدیران
تعداد بازدید : ۹۴۸ تعداد دانلود : ۵۵۰
کارآفرینی به عنوان یکی از مهمترین پایه های توسعه ی پایدار جوامع می باشد، به گونه ای که در دهه های اخیر به یکی از راهبردهای توسعه ی ملی کشورها مبدل شده است. در کشور ما نیز سیاست گذاران به اهمیت این فرآیند پی برده و درصدد ایجاد بسترهای مناسب شکل گیری برای آن هستند. از جمله بسترهای اصلی این مهم، توجه به زمینه های فرهنگی و اجتماعی خاص آن می باشد. سرمایه گذاری در این زمینه ها علاوه بر اثرات مثبت، نتایج بلند مدت و ماندگاری به همراه دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش زمینه های اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه در میان مدیران کسب و کارهای کوچک صورت پذیرفته است. در این پژوهشِ کاربردی که به شیوه توصیفی - پیمایشی اجرا شده است، تلاش شده تا به کمک ابزار محقق ساخته، اطلاعات مرتبط با این زمینه ها، از آراء و نظرات مدیران کسب و کارهای کوچک شهرک های صنعتی تهران جمع آوری گردد. در نهایت این داده های به کمک تکنیک های ضریب رگرسیون و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل علاوه بر تأیید ارتباط «تجربه گرایی» و «جبرگرایی» با «گرایش کارآفرینانه» افراد، میزان آن را در جامعه آماری قوی ارزیابی نموده است. همچنین میزان ارتباط بین «آموزش» و «گرایش کارآفرینانه» افراد ضعیف قلمداد شد که این نتایج ناشی از ضعف در نوع آموزش های افراد (عدم توجه به آموزش منجر به ریسک پذیری)، می باشد. در نهایت نیز راهکارهای لازم در خصوص بهره گیری از این زیرساخت های اجتماعی در توسعه و ارتقاء «گرایش کارآفرینانه» افراد ارائه شده است.
۳.

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت وفاداری رفتار شهروندی مشتریان عدالت درک شده اعتبار سازمان اعتماد و تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۹ تعداد دانلود : ۶۳۷
در سال های اخیر رفتار شهروندی مشتریان در حوزه بازاریابی کانون توجهات زیادی بوده است. این امکان وجود دارد که مشتریان در مجموعه ای از رفتارهای شهروندی درگیر شوند که همانند کارکنان، سازمان را در یک جهت خاص هدایت می کنند. رفتار شهروندی مشتریان متاثر از عوامل مختلفی می باشد. با توجه به نقش و اهمیت مشتری در بقای سازمان، مدیران ضرورتاً نیازمند درک اهمیت این عوامل در بین مشتریان می باشند. پس از مرور و بازبینی پژوهش های پیشین و ساخت مدل مفهومی، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار مشتریان بانک شهر شیراز قرار گرفت و در نهایت داده های گردآوری شده از 503 پرسشنامه با کمک روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش، مدل مفهومی ارائه شده را تایید نمود و نشان داد که محیط فیزیکی سازمان تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتار شهروندی مشتریان دارد. به علاوه اعتبار سازمان تاثیر مثبت و معنی داری بر رضایت، وفاداری و تعهد مشتریان دارد. از طرفی رضایت، وفاداری و تعهد مشتریان تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتارهای شهروندی از سوی آن ها دارد. عدالت درک شده بر تعهد و اعتماد مشتریان و همچنین اعتماد مشتریان بر رفتار شهروندی تاثیر مثبت و معنی داری ندارد.
۴.

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار های شهروندی و تعهد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد سازمانی کیفیت خدمات بانک سپه بازاریابی داخلی رفتارشهروندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۹ تعداد دانلود : ۵۵۵
هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار های شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی می باشد.جامعه آماری مورد بررسی مدیران، معاونین و کارکنان بانک سپه شهر اصفهان بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده و به صورت طبقه ای متناسب با حجم توزیع شده است . از روش میدانی برای جمع آوری داده ها استفاده و روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد.ابزار گردآوری داده ها چهار پرسشنامه استاندارد بوده که به تعداد 259 عدد توزیع و205 عدد آن برگشت شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین نرم افزار مورد استفاده جهت تحلیل داده ها AMOS18 می باشد. فرضیه های این پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت و نتایج حاصل از آن نشان داد که بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی دارای تأثیر مثبت و معنادار می باشد. علاوه براین تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات مثبت و معنادار است. همچنین الگوی تأثیرگذاری بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات و سایر شاخص های مربوطه دارای برازش مناسب و قابل قبول می باشد.
۵.

