آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷

چکیده

زمینه و هدف: پدیده مجرمانه قاچاق کالا از پیچیدگی، تنوع و گستردگی برخوردار است. پلیس برای موفقیت در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا باید با تدوین راهبردها و با بهره گیری از منابع موجود به مسائل و موضوعات راهبردی در این حوزه توجه پیدا کرده و به اساسی ترین مسائل راهبردی در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا پاسخی مؤثر بدهد. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به راهبردهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش شناسی جزو پژوهش های آمیخته است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی و هشت سازمان مسئول در این حوزه بود که مصاحبه پس از اشباع نظری با 21 نفر به پایان رسید. مرحله کمّی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 92 نفر درنظر گرفته شد. در بخش کیفی از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با تحلیل محتوای کیفی، یافته های حاصل از مصاحبه ها در قالب 343 مضمون دسته بندی شد. براساس نتایج داده های نظری و مصاحبه های انجام شده، پرسش نامه محقق ساخته تهیه شد، که روایی آن به وسیله واپایش بیرونی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بیشتر از (7/0) تأیید شد. از تکنیک تحلیل SWOT برای استخراج راهبردها استفاده شد. راهبردها توسط عوامل محیطی، تشکیل جدول IFE و EFE، تعیین موقعیت و اقدام راهبردی، تشکیل ماتریس های زوجی، تعیین و اولویت بندی شد.یافته ها: نمودار ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی نشان می دهد که فراجا از نظر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در وضعیت فعلی در ربع تدافعی قرار گرفته و وضعیت مطلوب در ربع تهاجمی خفیف قرار دارد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی، اولویت راهبردها به ترتیب عبارت اند از: ارتقای فعالیت های اطلاعاتی و عملیاتی، پیشگیری، کنترل و مقابله چندلایه و فراگیر، مدیریت کارآمد ظرفیت ها و منابع، اعمال و نهادینه کردن مدیریت ریسک، تمرکز بر قاچاق سازمان یافته، اِشراف بر نظام گردش های مالی و پولی، تکمیل دسترسی به اطلاعات سامانه ها، نهادینه سازی مصرف کالای کیفی ایرانی، اِشراف اطلاعاتی، مقابله با رانت و انحصار، حمایت و صیانت از کارکنان.

Strategies for Prevention and Combatting Goods Smuggling in the Police Command of the Islamic Republic of Iran

Background and aim: The criminal phenomenon of goods smuggling is complex, diverse, and widespread. In order to succeed in prevention and combatting goods smuggling, the police must pay attention to strategic issues in this area by formulating strategies and utilizing available resources. This research was conducted with the aim of achieving prevention and combatting strategies against goods smuggling in the law enforcement command of the Islamic Republic of Iran.Method: This research is considered applied in terms of objective, descriptive in nature, and mixed-methods in terms of methodology. The participants included experts in prevention and combatting goods smuggling in the law enforcement command and eight responsible organizations in this field, with interviews concluding after theoretical saturation with a total of 21 individuals. The quantitative phase involved 92 respondents using Cochran's formula. In the qualitative section, a semi-structured interview technique was employed, and the findings from the interviews were categorized into 343 themes through qualitative content analysis. Based on the theoretical data and conducted interviews, a researcher-developed questionnaire was prepared, which was externally validated and demonstrated reliability through Cronbach's alpha higher than 0.7. The SWOT analysis technique was utilized to extract strategies. The strategies were analyzed based on environmental factors, formation of IFE and EFE tables, determination of strategic position and action, formation of pairwise matrices, and prioritization.Results: The matrix diagram of situational assessment and strategic action shows that currently, the prevention and combatting of goods smuggling is in a defensive quarter and in a desirable state in the mild offensive quarter.Conclusion: Based on the results of the quantitative strategic planning matrix, the priority of strategies, in order, includes: enhancing informational and operational activities, prevention, control, and comprehensive countermeasures, efficient management of capacities and resources, implementing and institutionalizing risk management, focusing on organized smuggling, overseeing financial and monetary flows, completing access to system information, institutionalizing the consumption of Iranian quality goods, informational oversight, combating rent-seeking and monopolies, supporting and protecting employees.

تبلیغات