حسن شهرکی پور

حسن شهرکی پور

مدرک تحصیلی: مدیر کل مطالعات و پژوهش شورای عالی ایثار و شهادت کشور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

The Effect of Teaching Philosophy to Children on General Health and Anxiety among the Middle School Students in Tehran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۹
Purpose: This study was conducted aimed at investigating the effect of teaching philosophy to children on general health and anxiety among middle school students. Methodology: This was an applied study in terms of purpose and a quasi-experimental one, with a pre-test and a post-test and control and experimental groups, in terms of data collection method. The statistical population included the middle school students in District 5 of Tehran during the period 2009-2010, and the sample size was 30 subjects. Subjects were randomly assigned to the experimental and control groups. Sampling was performed using the convenience sampling method. Data collection tools were the Goldberg’s General Health Questionnaire (1972) and the Spitzer’s Generalized Anxiety Disorder Questionnaire (1983). The experimental group participated in 8 sessions of a 60-minute philosophy training course that was based on the "Philosophy Lesson plans for Children". Data were analyzed using the analysis of covariance (ANCOVA). Results: Findings showed indicated that there was a significant difference between the general health scores of the experimental and control groups after teaching philosophy (P <0.01). Conclusion: The results indicated that teaching philosophy to children had a positive effect on their general health and anxiety.
۲.

Predicting the role of learning approaches, studying strategies, Metacognitive strategies, and reflective thinking with students’ academic achievements(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
The present study aims to predict the role of learning approaches, studying strategies, metacognitive strategies, and reflective thinking on students’ academic achievements. A cross-sectional analytical study was carried out in Iran. The statistical population encompasses the all 5000 students at Roudehen Islamic Azad University throughout 2020-2021. According to Morgan's Table, the sample size was estimated to be 384 persons. Five standard questionnaires including studying strategies, learning approaches, metacognitive strategies, reflective thinking and academic achievement were used for data gathering. Structural equations based on partial least squares were used to analyze the data. The results showed a moderate relationship between learning approaches and metacognitive strategies while a significant relationship was observed between learning approaches, studying strategies, and reflective thinking (P<0.05). There was also a weak relationship between learning approaches and academic achievement. Beside, a moderate relationship was observed between metacognitive strategies and academic achievement, and a significant relationship was revealed between reflective thinking and academic achievement. Numerous factors affect academic achievement. Managers and families by recognizing these variables and providing appropriate conditions could smooth the rate of success for students.
۳.

طراحی الگوی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی در دانشگاه های استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
ارزیابی شناختی یکی از مهم ترین مباحث علوم شناختی است . در بیشتر الگوهای ارزیابی توانمندی شناختی ،مؤلفه های شناختی در ارزیابی اعضای هیات علمی نقش اساسی دارند نادیده گرفته شده است.این پژوهش باهدف طراحی الگوی بومی ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی در دانشگاه های استان تهران بودند. روش تحقیق ترکیبی ازنوع اکتشافی است. روش پژوهش در مرحله کیفی، مطالعه موردی کیفی و مشارکت کنندگان بالقوه شامل اعضای هیات علمی بودند.رویکرد نمونه گیری، هدفمند است. گردآوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. و تحلیل مضمون در این بخش، مضمون ارزیابی توانمندی شناختی شامل11مقوله شناختی(تصمیم گیری، تنظیم شناختی هیجانی، کنترل بازداری شناختی، شناخت اجتماعی، خلاقیت شناختی،توجه، حل مسئله، فراشناخت، مهارت کلامی، انعطاف پذیری شناختی، حافظه کاری) درباره ارزیابی توانمندی شناختی کشف نمود. در بخش کمی روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بود و جامعه آماری در بخش کمی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران(ملی و آزاد) بودند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای 350نفر انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شبکه مضامین بخش کیفی بود. تحلیل بخش کمی با تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین اعتبار الگو انجام شد. نتایج بخش کمی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی نشان داد که ارزیابی توانمندی شناختی اعضای هیات علمی دارای روایی سازه است.
۴.

مدیریت استراتژیک سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و تدوین مدل کیفی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۶
هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های مدیریت استراتژیک آموزش های فنی و حرفه ای به منظور اعمال مدیریت استراتژیک بهینه در تقابل و سازگاری با محیط است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش اجرا توصیفی پیمایشی مقطعی و از نظر داده ها، آمیخته ( کیفی و کمی) است. در بخش مطالعه کتابخانه ای 28 منبع معتبر بر اساس اشباع نظری نمونه گیری شد و مولفه های استراتژیک آموزش فنی و حرفه ای براساس گرندد تئوری 12 مولفه و 35 زیرمولفه شناسایی و برای مدیریت استراتژیک به طور عام 6 مولفه و 22 زیرمولفه شامل کاوش مفهومی، پویش محیطی، استراتژی سازی، پیاده سازی و ارزشیابی دستاوردها و راهبری و پایش استراتژیک شناسایی شد. یافته های پژوهش شامل اشتغال؛ جذابیت آموزشی ؛ تقاضا محوری؛ شناسایی تغییرات شغلی؛ پژوهش محوری؛ انعطاف پذیری؛ مدرن سازی؛ اقتصاد آموزشی؛ تقویت یاران آموزشی؛ بهبود نظام سنجش؛ تضمین کیفیت (توسعه حرفه ای مربیان، نظام صلاحیت حرفه ای مربیان، آموزش مبتنی بر شایستگی، برنامه درسی مبتنی بر صلاحیت حرفه ای، اعتبار بخشی موسسات و رتبه بندی، استاندارد های مدیریت آموزش، مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی) می باشد. با انجام مصاحبه نیمه ساختارمند شامل 6 پرسش الزامی و یک پرسش اختیاری با 10 نفر از خبرگان، نسبت به پیونددهی و سازماندهی مولفه ها به منظور تدوین مدل کیفی نهایی و اعتبارسنجی آن اقدام شد و درجه تناسب مدل 95 درصد بدست آمد و پیشنهاداتی ارائه شد که مدیران می توانند مدیریت استراتژیک را در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با موفقیت اعمال نمایند.
۵.

مقایسه نماز(نماز جماعت) با جبهه های هشت سال دفاع مقدس و نقش آن در ایجاد و تقویت فرهنگ شهادت در جامعه

تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۵۳۲
وجود نقاط مشترک در جهاد نظامی مسلمین، دفاع از مرز و بوم میهن اسلامی-حضور در جبهه های جنگ علیه باطل و دفاع مقدس- با فریضه الهی نماز(نماز جماعت) ، حضور در پیشگاه معبود، زمزمه دسته جمعی تشهد، خضوع یکپارچه، بندگی تام در محضر باری تعالی و نیز تاثیر این اتحاد در همه زمینه های جامعه از قبیل تعالی فردی و اجتماعی، پیشرفت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که امروز به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی تبدیل شده است از اهم مواردی است که در این مقاله به تبیین آن پرداخته می شود. یکی از دلایل موفقیت رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل و اینکه امروز پس از قریب به سه دهه هنوز استقلال کشور را مدیون آنها هستیم خصوصاً در جوانان امروز در قالب مدافعان حرم، وجود یک فرهنگ غنی است که به شهادت منجر گردیده که از هر تعلیم و تربیت دوران زندگی ایشان پررنگ تر بود و آن عشق به نماز و نماز جماعت است. چون ایشان درک کرده بودند که بعد از هر حرکت در نماز باید تفاوتی با قبل داشته باشند و عمل به تفسیر نماز آنها را از طریق شهادت جاودانه نمود.بطور مثال اگر در جبهه رزمنده ای مجروح می گردید رزمنده دیگری مثل کبوتری سبک بال بی درنگ جای خالی او را پر می کرد. همانند نماز جماعت، همه نظم و ترتیب و انجام دادن حرکت را با نظر فرمانده انجام می دادند، درست مثل پیروی از امام جماعت. حال چه شد که نماز آنها را با شهادت جاودان نمود ولی برخی نمازها امروز بدون اثر شده است؟ جوانان ما چه نمازی بخوانند تا فرهنگ شهادت محفوظ بماند؟
۶.

