مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول (مطالعات مدیریت سابق)

مطالعات مدیریت بهبود و تحول بهار 1399 شماره 95 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل ابعاد کلیدی رفتارسازمانی در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت عملکرد کارکنان ابعاد کلیدی رفتار سازمانی تحلیل تم تحلیل عاملی تاییدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۸۰
کارکنان یکی از مهم ترین پیشرفت های اخیر در حوزه منابع انسانی سازمان هاست. از مهمترین جنبه ها در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان، توجه به ابعاد رفتارسازمانی است. با این حال تاکنون درخصوص تحلیل ابعاد کلیدی رفتاری در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان بررسی جامعی در ادبیات این حوزه انجام نشده است. در این پژوهش ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق 5 بعد کلیدی رفتار سازمانی در این حوزه شناسایی شد. در بخش کیفی پژوهش،  با مصاحبه با 16 نفر از متخصصین سازمان مورد مطالعه، داده ها به روش تحلیل تم بررسی و مدل مفهومی استخراج گردید. در بخش کمی،  با توزیع پرسشنامه در بین 200 نفر از مدیران و کارکنان، داده ها به روش تحلیل عاملی تاییدی  با استفاده از نرم افزار AMOS بررسی گردید که نتایج حاصل ازشاخص های نکویی برازش، تایید کننده اعتبار مدل استخراج شده بود. در پایان  وضع موجود سازمان مورد مطالعه در هریک از ابعاد مدل  با استفاده ازنرم افزار SPSS تحلیل گردید. 
۲.

تاثیر رفتار شبکه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار شبکه ای تعهد سازمانی رضایت شغلی استراتژی های رفتاری شرکت بیمه پارسیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۳۲۶
تعهد سازمانی و رضایت شغلی نمایندگان فروش و عملکرد آن ها در هر صنعت و عرصه ای یکی از عاملان اصلی و تاثیرگذار در موفقیت سازمان ها است. رفتار شبکه ای به عنوان مفهومی جدید در ادبیات رفتار فردی و سازمانی، مورد بررسی برخی از محققان قرار گرفته و رابطه این نوع از استراتژی رفتاری در میان کارکنان و نمایندگان فروش با تعهد سازمانی و رضایت شغلی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. از همین رو و به منظور غنی تر کردن تحقیقات در این رابطه و همچنین جهت توسعه مفهوم رفتار شبکه ای و تاثیرات آن، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رفتار شبکه ای نمایندگان فروش بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی آن ها صورت گرفته است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری خوشه ای از میان نمایندگان فروش شرکت بیمه پارسیان گردآوری شده و با استفاده از تحلیل های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین انواع تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر، هنجاری) است. همچنین رضایت شغلی نمایندگان فروش به عنوان متغیر میانجی، نقش تعیین کننده ای در رابطه میان انواع رفتار شبکه ای و انواع تعهد سازمانی آن ها دارد.
۳.

مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه مسیر شغلی مدلسازی ساختاری تفسیری مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۶۸
تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، اجرا و برای این منظور، از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. به این صورت که ابتدا سرمایه های مسیر شغلی و مولفه های آنها از طریق بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان شناسایی گردیده و با روش دلفی فازی تایید شدند؛ سپس، مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری، طراحی شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی بوده که با نمونه گیری هدفمند به شیوه قضاوتی، 15 مدیر ارشد به عنوان مشارکت کننده انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، سرمایه انسانی اثرگذارترین و سرمایه های اطلاعاتی، معنوی و علمی- آکادمیک کم اثرترین سرمایه های مسیر شغلی هستند. همچنین، تحلیل MICMAC نشان می دهد که سرمایه های اطلاعاتی،معنوی و علمی- آکادمیک در خوشه وابسته، سرمایه های اجتماعی، سیاسی، روان شناختی و هوشی در خوشه پیوندی و سرمایه های انسانی و سازمانی در خوشه مستقل قرار می گیرند
۴.

بررسی تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی با نقش میانجی ضربه روحی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک های منابع انسانی سرمایه انسانی ضربه روحی سازمانی شرکت صنعت نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۳۴۷
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی با نقش میانجی ضربه روحی سازمانی است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش350  نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان است. برای تعیین حجم نمونه فرمول کوکران به کار گرفته شد و تعداد نمونه 126 نفر برآورد شد.  نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است. روایی پرسشنامه ها با به کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آن ها با محاسبه آلفای کرونباخ تائید شد. در این پژوهش، برای بررسی و آزمون فرضیه ها و مدل مفهومی، رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای Smart Pls2 و SPSS 19 به کار گرفته شد. نتایج بررسی فرضیه ها نشان داد ریسک های منابع انسانی بر سرمابه انسانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. به علاوه مقایسه نتایج نشان داد از میان ابعاد ریسک های منابع انسانی، ریسک برون داد و ریسک های دیدگاه کارکنان از بالاترین اهمیت برخوردار است. هم چنین نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که ضربه روحی سازمانی نقش میانجی در تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی دارد.
۵.

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی ارز ش محوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت سازمانی عوامل اجتماعی - فرهنگی ارزش های محوری سازمان ویژگی های دموگرافیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۰
این پژوهش برای به دست آوردن درک درستی از ارتباط بین عوامل اجتماعی-فرهنگی و سلامت سازمانی با نقش متغیر میانجی ارزش محوری صورت گرفت. زیرا که شناخت روابط بین این متغیرها، در دنیای متلاطم امروز، برای بقای سازمان ها امری لازم و ضروری تلقی می شود. پژوهش کاربردی حاضر از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان های منتخب شهرهای مراغه و زنجان بودند. برای توزیع پرسشنامه های پژوهش تعداد 443 نفر به عنوان نمونه آماری به روش طبقه ای تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه ها دارای پایایی و روایی مناسب بوده و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS20 و PLS استفاده شد. آزمون فرضیه ها نشان داد اگر متغیر ارزش محوری در تأثیر عوامل اجتماعی-فرهنگیبر سلامت سازمانی وارد مدل شود، میزان تأثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی بر سلامت سازمانی از طریق نقش متغیر میانجی ارزش محوری با مقدار 66/0 مشخص می شود در حالیکه این مقدار از مقدار مربوط به تأثیر مستقیم عوامل اجتماعی-فرهنگی بر سلامت سازمانی که 19/0 می باشد، بیشتر است. همچنین میانگین متغیرهای وابسته اجتماعی-فرهنگی، سلامت سازمانی و ارزش محوری درسازمان های مورد بررسی با استفاده آزمون آنووا به ترتیب برابر با 39/4، 64/3 و 47/3 می باشد. 
۶.

تأثیر دل بستگی شغلی بر بهزیستی و کنترل بر کار: نقش میانجی سرمایه روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دل بستگی شغلی سرمایه روان شناختی کنترل بر کار بهزیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۵۱۰
اکثر مشاغل پیشخوان، فشار روحیِ زیادی بر کارکنان وارد می کنند؛ زیرا کارکنان با تقاضای مداوم و روزافزون مدیران و مشتریان سروکار دارند، محققان بر این باورند که تنها کارکنان دارای توان روان شناختی بالا از پس مشاغل چالشی بر می آیند. در این پژوهش به بررسی اثر میانجی سرمایه روان شناختی در تأثیرگذاری دل بستگی شغلی بر بهزیستی و کنترل بر کار پرداخته شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق «توصیفی-پیمایشی» با نمونه ای متشکل از 828 نفر از کارکنان بانک ملت و با ابزار پرسشنامه و از طریق روش معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دل بستگی شغلی تأثیر مثبت معناداری بر سرمایه روان شناختی دارد. سرمایه روان شناختی نقش میانجی بین دل بستگی شغلی و بهزیستی و کنترل بر کار ایفاء می نماید. از طرفی نتایج بیانگر آن است که بانک ها برای ارائه خدمات مشتری مدار باید برنامه جذب و بکارگیری کارکنان با سرمایه روان شناختی بالا را در دستور کار قرار دهند، چرا که این افراد از منظر روان شناختی دارای شور و حرارت و جذب در کار خود بوده و موجب ارتقاء بهزیستی و کنترل بیشتر بر کار خود خواهند بود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