نقش روش های سرمایه گذاری سازمان بر ارزش آفرینی منابع انسانی با نقش میانجی سرمایه های انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه انسانی سرمایه گذاری در منابع انسانی ارزش آفرینی سازمان شرکتهای دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۶۸۴
یکی از مهم ترین چالشهای پیش روی صاحب نظران حوزه منابع انسانی اثبات نقش این منابع در ارزش آفرینی سازمان است . با ظهور سازمان های دانشی در اقتصاد دانش بنیان، سهم سرمایه انسانی در ارزش آفرینی سازمان از سرمایه های فیزیکی و ساختاری سبقت گرفته و سرمایه گذاری های سنگین در نیروی انسانی برای تبدیل کردن آنها به عامل اصلی مزیت رقابتی را توجیه پذیر کرده است. هدف : این پژوهش به دنبال بررسی نقش سرمایه گذاری سازمان بر بر ارزش آفرینی منابع انسانی با نقش میانجی سرمایه های انسانی در شرکتهای دانش بنیان فعال در سطح شهر تهران است . روش: داده های پژوهش از طریق پرسشنامه از 100 مدیر عامل شرکتهای فعال در حوزه های خدمات مالی، خدمات حرفه ای بازاریابی و صادرات ، خدمات مشاوره ای مدیریت و فن آوری اطلاعات جمع آوری گردید . روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت هدفمند بوده است . برای آزمون روایی پرسشنامه از نظرات اساتید ومتخصصان وبرای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. بعد از جمع آوری اطلاعات برای سنجش فرضیه های تحقیق ازمدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Amos18 استفاده گردید . در این پژوهش برای نشان دادن سرمایه گذاری سازمان در منابع انسانی از دو رویکرد جذب استعدادهای بیرونی و پرورش استعدادهای درونی و برای بررسی سرمایه انسانی در سطح سازمان از چهار معیار تعداد سرمایه انسانی ، تناسب سرمایه انسانی با سازمان، مکمل بودن سرمایه انسانی و منحصر به فرد بودن سرمایه های انسانی استفاده شده است . نتایج پژوهش در سطح اطمینان 95% نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری هوشمند سازمان در منابع انسانی خود ، تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش آفرینی سرمایه انسانی دارد. همچنین نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت سرمایه های انسانی به عنوان متغیر میانجی در تاثیر روش های سرمایه گذاری سازمان بر ارزش آفرینی منابع انسانی در سطح اطمینان 95% بود.
۶.

بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شهروندی اعتماد خوش بینی فضیلت سازمانی مناطق شهرداری رشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۵۶۴
هدف این مطالعه بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان مناطق شهرداری شهر رشت است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. مدیران و کارشناسان شهرداریهای شهر رشت (257 نفر) به عنوان جامعه آماری انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه نیز برابر با 154 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده و داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS و آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار (ضریب همبستگی 3/60) بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان مناطق شهرداری رشت بود، همچنین در بررسی ابعاد فضیلت سازمانی با رفتار شهروندی نیز مشاهده گردید خوش بینی (1/17)، شفقت (5/20)، صداقت (9/27)، و بخشش (4/14) درصد می تواند رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مناطق شهرداری رشت را تبیین کند.
۷.

بررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرسودگی شغلی مدیریت تصویرپردازی ابعاد مدیریت تصویرپردازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۴۷۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی از گروه پژوهش های توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان شاغل در شهرداری منطقه 6 تهران به تعداد 250 نفر است که تعداد نمونه آماری به دست آمده 100 نفر می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مدیریت تصویرپردازی ارائه شده توسط بولینو و ترنلی و پرسشنامه فرسودگی شغلی ارائه شده توسط مسلش است. به منظور تحلیل داده ها نیز از آزمون های فریدمن، آزمون میانگین یک جامعه آماری و آزمون های میانگین دو جامعه و تحلیل واریانس و آزمون همبستگی پبرسون به وسیله نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که براساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان مولفه های خود ارتقائی، نمونه جلوه دادن خود و حامی سازی و فرسودگی شغلی ارتباط دو به دو معکوس و معناداری وجود دارد. اما بین سایر مولفه ها رابطه معناداری پیدا نشد. همچنین بین نمره کلی مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی ارتباط (0.492-) و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق تائید می شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