The Role of Personal Knowledge Management and Social Entrepreneurship on Beliefs of Educational Supervision of School Managers(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۶۴
Purpose: The present study aimed to investigate the role of Personal Knowledge Management (PKM) and Social Entrepreneurship (SE) on predicting beliefs of educational supervision of the managers at the public schools of one region Zahedan city. Materials and method: The method of study was descriptive and correlation, statistic society of this study consists of 149 managers and sample is 108 managers that were selected based on Morgan table and stratified random sampling in according to educated grade. Data collection was done through three standard questionnaires of PKM, SE and beliefs of educational supervision. The validity and reliability of questionnaires were calculated by Content Validity Ratio and Cronbach's Alpha that are 0.832 and 0.835 for PKM, 0.809 and 0.894 for SE and 0.862 and 0.790 for beliefs of educational supervision. It means they have appropriate reliability and validity. Findings: The result of the study indicated that PKM and SE are predictive educational supervision beliefs. In actual, PKM and SE are predictive of democratic and collaborative supervision beliefs positively; But they cannot predicted beliefs of bureaucratic supervision of managers. Discussion: Therefore, it is suggested the managers of schools attempted in order to increasing the quality of instructional supervision about improving personal knowledge level and Social Entrepreneurship with active engaging in a Process of Continuous Innovation, Adaptation, and Learning.
۷.

مطالعه نقش مولفه های مرتبه علمی، سابقه تدریس و گرایش تحصیلی بر به کارگیری فرانظریه های برنامه درسی در راهبردهای یاددهی- یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گرایش تحصیلی سابقه تدریس مرتبه علمی فرانظریه های برنامه درسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی یادگیری نظریه های یادگیری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی آموزش و پرورش برنامه ریزی درسی نظریه ها و کاربرد آن
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۳۴۹
هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش مرتبه علمی، سابقه تدریس و گرایش تحصیلی بر به کارگیری فرانظریه های برنامه درسی در راهبردهای یاددهی- یادگیری است. روش پژوهش از نوع زمینه ای و جامعه آماری کلیه اساتید شاغل به تدریس در دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 است. نمونه آماری 87 نفر از اساتید زن و مرد می باشد. که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. این پژوهش از ابزار محقق ساخته پرسش نامه استفاده شده است و داده های پژوهش در دو سطح توصیفی از شاخص های گرایش مرکزی و جداول توزیع فراوانی و در آمار استنباطی از آزمون تحلیل واریانس و آزمون مقایسات میانگین زوجی دانکن و با نرم افزار تحلیل داده spss مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. عمده ترین یافته های مطالعه این است که سابقه تدریس بیشترین تاثیر را در به کارگیری فرانظریه آیزنر، مرتبه علمی و گرایش تحصیلی بیشترین تاثیر را در به کارگیری فرانظریه واکر و هونکی دارد و در این میان فرانظریه میلر متاثر از هیچ کدام یک از متغیرهای مذکور نیست و اساس فعالیت یاددهی- یادگیری را دربردارد و از متغیرهای دیگری تاثیر می پذیرد.
۸.

بررسی رابطه بین کیفیّت تدریس معلمان دینی و رفتارهای مذهبی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از دیدگاه معلمان منطقه یک شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت تدریس معلمان دینی رفتارهای مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۱ تعداد دانلود : ۷۱۷
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیّت تدریس معلمان دینی و رفتارهای مذهبی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران بود. جامعه آماری کلیه دبیران دینی زن بودند که در سال تحصیلی 90-89، در مقطع متوسطه در شهر تهران اشتغال داشتند. براساس آمار موجود کلیه دبیران دینی زن 60نفر بودند که طبق جدول گرجسی و مورگان باید نمونه آماری 52 نفر انتخاب شود، که به منظور احتیاط از برگشت ندادن تعدادی از پرسشنامه ها یا ناقص بودن بعضی از آن ها 60 پرسشنامه میان معلمان توزیع شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 56 نفر دبیر دینی برای تجزیه و تحلیل آماری انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی بود و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که تعداد 30 پرسشنامه به صورت آزمایشی در میان آزمودنی ها توزیع شد که پس از جمع آوری پرسشنامه و محاسبه از طریق ضریب آلفای کرونباخ، مقدار ضریب 89/0 به دست آمد و پایایی آن برآورد شد پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت (خیلی زیاد، زیاد ، متوسط، کم و خیلی کم) تهیه و تنظیم شده بود. همچنین در روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی با استفاده از شاخص های آماری متناسب با نوع داده های جمع آوری شده (نما و درصد) و در بخش آمار استنباطی داده ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون خی دو چند متغیری و ضریب هماهنگی کرامر و ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شد و نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بین محتوای برنامه های درسی، کیفیّت روش های تدریس، اجرای برنامه های مذهبی در مدرسه و زمان برنامه های درسی دینی، شیوه های بیانی مناسب و شخصیت معلمان و رفتارهای مذهبی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.
۹.

بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی در کاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودکان اختلال یادگیری در خواندن و نوشتن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان