کوروش پارسامعین

کوروش پارسامعین

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

Identification and Analysis of Effective Factors on the Promotion of Cultural Literacy Education of the First-Year High School Boys in Tehran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Cultural Literacy Education High school Boys

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۲
Purpose: The aim of this article was to identify and evaluate the most effective factors for enhancing the cultural awareness of male high school students in Tehran. Methodology: This study is a qualitative research. The statistical population includes 20 experts in management, who are experts in educational management, curriculum and education, primary education, and cultural management (with books or articles). The sampling method in this study was purposeful. Data were collected using semi-structured interviews using MAXQDA12 software. Findings: The results of 111 main concepts (open codes) were obtained from 23 main concepts (basic codes), in the form of an inverse model including 6 selected codes including causal factors (4 components; 23 indicators), contextual factors (5 components; 23 indicators), strategic factors (6 components; 28 indicators), intervention factors (5 components;16 indicators), key phenomena (1 component; 8 indicators), and consequences (3 components and 13 indicators) were presented. Conclusion: Attention to cultural patterns at three levels, local, national, and international, requires special measures from educational decision-makers. In addition, with the existence of different cultural spectrums in our country and the need for national convergence and unity, the importance of this type of culture in the curriculum is more evident than ever.
۲.

اثربخشی درمان هیجان مدار بر رفتار کمک طلبی تحصیلی و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان مقطع متوسطه

تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۸
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر رفتار کمک طلبی تحصیلی و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال 1399 انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است و برای جمع آوری داده ها از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران تشکیل دادند که از بین آن ها، 30 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش (هر گروه 15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش تحت آموزش درمان هیجان مدار در 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل رفتار کمک طلبی تحصیلی (ریان و پنتریج، 1997) و سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (کلارک و همکاران، 1953) بودند که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار spss-V24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که درمان هیجان مدار باعث بهبود رفتارهای کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شده است. همچنین نتایج نشان داد که درمان هیجان مدار باعث افزایش سازگاری فردی و اجتماعی در دانش آموزان شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، درمان هیجان مدار، مداخله موثری در بهبود رفتارهای کمک طلبی تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان است.
۳.

Developing a Pattern for Employee Valuation in the Banking System Based on Human Resource Accounting Approach

کلید واژه ها: Human Resource Accounting Human Resource Valuation The Banking system Human Resource evaluation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۴
Purpose: Today, with the transition from the industrial economy to a knowledge-based economy, the economic value of the human resource in the organization is more evident than ever. Human resource accounting is a relatively new approach to calculating the value of human resources as a part of the organization's capital and assets. This study aimed to identify the components of human resources valuation and design the employee valuation pattern in the country's banking network based on the human resources accounting approach. Methodology: The study was conducted using a mixed method (qualitative and quantitative) in three consecutive phases. In the first phase, the components affecting the human resources valuation process were extracted through the content analysis of related studies. After extracting the general components, initial interview questions were formulated using them. In the second phase, additional components and indicators were identified through semi-structured interviews with elites and informants in human resource accounting. In the third phase, using quantitative methods, the validation and ranking of the components were done. Finally, the valuation pattern of the country's banking network employees was formed. Findings: The final pattern included a total of 36 components in four categories: individual and personality characteristics (11 components), professional qualifications (9 components), social capabilities (7 components), and organizational costs (9 components). Conclusion: The proposed pattern in this study can provide the possibility of a multi-faceted valuation of the banking network employees in Iran due to the coverage of a wide range of components affecting the valuation.
۴.

رابطه سواد فرهنگی والدین وهویت یابی (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر تهران)

کلید واژه ها: سواد فرهنگی هویت یابی اطلاعات رسانه ای و جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۷۶
هدف: این پژوهش با هدف رابطه سواد فرهنگی والدین و هویت یابی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر تهران انجام شد. روش: به لحاظ روش گردآوری داده ها، از نوع توصیفی _ همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران و دانش اموزان دختر مقطع ابتدایی مناطق 22 گانه شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مناطق 4، 7 و 8 تهران به عنوان نمونه اماری انتخاب و حجم نمونه اماری با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد و شامل 270 نفر مادر و 270 نفر دانش آموز دختر می باشد داده های مزبور از طریق پرسشنامه سواد فرهنگی هیرش (1983) و هویت بنیون و آدامز (1986)جمع اوری شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین سواد فرهنگی والدین و بعد هویت آشفته دانش اموزان رابطه معنادار وجود دارد. بین سواد فرهنگی والدین و بعد هویت زود شکل دانش اموزان رابطه معنادار وجود دارد. بین سواد فرهنگی والدین و بُعد هویت تعویق افتاده دانش اموزان رابطه معنادار وجود دارد. بین سواد فرهنگی والدین و بُعد هویت پیشرفته دانش اموزان رابطه معنا دار وجود دارد. (05/0p<) نتیجه گیری: با توجه به مشکلات موجود در زمینه هویت یابی و اهمیت این دوره، والدین باید نسبت به سواد فرهنگی مجهز شده و با برنامه های کاربردی مدارس در آینده ای نزدیک نسبت به آسیب های هویت یابی حساسیت لازم را پیدا کنند.
۵.

شناسایی عوامل اثرگذار بر توانمندسازی سازمانی بر اساس مدیریت دانش در میان کارکنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توانمندسازی سازمانی عوامل فردی عوامل سازمانی عوامل میان فردی بانک سپه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۳
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر توانمندسازی سازمانی بر اساس مدیریت دانش در میان کارکنان شعب بانک سپه شهر تهران انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل مدیران ارشد بانک سپه شهر تهران و آشنا با مدیریت منابع انسانی، و در بخش کمّی شامل کلیه کارمندان شعب بانک سپه شهر تهران بود. حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (20 نفر) و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 343 نفر برآورد شد.. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه ای بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آلفای کرونباخ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه (AVE)، ماتریس جذر AVE، کولموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج به دست آمده به شناسایی 14 مؤلفه اثرگذار شامل اعتماد، انگیزش، تعهد، هوش هیجانی، مشارکت، ارتباطات، ساختار، آموزش، فرهنگ، رهبری، تکنولوژی و پاداش منجر شد. نتایج دیگر نشان داد که وضعیت موجود مؤلفه های شناسایی شده در توانمندسازی سازمانی بر اساس مدیریت دانش مطلوب است. علاوه بر این، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مؤلفه ها به سه دسته فردی، سازمانی و میان فردی دسته بندی گردید. در این میان عوامل فردی با ضریب مسیر (0.88) رتبه اول، عوامل سازمانی (0.87) رتبه دوم و در نهایت عوامل بین فردی با ضریب مسیر (067) رتبه آخر را به خود اختصاص داد.
۶.

ارائه مدل علی روابط چابکی سازمانی دانشگاهی، فن آوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: واحدهای دانشگاهی مازندران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: چابکی سازمانی فن آوری اطلاعات فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف از این تحقیق ارائه مدل علی روابط چابکی سازمانی دانشگاهی، فن آوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی بود این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از ماتریس همبستگی از نوع معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری کلیه اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی مازندران که در سیزده واحد دانشگاهی به تعداد این افراد 1671 بود.روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس تعداد اعضای هیئت علمی در واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی مازندران بوده است؛ تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران آنلاین 340 نفر محاسبه گردید..ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد چابکی سازمانی دانشگاه، خاوری و همکاران(1396)، پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنینسون (2000) و پرسشنامه ابعاد فناوری اطلاعات لطفیان و شیخ (1390) بود. به منظور تخمین و تبیین روابط حاوی متغیرهای آشکار و پنهان از رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) Smart PLS استفاده شد؛ یافته های تحقیق روابط علی بین متغیرهای فن آوری اطلاعات ، فرهنگی سازمانی و چابکی سازمانی را معنا دار و نقش فرهنگ سازمانی را به عنوان میانجی مورد تایید قرار داد.
۷.

شناسایی معیارها و مولفه های اثرگذار بر ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک رفاه کارگران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک رفاه کارگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۵۴۸
هدف : پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک رفاه کارگران انجام شد. روش : روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی- کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی بود.جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، متخصصین و افراد آگاه به امر در زمینه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بود. از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند برای تعیین حجم نمونه استفاده شد.ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. روش تحلیل داده ها، کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان دادند که معیارهای ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک رفاه کارگران شامل عوامل فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی است و عوامل اثرگذار بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت شامل، ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی، حمایت مدیران، هدف گذاری آموزشی بانک و حرفه ای گری می باشد. نتیجه گیری : بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که به منظور ارزیابی اثربخشی دوره های ضمن خدمت کارکنان در بانک رفاه باید به مولفه های مختلف فردی، گروهی و سازمانی توجه ویژه داشت.
۸.

اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مهارت های بین فردی و عملکرد تحصیلی دختران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خویشتنداری مهارت های بین فردی عملکرد تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مهارت های بین فردی و عملکرد تحصیلی دختران نوجوان بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش نیز دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 11 شهر تهران بودند که با روش نمونه گیری در دسترس 60 دانش آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش (30 نفر) و گواه (30 نفر) به صورت تصادفی کاربندی شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه مهارت بین فردی ماتسون (1983) و عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) بود؛ گروه آزمایش 7 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش خویشتن داری قرار گرفتند و گروه گواه در طول این مدت در انتظار آموزش ماندند. داده ها با استفاده از واریانس اندازه های مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش خویشتن داری بر مهارت های بین فردی (0/001=F=11/92, P) و عملکرد تحصیلی (0/001=F=19/14,P) مؤثر است و این تأثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. نتیجه گیری: بر این اساس آموزش خویشتن داری می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مفید جهت افزایش مهارت های بین فردی و عملکرد تحصیلی و در نتیجه کارآمدی بهتر دانش آموزان به کار رود.
۹.

تاثیر متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه آموزشی آموزش ضمن خدمت مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۴۵۳
هدف : پژوهش حاضر با هدف تاثیر متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت انجام شد. روش : روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی- کاربردی؛ برحسب نوع داده، کمی بود. جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه کارکنان بانک رفاه ایران به تعداد 9794 نفر بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای و محاسبه حجم نمونه در پژوهش هایی با تحلیل عاملی 491 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی ظاهری، محتوایی و سازه استفاده شد و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که همگی مورد تأیید قرار گرفتند. در بخش استنباطی برای پاسخ به سؤال های پژوهش از آزمون هایی نظیر همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای و مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v21 ، Smart Pls-v2 و Lisrel-v8 نیز بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان دادند که متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان تاثیر معناداری دارند. نتیجه گیری : بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که به منظور اثربخشی بیشتر دوره های ضمن خدمت باید به مولفه های مختلف فردی، آموزشی و حمایتی توجه ویژه داشت.
۱۰.

ارائه مدلی به منظور ارتقای توانمندی های حرفه ای اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تراز جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندی های حرفه ای تراز جهانی اعضای هیأت علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۲۰۶
این پژوهش با هدف ارائه مدلی به منظور ارتقای توانمندی های حرفه ای اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تراز جهانی  انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی بود و در آن از رهیافت ترکیبی (کمی – کیفی) استفاده گردید. در بخش کمی جامعه آماری  پژوهش شامل  اعضای هیأت علمی شاغل  در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بودند که تعداد آنان 5633نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای  و ساده و جدول مورگان به میزان 322 نفر انتخاب و به منظور گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. روایی ابزار اندازه گیری به صورت روایی محتوا و سازه مورد تایید قرار گرفت . و به منظور سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب کلی آن89/0 بود. تحلیل داده ها در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی و جهت ارائه مدل نهایی تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی آل اس استفاده شد. یافته ها نشان داد که ابعاد توانمندسازی حرفه ای عبارتند از اعتمادسازی، تیم سازی، دانش، ارتباطات و  فرهنگ سازمانی. و شاخص های تراز جهانی عبارتند از: بعد پژوهشی، بعدآموزشی،  بعد پژوهش در ارتباط با مقالات، کنفرانس های بین المللی و  بعد وجهه بین المللی. بر اساس این ابعاد و مولفه ها مدلی ارائه شد که برازش آن مناسب بود.
۱۱.

Providing a model for organizational empowerment based on the knowledge management model(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Organizational Empowerment Knowledge Management organizational and performance

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۶
Purpose: The purpose of this study was to present a model of organizational empowerment based on knowledge management among employees of Sepah Bank branches in Tehran. Methodology: The present study was applied in terms of purpose, and in terms of data collection, it was a mixed research (qualitative and quantitative). The statistical population consisted of academic and organizational experts including senior managers of Sepah Bank in Tehran and the quantitative department included all employees of Sepah Bank in Tehran. Sample size was estimated in theoretical saturation (20) in qualitative section and 343 in quantitative section. Purposeful sampling and stratified random sampling were used for quantitative sampling. Data were collected through qualitative interviews and quantitative researcher-made questionnaires based on 5-point scale. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by several experts, validity was calculated by means of variance mean and divergent validity was calculated by AVE. The reliability of the questionnaire was 0.968 through Cronbach's alpha. Data were analyzed using Cronbach's alpha, AVE, AVE root matrix, Kolmogorov-Smirnov test, confirmatory factor analysis, and one-sample t-test. Findings: The results resulted in the identification of 17 components and 66 indicators, including 14 affective components including trust, motivation, commitment, emotional intelligence, participation, communication, structure, education, culture, leadership, technology and reward and 3 affective learning components. Organizational, organizational entrepreneurship and performance, a moderating variable (personality traits) and knowledge management as independent variables affect organizational empowerment based on knowledge management. Other results showed that the status of identified components in organizational empowerment based on knowledge management is desirable. In addition, mechanisms, facilitators, and barriers to organizational empowerment based on knowledge management were also presented. Finally, a research model consisting of influencing factors, content phenomena (constituents, facilitators, barriers, and effective mechanisms for organizational empowerment based on KM) was presented and the degree of fit was confirmed by experts with 95% confidence. Conclusion: Choosing important and effective knowledge and capabilities in the organizational field and enhancing organizational skills is a very effective way of empowering organizational personnel that can lead to enhancing organizational efficiency and organizational integrity of an organization's personnel.
۱۲.

Identification of Servant Leadership Components: Providing a Conceptual Model(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Component Leader Servant Leadership

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۲
Purpose: The necessity, importance, and role of leadership in an organization is not hidden from anyone. The purpose of this article is to identify the components of servant leadership in the Tehran Martyrs' Martyrs and Sacrifice Affairs headquarters and provide a conceptual model based on it. Methology: This study was applied in terms of data collection and descriptive-survey data and in terms of mixed method which included first qualitative research and fuzzy Delphi method and then quantitative research method. Practical is in a specific field and applied research is directed towards practical application of knowledge. This research was conducted in 1977, considering the dimensions and components of the models proposed in the field of servant leadership to provide a model for organizations. The results were refined using Fuzzy Delphi method formulas gone. Findings: The model of servant leadership components in the Martyrs and Martyrs Foundation of Tehran headquarters is presented in 8 dimensions: servitude, humility, trust, insight, empowerment, grouping, kindness, and altruism that determine servant leadership. Conclusion: The model presented in this study can evaluate the components of servant leadership and considering the use of rich theoretical foundations in relation to the subject and comparing with different models and indicators to be measured and applying expert opinions, It is possible for organizations to present a leadership plan while analyzing the current situation and utilizing successful experiences.
۱۳.

چالش ها و نارسایی های پذیرش و کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چالش نارسایی کاربست فناوری اطلاعات ارتباطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
هدف از انجام این پژوهش بررسی چالش ها و نارسایی های پذیرش فناوری اطلاعات درتمامی ابعاد آموزشی، دانشجویی ومالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، واز نظراجرا توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه روسا، معاونین واعضای هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن که تعداد کل آنها 420 نفر گزارش شده بود؛ شیوه نمونه گیری و تعدادنمونه ها از طریق تصادفی چند مرحله ای به تعداد 201 نفر انتخاب شدند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین مؤلفه های نگرش نسبت به کار، انگیزش درونی و سهولت درک شده به صورت معنادار اثر سود مندی درک شده بر تمایل به استفاده را میانجی گری می کند. در نهایت از بین مؤلفه های نگرش نسبت به کار، سهولت درک شده به صورت معنادار اثر کسب مهارت بر تمایل به استفاده از فناوری را میانجی گری می کند.
۱۴.

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت توسعه پایدار شهر تهران (مورد مطالعه: منطقه 8 شهر تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی مدیریت توسعه پایدار شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۲۶۲
هدف از انجام این پژوهش تبین نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت توسعه پایدار (از خودبیگانگی، ساختار مدیریتی، هماهنگی پویا) در شهر تهران (مطالعه موردی منطقه 8) می باشد. روش مطالعه توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی، و شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده است. تعداد نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر حاصل شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که براساس نظر متخصصان اصلاح و اعتبار یابی شد. برای سنجش فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که میان سرمایه اجتماعی و میزان از خودبیگانگی که یکی از مؤلفه های توسعه پایدار است رابطه معناداری (768.) وجود دارد، و همچنین میان دیگر مؤلفه های توسعه پایدار از جمله ساختار مدیریتی (842a.) همبستگی و هماهنگی پویا (652a.) همبستگی وجود دارد.
۱۶.

ارتباط کارآفرینی و تعهد سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کارآفرینی تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی سازمانی و صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره مشاوره شغلی
تعداد بازدید : ۲۰۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۶
هدف: بررسی ارتباط کارآفرینی و تعهد سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی هدف اساسی این مطالعه بود. روش: بر مبنای مفروضات پژوهشات همبستگی با اجرای سه مقیاس اندازه گیری کارآفرینی ( محقق ساخته)، تعهد سازمانی آلن و مایر و تحلیل رفتگی شغلی مسلش بر روی نمونه منتخب(146N=) از جامعه کارکنان غیر عضو هیأت علمی رسمی و قراردادی بخش های اداری- خدماتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1389 با روش تصادفی ساده اطلاعات لازم جمع آوری شد. نتایج:.نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که به طور کلی بین کارآفرینی و تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی همبستگی معنادار وجود دارد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان