فریبا حنیفی

فریبا حنیفی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

ارائه مدل برای ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره ابتدایی شهر تهران

تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 858
زمینه و هدف: برنامه درسی دوره ابتدایی از جمله عناصری است، که در جهت تحقق بخشیدن به اهداف دوره ابتدایی نقش مهمی دارند. از این رو، برنامه های درسی قلب مراکز آموزشی محسوب می شود و آیینه نقش ها و اهداف آموزش و پرورش هستند، که شایسته توجه دقیق اند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی برای ارزشیابی کیفیت برنامه درسی مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد . روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی متوالی(کیفی کمی) بود، که در بخش کیفی بر اساس مدل گرانداد و در بخش کمی، به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. در بخش کیفی حوزه پژوهش تعدادی از صاحبنظران آموزش و پرورش و متخصصان ارزشیابی و در بخش کمی ، کلیه معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران که تعداد آنها 23593 نفر در سال تحصیلی 1401-1400 بودند.در بخش کیفی 12 نفر به روش نظری و در بخش کمی تعداد 377 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان ، به روش تصادفی و خوشه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته شامل 108 گویه بود ، که در بعد کمی از روایی ظاهری، محتوایی و سازه استفاده شد. همچنین CVR با ضریب 832/0 تأیید و در بعد کیفی از نظرسنجی از افراد خبره استفاده و مورد تأیید قرار گرفت و آلفای کرونباخ با ضریب 855/0 محاسبه و پایایی نیز تایید شد و داده های جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل سوالات نشان داد که مدل مفهومی ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره ابتدایی شهر تهران شامل: شرایط علی شامل: (تفکر راهبردی، تعمیم پذیری اهداف) شرایط محوری شامل: (ارزشیابی فعالیت های انگیزشی، کاربردی و آموزشی) شرایط زمینه ای شامل: (امکانات فرهنگی و ورزشی،امکانات آموزشی، امکانات رفاهی) شرایط مداخله گر شامل: (کمبود منابع و توزیع نامناسب، آینده نگری ضعیف، ارتباطات فردی و سازمانی، عدم انضباط کاری) استراتژیها شامل: (انعطاف پذیری،توالی برنامه درسی، سودمندی برنامه درسی) و پیامدها شامل: (بهبود ظواهر برنامه درسی، بهبود محتوای برنامه درسی،ترسیم چشم انداز، رشد هویت ملی مذهبی) است . نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که مدل ارزشیابی کیفیت برنامه های درسی مدارس ابتدایی دارای ساختار مناسبی بود .
۲.

ارائه مدل افزایش تعلق خاطر کاری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعلق خاطر کاری وقف نیرومندی جذب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 502 تعداد دانلود : 374
مقدمه : این پژوهش که با هدف ارائه مدل افزایش تعلق خاطر کاری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.   روش : این مطالعه به لحاظ هدف، کاربردی، برحسب نوع داده ها؛ آمیخته(کیفی-کمی)، از نظر شیوه گرداوری داده ها و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری را در بخش کیفی، خبرگان علمی دانشگاه و متخصصان آموزش عالی و در بخش کمی، اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر تهران تشکیل دادند که به ترتیب به روش هدفمند و اشباع نظری و از طریق معادلات ساختاری نمونه گیری شدند. برای گردآوری داده ها از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی ابزارها مورد بررسی و تائید قرار گرفت. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد و در بخش استنباطی و کمی آزمون های تی تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) و تحلیل عاملی اکتشافی بود. یافته ها : نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که مؤلفه های نیرومندی، جذب، وقف، به عنوان عوامل تشکیل دهنده تعلق خاطر کاری اساتید، مؤلفه های سرمایه روانشناختی، هوش هیجانی، حمایت سازمانی، رهبری خدمتگزار، هویت سازمانی، احساس معنا در کار، به عنوان عوامل اثرگذار و مؤلفه های تعهد سازمانی، تعادل کار و زندگی، عملکرد شغلی، به عنوان مؤلفه های تأثیرپذیر شناسایی و برازش مطلوب مدل افزایش تعلق خاطر کاری اساتید را ارائه می دهد. نتیجه گیری : نتایج تحقیق نشان می دهد که با بازنگری در برنامه ریزی و مدیریت جذب و نگهداری نیروی انسانی، تجدید نظر در شیوه های انتخاب مدیران، تعادل در استفاده از مدیران خارج از سازمان و تغییر در سبک رهبری دانشگاه، می توان رغبت و تعلق خاطر کاری در اساتید دانشگاه آزاد اسلامی را ارتقاء داد.
۳.

تأثیر میزان بازی در آموزش بر مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی کودکان پیش دبستانی منطقه چهار شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بازی در آموزش مهارت های اجتماعی خودکارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 925 تعداد دانلود : 148
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر میزان بازی در آموزش بر مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی کودکان پیش دبستانی منطقه چهار شهر تهران از دیدگاه مربیان آنها به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد.  روش: جامعه آماری شامل کلیه مربیان پیش دبستانی منطقه چهار شهر تهران که در سال تحصیلی 1400 مشغول به خدمت بودند، که در مجموع  650 نفر بودند که 242 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان به روش طبقه ای نسبی و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته شامل 55 گویه استفاده شد. روایی پرسشنامه مذکور نیز توسط افراد صاحب نظر (10 نفر) تایید شد و پایایی آن نیز پس از اجرای آزمایشی بین 30 نفر از آزمودنی ها به وسیله آلفای کرونباخ، با ضریب 871/0محاسبه و تایید شد و در نهایت داده ها به روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد؛ از نظر مربیان پیش دبستانی منطقه چهار شهر تهران تکنیک های بازی در آموزش(بازی با سفال، بازی های عروسکی، قصه گویی و کشیدن نقاشی) به میزان زیادی بر مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی کودکان تأثیر دارد. نتیجه گیری: همچنین بیشترین میزان میانگین در بین مولفه های تاثیر تکنیک های بازی در آموزش با (95/3) به مولفه تاثیر بازی با سفال و کمترین میزان آن نیز با (76/3) به مولفه تاثیر کشیدن نقاشی اختصاص دارد.
۴.

الگوی عوامل موثر بر رشد اخلاقی و تعیین وضعیت آنها در دانش آموزان دوره ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اخلاقی دانش آموزان نوع دوستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 566 تعداد دانلود : 704
هدف: هدف این پژوهش بررسی الگوی عوامل موثر بر رشد اخلاقی و تعیین وضعیت آنها در دانش آموزان دوره ابتدایی بود. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان رشد اخلاقی بودند که با توجه به اصل اشباع نظری تعداد 12 نفر از آنها با روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند که طبق فرمول کوکران تعداد 377 نفر آنها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با روش های مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی و آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS-21 تحلیل شدند. یافته ها: یافته های بخش کیفی نشان داد که عوامل موثر بر رشد اخلاقی دارای 88 مفهوم، 20 عامل و 6 مقوله بود که مقوله ها و عامل ها شامل محیط زندگی و نحوه تربیت (با سه عامل نقش محیط خانواده در رشد اخلاقی، نقش محیط آموزشی در رشد اخلاقی و نقش گروه همسالان در رشد اخلاقی)، استدلال های اخلاقی (با سه عامل استدلال های شناختی، استدلال های عاطفی و استدلال های روانی- حرکتی)، فضای حمایتی (با سه عامل برخورداری خانواده و مربیان از دانش علمی، استفاده از مشوق ها و توجه به مسائل معنوی)، آسیب های روانی، اجتماعی و آموزشی (با چهار عامل آسیب های ناشی از ویژگی های شخصیتی و روانی، آسیب های ناشی از استفاده غیرصحیح از رسانه ها، آسیب های ناشی از مشکلات خانوادگی و آسیب های ناشی از کارکردهای آموزشی)، ایجاد شناخت (با سه عامل مسئولیت پذیری، توانمندسازی و الگوپذیری) و فضائل اخلاقی (با چهار عامل نوع دوستی، کرامت انسانی، قانون مداری و توان تصمیم گیری) بودند. یافته های بخش کمی نشان داد که بین میانگین همه عوامل با میانگین جامعه تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>P). بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر برنامه ریزی برای بهبود رشد اخلاقی دانش آموزان ضروری است. بنابراین، متخصصان و برنامه ریزان حوزه تعلیم وتربیت می توانند با توجه به مقوله ها و عامل های این پژوهش برنامه هایی جهت بهبود رشد اخلاقی دانش آموزان دوره ابتدایی طراحی و اجرا کنند.
۵.

Presenting Model of Empowerment Elementary Period Managers based on Components of Futurology(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Empowerment Managers Elementary period Futurology

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 226 تعداد دانلود : 865
Purpose: The present study was conducted aimed to presenting model of empowerment elementary period managers based on components of futurology. Methodology: This study was applied in terms of purpose and combined (qualitative and quantitative) in terms of implementation method. The research population in the qualitative section was the specialists and experts of Tehran city and in the quantitative section were the primary school managers of Tehran city in the academic years of 2019-20. The research sample in the qualitative section was 12 people who were selected according to the principle of theoretical saturation by purposive and snowball sampling methods and in the quantitative section was 270 people who were selected according to the Krejcie and Morgan table by multi-stage cluster sampling method. Data were collected by methods of take noting, semi-structured interviews and researcher-made questionnaire whose face and structure validity of questionnaire were confirmed and its reliability was obtained by Cronbach's alpha method 0.88. Qualitative data were analyzed by open, axial and selective coding methods and quantitative data were analyzed by structural equation modeling in SPSS-25 and LISREL-8.8 software. Findings: The findings of the qualitative section showed that the model of empowerment elementary period managers based on components of futurology had 6 main categories, 20 sub-categories and 85 indicators. The main categories and sub-categories were included transformation management (sufficient cognition of environment, responsibility and organizational health), empowerment (strengthening teachers' careers, applying participatory management and improving relationship between managers and teachers), sense of competence (having the enough motivation, support for managers, flexibility and creative thinking), organizational structure (organizational changes, lack of resources and inadequate distribution and lack of foresight), standardization (applying knowledge management, use of feedback system and modeling) and growth and improvement (foresight, self-efficacy, risk-taking and delegation of authority).The findings of the quantitative section showed that all six main categories had a significant effect on the model of empowerment elementary period managers based on components of futurology and the model had appropriate fitness indicators. Conclusion: Based on the results, the model of empowerment elementary period managers based on components of futurology can have practical implications for education specialists and planners and can be used to improve the structure of education.
۶.

شناسایی عوامل مؤثر بر مولفه های سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش به منظور ارائه مدلی جهت ارتقای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش مدل عوامل کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 936
امروزه نقش انسان ها در توفیق تحقق اهداف سازمان ها و ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار محرز می باشد، هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی عوامل موثر بر مولفه های سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش به منظور ارائه مدل علمی جهت ارتقای آن است. روش تحقیق در بخش کیفی به روش داده بنیاد و در بخش کمی از نوع پیمایشی است. از 1096 نفر جامعه آماری بخش کمی در سه سطح مدیران ارشد، میانی و اجرایی (مدارس) 285 نفر نمونه، طبق جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بوده که در قالب روایی همگرا و پایایی با ضریب 881/0 تایید شد. داده ها به صورت توصیفی و استنباطی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. از 79 شاخص موجود 6 عامل اصلی و 13 مولفه شناسایی شد. در شرایط علی عامل هویت اجتماعی با ضریب(732/0) ،در مقوله محوری عامل مشارکت اجتماعی با ضریب (65/0) ، در شرایط زمینه ای عامل شبکه های اجتماعی با ضریب (694/0) ، در شرایط مداخله گر عامل آسیب های اجتماعی با ضریب (743/0) ، در راهبردها عامل آگاهی اجتماعی با ضریب (699/0) و در پیامدها عامل مسئولیت اجتماعی با ضریب (692/0) در سرمایه اجتماعی تاثیرگذارهستند.با توجه به نتایج مدل دارای ساختار مناسبی است.
۷.

ارائه مدل پیش بینی عملکرد تیمی مبتنی بر مولفه های یادگیری تیمی، رهبری تحول گرا و انعکاس گری تیمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عملکرد تیمی یادگیری تیمی رهبری تحول گرا و انعکاس گری تیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 653 تعداد دانلود : 672
پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل پیش بینی عملکرد تیمی مبتنی بر مؤلفه های یادگیری تیمی، رهبری تحول گرا و انعکاس گری تیمی انجام پذیرفت. روش تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده (کمی) بود. همچنین این پژوهش ازلحاظ گردآوری داده ها، از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل، کلیه کارکنان وزارت آموزش وپرورش در کل کشور به تعداد 1700 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه، از روش کوکران استفاده شد و تعداد 313 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و میدانی(پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته) انجام پذیرفت. در تحقیق کنونی، به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی ظاهری ، محتوایی و سازه استفاده شد و برای تعیین پایایی،از آلفای کرونباخ(عملکرد تیمی، 75/0،یادگیری تیمی، 81/0، رهبری تحول گرا، 79/0، و انعکاس گری تیمی، 87/0) و پایایی ترکیبی استفاده شده که همگی مورد تائید قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها، از آزمون های الگو یابی معادلات ساختاری و آزمون t تک گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های یادگیری تیمی، رهبری تحول گرا، انعکاس گری تیمی ، عوامل پیش بینی کننده عملکرد تیمی می باشند.
۸.

Identifying Factors Affecting Educational Policy-Making Based on Third Millennium Characteristics

کلید واژه ها: Policy-Making Education third millennium

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 56 تعداد دانلود : 309
Purpose : The purpose of this study was to identify the factors affecting educational policy-making based on the third millennium characteristics. Methodology : This study was applied in terms of purpose and qualitative in terms of implementation of the data foundation type. The research population was the documents in 2009 to 20019 and educational policy-making experts in 2019, among which 15 were chosen according to the original saturation principle with purposive sampling method. The research tool was a semi-structured interview, whose validity was confirmed by experts and evaluated with proper triangulation method and its reliability was obtained by an internal agreement method of 0.83. For data analysis, content analysis method was used in MAXQDA12 software. Finding : The findings showed that the factors affecting educational policy-making had 9 dimensions, 39 components and 209 indicators, including educational stakeholders, psychological factors, economic factors, technological factors, legal factors, social factors, cultural factors, belief and ideal factors, and political factors. Also, the third millennium education has 6 dimensions, 33 components and 74 indicators, including the characteristics of philosophy and training goals, characteristics of curriculum, educational system characteristics, environmental characteristics and educational space, characteristics of teachers and characteristics of principals and policymakers. In general, for factors affecting educational policy-making based on the third millennium was identified with 15 dimensions, 72 components and 283 indicators. Conclusion : Considering the factors affecting educational policy-making based on the third millennium characteristics, the dimensions and components identified in the present era can be promoted.
۹.

ترسیم مدل پیش بینی تعلق خاطر کاری براساس سرمایه روانشناختی، هوش هیجانی، حمایت سازمانی

کلید واژه ها: دانشگاه فرهنگیان کارورزی کیفیت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 529 تعداد دانلود : 855
هدف پژوهش حاضر ترسیم مدل پیش بینی تعلق خاطر کاری براساس متغیرهای سرمایه روان شناختی. هوش هیجانی. حمایت سازمانی بود. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی است، که با رویکرد کمی و به روش غیرآزمایشی - همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر تهران به تعداد 2953 نفر بودند که با استفاده از کفایت نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری، 340 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده ها پرسشنامه های تعلق خاطر کاری سالنوا و شوفلی (2001)، سرمایه روان شناختی لوتانز، لوتانز و لوتانز (2004)، هوش هیجانی مایر و سالووی (1990)، حمایت سازمانی آیزنبرگ و همکاران (1998) به کار گرفته شد. روایی و پایایی ابزارهای پژوهش بررسی و تأیید شد. روش تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در بخش استنباطی برای پاسخ به پرسش های پژوهش آزمون هایی همبستگی پیرسون، تی تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد متغیرهای سرمایه روان شناختی، هوش هیجانی و حمایت سازمانی بر تعلق خاطر کاری تأثیر دارند.
۱۰.

تدوین مدل سیاست های جذب دانشجو با تاکید بر رابطه بین دانشگاه و صنعت.(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانی نوآوری فعالیت های تحول سرمایه گذاری سازمانی مکانیزم های تعامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 419
هدف این پژوهش تدوین مدل سیاست های جذب دانشجو با تاکید بر رابطه بین دانشگاه و صنعت بود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دو مرحله ای از نوع ابزارسازی بود. روش پژوهش در مرحله کیفی، مطالعه موردی کیفی و مشارکت کنندگان بالقوه شامل اساتید دانشگاه، روسای دانشگاه و فعالین حوزه صنعت، مدیریت بودند.رویکرد نمونه گیری، هدفمند و روش نمونه گیری صاحبنظران کلیدی بود. گردآوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه ساخت مند بود. در بخش کیفی ودر قسمت اول، استخراج داده ها و مولفه ها با روش تحلیل مضمون یا تم می باشد سپس جهت ساخت مدل پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است. الگوی مستخرج از تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش در قالب هفت بعد اصلی، یازده مؤلفه و سی شش معیار طراحی شد. هفت بعد اصلی عبارت اند از: « عوامل داخل و درون دانشگاهی » ،« سیاست گذاری وطراحی مجدد»،« عوامل خارج و برون دانشگاهی »،« ارتقاء آکادمیک »،« بسترهای قانونی »،« تحولات اساسی »، « نهادینه کردن ». در بخش کمی روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بود و جامعه آماری شامل20 نفر از اساتید دانشگاه، روسای دانشگاه و فعالین حوزه صنعت، مدیریت و مسائل جذب دانشجو بودند. که برای اعتباریابی الگو، با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش صاحبنظران کلیدی، 20نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی، مقیاس محقق ساخته بر اساس شبکه مضامین بخش کیفی بود. تحلیل بخش کمی با تحلیل فازی برای تعیین اعتبار الگو انجام شد. نتایج بخش کمی با استفاده از تحلیل AHP فازی برای تعیین اعتبار الگو انجام شد.
۱۱.

ارائه مدل مناسب عوامل موثر برکیفیت اموزشی درمدارس ابتدایی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارائه مدل کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 418 تعداد دانلود : 553
پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل مناسب عوامل موثر برکیفیت آموزشی درمدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی واز نظر تحلیل داده ها جزءتحقیقات آمیخته اکتشافی تحلیلی بود.وازحیث روش، توصیفی وازنوع پیمایشی بودجامعه آماریدر بخش کمی شامل مدیران مدارس ابتدایی شهرتهران شامل 907 نفربودکه ازاین تعداد 269 نفربه روش خوشه ای و طبقه ای نسبی وتصادفی ساده انتخاب شدند ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته شامل 125 گویه بودکه روایی و پایایی پرسشنامه تأیید شد. همچنین در بخش کیفی پژوهش با 15 خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته با 5 سؤال مصاحبه شد. یافته ها نشان دادکه مدل معادلات ساختاری شامل سه مولفه اصلی و12 مولفه فرعی ازقبیل 1- عوامل مدیریتی شامل(توجه مدیران بر فعالیت های فوق برنامه درمدارس، توجه مدیران برنحوه تدریس معلمان وتوجه برارزیابی مستمر عملکرد) 2- عوامل سازمانی شامل(توجه بر نحوه گزینش معلمان، توجه بر توانمندسازی معلمان، توجه برمحتوای آموزشی، تدوین وتنظیم مقررات کاربردی، تخصیص بودجه سالیانه مناسب وبروزرسانی امکانات وتجهیزات آموزشی) 3- عوامل مهارتی شامل(توجه بر مهارتهای کلامی معلمان، توجه بر مهارتهای غیر کلامی معلمان و توجه بر مهارتهای آموزشی معلمان) جزء مولفه ها ی کیفیت آموزشی می باشد. همچنین شاخص های برازندگی مطلق/ نسبی مانند NFI، NNFI، CFI، IFI، RFI، GFI، AGFI، NDIو CDIبه ترتیب با مقادیر92/0، 94/0، 96/0، 96/0، 89/0، 94/0، 90/0 94/0 و 93/0 که دارای برازندگی مناسب ، و می توان نتیجه گرفت مدل کیفیت آموزشی درمدارس ابتدایی دارای ساختار مناسبی است.
۱۲.

تأثیر صلاحیتها و رفتارهای رهبران تغییر (مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی منطقة هشت)برعملکرد آنها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی آموزش هنر رویکرد دیسیپلین محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 228 تعداد دانلود : 819
چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناسائی صلاحیت، ویژگی و رفتارهای رهبران تغییر و تعیین میزان تأثیر این ویژگیها بر عملکرد مدیران انجام شد. پژوهش به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه هشت (روسا، معاونان، روسای دانشکده ها و مدیران گروههای آموزشی) با تعداد 395 نفر بودند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 267 نفر برآورد گردید، و به شیوه نمونه گیری تصادقی طبقه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با 42 گویه بود. داده های گردآوری شده با شاخصهای آماری میانگین، تحلیل عاملی و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد؛ خصوصیات رهبران تغییر را می توان در سه طبقه ویژگیها، مهارتها و صلاحیتها و رفتارهای رهبران تغییر طبقه بندی نمود. از دیگر نتایج تحقیق آنکه، صلاحیتها و رفتارهای رهبران تغییر در حوزة مدیریت کنونی تأثیر کم و متوسطی بر عملکرد آنها داشته است.اما آنها میزان اهمیت بسیاری را برای تأثیر آنها برعملکردشان قائل بودند. به نظرآنها آموزش مهارتهای مشکل شناسی، مشکل گشایی و جامع نگری به مدیران موجب بهبود عملکرد آنان می شود و ایجاد تغییر در دانشگاه را برای آنها آسانتر می نماید.
۱۴.

نگرش و عملکرد مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 8 بر مبنای ابعاد و مؤلفه های مدیریت تغییر و ارائه چارچوب ادراکی مناسب

کلید واژه ها: عملکرد تغییر نگرش مدیریت تغییر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 725 تعداد دانلود : 495
هدف از این پژوهش تعیین ابعاد و مؤلفه های مدیریت تغییر در دانشگاهها، بررسی عملکرد و نگرش مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 بر مبنای ابعاد تعیین شده و ارائه چارچوب ادراکی مناسب برای مدیریت تغییر در دانشگاههای آزاد اسلامی به منظور همگامی با تغییرات شتابان و همه جانبه در هزاره سوم بوده است. از طریق مطالعه متون و پیشینه پژوهش 108 مؤلفه مدیریت تغییر استخراج و در پنج بعد شامل خصوصیات رهبر تغییر، سیاستها و راهبردهای تغییر، فرهنگ تغییر، محیط تغییر و فناوری و محتوای تغییر طبقه بندی شد. سپس برای بررسی عملکرد و نگرش مدیران نسبت به مؤلفه های تغییر، یک پرسشنامه محقق ساخته تدوین و روایی آن پس از اجرای مقدماتی، از طریق قضاوت خبرگان و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ (بیش از 95/0) تایید شد. جامعه آماری آن را مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 (رؤسا و معاونان دانشگاهها، رؤسا و معاونان دانشکده ها و مدیران گروههای آموزشی) شامل 395 نفر تشکیل دادند که از میان آنها 267 نفر از طریق فرمول تعیین حجم نمونه و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه با استفاده از روشهای آمار توصیفی (فراوانی، درصد، انحراف معیار، میانگین، میانه) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس، مجذور کای، تحلیل عاملی، تحلیل مسیر) از طریق نرم افزارهای SPSS و Liseral تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین نظرات گروههای مختلف درباره عملکرد مدیران در خصوص ابعاد و مؤلفه های مدیریت تغییر تفاوت معناداری وجود ندارد. این نتیجه درباره نگرش مدیران نسبت به مدیریت تغییر نیز صادق بود. مؤلفه های اصلی چارچوب ادراکی مدیریت تغییر از طریق تحلیل عاملی شناسایی شد و از طریق آزمون تحلیل مسیر برای تاثیر مؤلفه های اصلی بر یکدیگر تعیین و چارچوب ادراکی نهایی ارائه شد. با استفاده از آزمون نیکویی برازش (GFI) تناسب چارچوب ادراکی تایید شد (بیش از 90/0).

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان