صمد کریم زاده

صمد کریم زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

مدل یابی معادلات ساختاری مدیریت استراتژیک آموزش های فنی و حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 421
پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش اجرا توصیفی پیمایشی مقطعی و از نظر داده ها کمی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته شامل 6 مولفه و 35 زیر مولفه ( 105 گویه با طیف 5 گانه لیکرت) با شاخص روایی محتوایی CVI گویه ها و مولفه ها به میزان 0.9 و ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0.969 تدوین و اعتبار بخشی شد. جامعه آماری شامل 31 استان به عنوان خوشه های طبیعی در نظرگرفته شد که 10 خوشه با استفاده از قرعه کشی به صورت تصادفی انتخاب شد که شامل تمامی مدیران سازمانی مدیران ارشد، میانی و پایه ( مدیرکل، معاونین مدیرکل و روسای ادارات و روسای مراکز آموزشی) به تعداد 379 نفر بود. یافته های پژوهش شامل اشتغال (اشتغال پذیری، کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت)، جذابیت آموزشی (تنوع مخاطبین، بهبود دسترسی، افزایش کشش و جاذبه)، یادگیری مادام العمر (ارتقای مهارت شاغلین، توانمند سازی افراد)، شناسایی تغییرات شغلی (تغییرات مشاغل، تغییرات فناوری، تغییرات مهارتی)، تقویت یاران آموزشی (توسعه بخش خصوصی، مشوق های مالی و حمایتی)، تضمین کیفیت (توسعه حرفه ای مربیان، نظام صلاحیت حرفه ای مربیان، آموزش مبتنی بر شایستگی، برنامه درسی مبتنی بر صلاحیت حرفه ای، اعتبار بخشی موسسات و رتبه بندی، استاندارد های مدیریت آموزش، مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی) به عنوان مولفه های سازنده مدل مدیریت استراتزیک بود که با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم برازش مدل در 6 مولفه و 20 زیر مولفه تدوین شد. درجه تناسب مدل به میزان 0.91 می باشد.
۲.

ارائه مدلی برای ارتقای سطح مسؤولیت پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (استان تهران) بر اساس اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسؤولیت پذیری اجتماعی اخلاق حرفه ای عملکرد شغلی دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 778 تعداد دانلود : 932
هدف از این تحقیق مدلی برای ارتقای سطح مسؤولیت پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (استان تهران) بر اساس اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی بوده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف در گروه تحقیق های توسعه ای قرار دارد و ازنظر نوع تحقیق، ترکیبی (آمیخته اکتشافی) است. تعداد 361 نفر به عنوان نمونه این پژوهش از بین جامعه آماری این پژوهش شامل 5371 نفر اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی تمام وقت و پاره وقت در سطح استان تهران با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. برای تبیین ابعاد و شاخص های مسؤولیت پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی از روش دلفی استفاده شده است که در این بخش کیفی پژوهش نظرات 30 نفر از خبرگان مرتبط جمع آوری و تجزیه وتحلیل گردید. یافته های پژوهش در بخش کیفی پنج مؤلفه و 25 شاخص برای ارتقای مسؤولیت پذیری اجتماعی است و در بخش کمی حاکی از رابطه معنی دار بین اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی با مسئولیت اجتماعی اعضای هیأت علمی است. نتیجه این پژوهش ارائه مدلی برای ارتقای سطح مسؤولیت پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان به عنوان و میزان تأثیر دو متغیر اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی به عنوان متغیرهای مستقل است که روابط مدل سازی شده و میزان تأثیر هر یک عوامل مشخص گردیده است که نشان می دهد اخلاق حرفه ای تأثیر و نقش پررنگ تری نسبت به عملکرد شغلی در مدل دارد.
۳.

Providing a Structural Pattern of Problem Solving for Managers Based on Decision-making and Evaluating the Mediation role of Organizational culture(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Creative Problem Solving for Managers Decision-making Organizational Culture

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 784 تعداد دانلود : 594
Purpose: The present study aimed to provide a structural model of creative problem solving in the managers of the Islamic Azad University of Tehran based on the decision: evaluation of the mediating role of organizational culture. Methodology: This research was an applied, descriptive-correlational study. The statistical population of this study included all managers of the Islamic Azad University of Tehran in the academic year 1398-1397 that from the mentioned population with a volume of 1300 people, using Krejcie and Morgan table, 297 people were selected by cluster random sampling. The data were collected using the Creative Problem Solving Questionnaire of Basader Managers (1995), Scott and Bruce Decision Making (1995) and Edgarschin (2004) Organizational Culture. Structural equation modeling was used to analyze the data. Findings: The results showed that decision making and organizational culture significantly predict creative problem solving in the managers of Islamic Azad University of Tehran and organizational culture mediates the relationship between decision making and creative problem solving in the managers of Islamic Azad University of Tehran. he does. Conclusion: Decision making and creativity is one of the most central processes in organizations, especially in educational environments and is considered as the main task of managers at all levels.
۴.

مولفه های مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی سیستمی مدیریت منابع انسانی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 877
امروزه منابع انسانی، سرمایه اصلی سازمان ها محسوب می شوند. در این میان، مدیریت می تواند نقش تعیین کننده ای در افزایش کارایی منابع انسانی داشته باشد. سازمان میراث فرهنگی یکی از سازمان هایی است که با هدف صیانت از داشته های فرهنگی و مدیریتِ گردشگری ایجاد شده است. مسئله ای که اینجا مطرح می گردد تبیین رابطه کارآمدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با منابع انسانی و مدیریت آن است. در راستای حل این مسئله از روش کمی و کیفی به صورت توأمان استفاده شده است. با توجه به موضوعپژوهش، روش پژوهش به کار رفته از حیث محیط کتابخانه ای-میدانی، از نظر هدف کاربردی، از نظر زمان گردآوری داده مقطعی، از نظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و علی می باشد. جامعه آماری از میان خبرگان دانشگاهی و مسئولین و کلیه کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انتخاب شده است. روایی پرسشنامه محقق ساخته نیز از طریق روایی صوری، محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. در بخش کیفی کدگذاری نتایج مصاحبه با استفاده از نرم افزار(MAXQDA)انجام شد و در بخش کمی نیز از آمار توصیفی و استنباطی(مدل سازی معادلات ساختاری،آزمون فریدمن) استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی سیستمی مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دارای سه بعد ورودی، فرآیندی و خروجی می باشد. بعد ورودی دارای دو مؤلفه انگیزش کارکنان و وجدان کاری می باشد و بعد فرآیندی نیز دارای سه مؤلفه حفظ و نگهداری کارکنان، آموزش و مدیریت استعداد می باشد.  بعد سوم الگوی سیستمی نیز شامل بهره وری منابع انسانی می باشد.   اهداف پژوهش: 1.شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی سیستمی مدیریت منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. 2.تعیین برازش سیستمی مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. سؤالات پژوهش 1.ابعاد و مؤلفه های کارآمدی منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  کدامند؟ 2. چه الگوی سیستمی می توان برای مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآمدی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه کرد؟
۵.

مدیریت استراتژیک سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و تدوین مدل کیفی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال تقویت یاران آموزشی تضمین کیفیت جذابیت آموزشی شناسایی تغییرات شغلی مدیریت استراتژیک مولفه آموزش فنی و حرفه ای یادگیری مادام العمر بهبود نظام سنجش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 756 تعداد دانلود : 809
هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های مدیریت استراتژیک آموزش های فنی و حرفه ای به منظور اعمال مدیریت استراتژیک بهینه در تقابل و سازگاری با محیط است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش اجرا توصیفی پیمایشی مقطعی و از نظر داده ها، آمیخته ( کیفی و کمی) است. در بخش مطالعه کتابخانه ای 28 منبع معتبر بر اساس اشباع نظری نمونه گیری شد و مولفه های استراتژیک آموزش فنی و حرفه ای براساس گرندد تئوری 12 مولفه و 35 زیرمولفه شناسایی و برای مدیریت استراتژیک به طور عام 6 مولفه و 22 زیرمولفه شامل کاوش مفهومی، پویش محیطی، استراتژی سازی، پیاده سازی و ارزشیابی دستاوردها و راهبری و پایش استراتژیک شناسایی شد. یافته های پژوهش شامل اشتغال؛ جذابیت آموزشی ؛ تقاضا محوری؛ شناسایی تغییرات شغلی؛ پژوهش محوری؛ انعطاف پذیری؛ مدرن سازی؛ اقتصاد آموزشی؛ تقویت یاران آموزشی؛ بهبود نظام سنجش؛ تضمین کیفیت (توسعه حرفه ای مربیان، نظام صلاحیت حرفه ای مربیان، آموزش مبتنی بر شایستگی، برنامه درسی مبتنی بر صلاحیت حرفه ای، اعتبار بخشی موسسات و رتبه بندی، استاندارد های مدیریت آموزش، مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی) می باشد. با انجام مصاحبه نیمه ساختارمند شامل 6 پرسش الزامی و یک پرسش اختیاری با 10 نفر از خبرگان، نسبت به پیونددهی و سازماندهی مولفه ها به منظور تدوین مدل کیفی نهایی و اعتبارسنجی آن اقدام شد و درجه تناسب مدل 95 درصد بدست آمد و پیشنهاداتی ارائه شد که مدیران می توانند مدیریت استراتژیک را در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با موفقیت اعمال نمایند.
۶.

طراحی الگوی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط بر مبنای رويکرد رفتاری مديران در ايران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار مدیریت بین المللی رفتار کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط عملکرد صادرات شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 794
هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی صادرات شرکت های کوچک و متوسط بر مبنای رویکرد رفتاری مدیران در ایران می باشد. برای آزمون الگوی مفهومی نیز از دو رویکرد روش شناختی کیفی و کمّی بهره گرفته شد. به طوری که در رویکرد کیفی از روش دلفی توسط گروه خبره با ترکیبی از کارشناسان مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی و دانشگاهی و در رویکرد کمّی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق عبارت است از تمامی صادرکنندگان منتخب استانی کشور که در سال 1395 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در قالب 3 گروه کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات و محصولات با فناوری بالا برگزیده شده اند. تعداد 200 نفر به عنوان نمونه تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای از مدیران صادرات شرکت های فوق الذکر انتخاب شدند و مورد پرسش قرار گرفتند. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که رویکرد مدیریت بین الملل باعث تقویت رفتارهای کارآفرینی مدیران (کنش گرایی و ریسک پذیری) می گردد. در نتیجه شرکت های کوچک و متوسط با وجود بهره مندی از مدیرانی با ویژگی های کارآفرینی قادر به افزایش صادرات می گردند.
۷.

An Appropriate Model for Talent Management Based On Emotional, Organizational and Cultural Intelligences(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: talent management Emotional Intelligence organizational intelligence Cultural Intelligence

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 355
Abstract Purpose: The aim of this paper was to provide a talent management model based on emotional, organizational and cultural intelligence in Islamic Azad Universities, Fars province. Methodology: The research used descriptive and survey methods and the statistical population included all faculty members of Islamic Azad University, Fars Province in educational year in 2016-2017. The sample size included 332 subjects who were selected by stratified random sampling method. The data collection tools were talent management questionnaire (2007), Albrecht organizational intelligence questionnaire (2003), Goleman emotional intelligence questionnaire (2000) and Ang and Earley cultural intelligence (2004). Findings: Data were analyzed using the SPSS and Amos software. Pearson correlation results showed that there is a significant positive relationship between emotional intelligence and its components with talent management. There is also a significant positive relationship between organizational intelligence and its components with talent management, as well as there is a significant positive relationship between cultural intelligence and its components with talent management. Structural equation modeling results showed that emotional intelligence variable (0.24%) explained the highest cultural intelligence variance. Conclusion: Therefore, the results of the study suggest that by increasing emotional, organizational and cultural intelligence among the faculty members of Azad University, talent management will be also improved
۸.

ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران آموزش عالی برحسب کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرسودگی شغلی تعهد سازمانی مدیران مدیریت دانش کیفیت زندگی کاری دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 741 تعداد دانلود : 717
هدف از این تحقیق ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران دانشگاه آزاد منطقه یک بر اساس ابعاد کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق شامل660 نفر از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به خدمت بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، و با استفاده از جدول مورگان تعداد250 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از سه پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلک و جکسون (1981)، کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، تعهد سازمانی می یر (1990) و مدیریت دانش شرون لاوسون (2003) استفاده گردید که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی کلیه پرسشنامه ها محاسبه گردید که از پایایی مناسب برخوردار بودند. نتایج ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر نشان داد که: کلیه ابعاد کیفیت زندگی کاری قادر به پیش بینی متغیر فرسودگی شغلی بود. دو بعد تعهد عقلانی و تعهد هنجاری به ترتیب به میزان 44/0و 39/0 قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی بودند. تنها سه بعد مدیریت دانش، (دانش آفرینی، جذب دانش و کاربرد دانش) به ترتیب قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی بودند. ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران براساس کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی.
۹.

ارائه مدل ساختاری پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی براساس کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش مدیران زن دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرسودگی شغلی تعهد سازمانی مدیریت دانش کیفیت زندگی کاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد اشتغال
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد محیط های کاری
تعداد بازدید : 253 تعداد دانلود : 544
هدف از این تحقیق ارائه مدل ساختاری پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی مدیران زن دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک براساس کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش است. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق شامل 340 نفر از مدیران زن گروه های مختلف آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از جدول مورگان تعداد 180 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از سه پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و جکسون (1981)، کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، تعهد سازمانی می یر (1990) و مدیریت دانش شرون لاوسون (2003) استفاده گردید که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی کلیه پرسشنامه ها محاسبه گردید. با استفاده از آمار استنباطی شامل استفاده از روش همبستگی، تحلیل مسیر جهت ارائه الگو، استفاده از رگرسیون جهت بررسی رابطه بین متغیرها و ابعاد مرتبط با هر متغیر، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که: 1- بین کیفیت زندگی کاری و دو بعد فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی و مسخ شخصیت) رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و کیفیت زندگی کاری به ترتیب متغیرهای خستگی عاطفی و مسخ شخصیت را پیش بینی نمود. 2- تعهد سازمانی تنها قادر به پیش بینی عملکرد فردی در فرسودگی شغلی مدیران بود. 3- مدیریت دانش قادر به پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی نبود به جز بعد عملکرد فردی که یک رابطه مثبت و مستقیمی را با مدیریت دانش نشان داد.
۱۰.

بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی در کاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان اختلال یادگیری در خواندن و نوشتن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۱۱.

رابطه کم روئی و پیشرفت تحصیلی در یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان پسر شرکت کننده در آموزشگاه های زبان کانون(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان