محمدنقی ایمانی گله پردسری

محمدنقی ایمانی گله پردسری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

Identifying Affecting Factors on the Development of Organizational Citizenship Behavior Education and Providing Suitable Managerial Strategies(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Education organizational citizenship behavior managerial strategies Individual Factors organizational factors educational factors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 495
Purpose: Organizational citizenship behavior improves the organization's conditions and creates a competitive advantage, and on this basis, research on the development of organizational citizenship behavior education is very important. As a result, the current research was conducted with the aim of identifying affecting factors on the development of organizational citizenship behavior education and providing suitable managerial strategies. Methodology: In a descriptive study from type of qualitative, among the universal and organizational experts of Islamic Azad University of Fars province in the 2021-2022 academic years, number of 19 people were selected as a sample by purposive sampling method and according to the principle of theoretical saturation. The samples were subjected to a semi-structured interview, which their validity was confirmed by the triangulation method and their reliability was obtained by the agreement coefficient method between two coders 0.83. The data from semi-structured interviews were analyzed with open, axial and selective coding method in MAXQDA-2020 software. Findings: The results of the analysis showed that the affecting factors on the development of organizational citizenship behavior education had 35 indicators, 8 components and 3 dimensions. In this study, the dimensions were included individual factors with two components of citizenship knowledge and citizenship skills, organizational factors with three components of job satisfaction, organizational culture and job engagement and educational factors with three components of educational infrastructure, educational quality and employees as learners. Also, managerial strategies in the development of organizational citizenship behavior education were included 5 strategies of effective leadership, effective education, providing feedback and encouragement, applying guidelines and policies and promotion based on organizational citizenship behavior. Conclusion: According to the affecting factors on the development of organizational citizenship behavior education and the five identified strategies for it can be prepared the ground for improving and promoting the organizational citizenship behavior.
۲.

ارزیابی مؤلفه های آموزش مجازی در جهت ارتقا کیفیت یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

تعداد بازدید : 607 تعداد دانلود : 431
زمینه و هدف: گسترش و تغییرات سریع و روزافزون علم و فناوری باعث شکل گیری روش های آموزشی متفاوت نسبت به گذشته شده و هر سازمان آموزشی برای هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و رو به رشد، روش های خود را متناسب با این تحولات تغییر داده است. در چنین شرایطی سازمان آموزشی موفق، سازمانی است که دانش روزافزون پیش رفته خود را به روز و جدید کند که این امر مستلزم اجرای روش های جدید مانند آموزش مجازی و به کارگیری آن برای تمامی دروس و دانشجویان مقاطع مختلف به طور مستمر است؛ لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی مؤلفه های آموزش مجازی در جهت ارتقا کیفیت یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود؛ روش پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر مبنای نوع داده های گردآوری شده از نوع آمیخته (کیفی-کمی) بود و جامعه ی آماری شامل کلیه ی صاحب نظران و خبرگان مطلع و مسلط به موضوع پژوهش در حیطه آموزش عالی. برای تعیین نمونه ها و تعیین خبرگان از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند استفاده شد جامعه آماری در بخش کمی شامل دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران بودند. برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از روش معادلات ساختاری تعیین شد. برای گردآوری داده ها از دو روش اسنادی و میدانی (مصاحبه های اکتشافی و پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمّی، تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی و تی تک نمونه ای) انجام شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان مؤلفه های آموزش مجازی در جهت ارتقا کیفیت یادگیری دانشجویان شامل قصد استفاده، سودمندی، کارایی و اثربخشی، نقش اساتید و دانشجویان، زیرساخت های لازم، فرهنگ آموزش مجازی، قصد تداوم استفاده، سهولت در آموزش و یادگیری و کاهش هزینه های آموزشی بودند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که با توجه به اختلاف میانگین که مقادیری مثبت هستند، چنین استنباط شد که وضعیت مؤلفه های شناسایی شده در حالت مطلوب بود.
۳.

ارائه الگوی ارتقای بهره وری آموزش منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش سیاستگذاری رفتاری کارایی اثربخشی و بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 623 تعداد دانلود : 835
هدف از اجرای این پژوهش ارائه الگوی ارتقاء آموزش بهره وری منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی بوده  است. روش پژوهش آمیخته ( کیفی و کمی) از نوع اکتشافی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران (6585 نفر ) تشکیل دادند. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایی و با استفاده از فرمول تخمین نمونه کوکران 373 نفر انتخاب شدند. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه در سه بعد آموزشی، سیاستگذاری و رفتاری صورت گرفته بود که به ترتیب  با ضریب آلفای کرونباخ 85 %، 87 % و 83 % به دست آمده و روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی استفاده از روش کدگذاری نظری صورت گرفته بود. برای تحلیل داده های کمی از نرم افزار آماری SPSS  و نرم افزار مدل سازی LISREL در قالب توصیف و تحلیل صورت پذیرفت.  نتایج پژوهش نشان داد که یافته های بدست آمده در بعد آموزشی، سیاست گذاری و رفتاری در بهره وری فرآیند آموزش در دانشگاه آزاد اثرگذار هستند. لذا با توجه به اثرگذاری ابعاد فوق الگویی جدیدی در بهره وری آموزش منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد شده است.
۴.

• ارائه چارچوب استراتژیک آموزش و بهسازی سازمانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی ارتباطات سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
تعداد بازدید : 599 تعداد دانلود : 609
هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب آموزش و بهسازی استراتژیک سرمایه های انسانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی و از نوع آمیخته (ترکیبی از روش های کمی و کیفی) است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه است، که در ابتدا نوع خاصی از پرسشنامه برای اجرای روش نظرسنجی از خبرگان و با هدف نهایی سازی مدل تحقیق طراحی و در سه مرحله اجرا گردید. پس از نهایی سازی الگو به شیوه فوق، به منظور اجرای پیمایش پرسشنامه دیگری شامل 4 بعد، 13 مؤلفه و 60 شاخص که وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بر اساس آن با یک مقیاس ده درجه ای توسط پاسخگو درجه بندی شده است طراحی گردید. یافته های پژوهش نشان داد که در چارچوب پیشنهادی 9 متغیر پیش بین شامل عوامل قانونی (0.222)، عوامل اقتصادی (0.322)، عوامل تکنولوژیکی (0.212)، عوامل اجتماعی (0.350)، استراتژی آموزش (0.265)، نگرش راهبردی به آموزش (0.306)، نیازسنجی آموزش (0.265)، مدیریت اجرایی آموزش (0.219)، فرهنگ یادگیری و رشد (0.333)، همبستگی معنادار با متغیر ملاک (آموزش و بهسازی استراتژیک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان