حسن بختیاری

حسن بختیاری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

راهبردهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد پیشگیری قاچاق کالا فرماندهی انتظامی اشراف اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۵۲
زمینه و هدف: پدیده مجرمانه قاچاق کالا از پیچیدگی، تنوع و گستردگی برخوردار است. پلیس برای موفقیت در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا باید با تدوین راهبردها و با بهره گیری از منابع موجود به مسائل و موضوعات راهبردی در این حوزه توجه پیدا کرده و به اساسی ترین مسائل راهبردی در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا پاسخی مؤثر بدهد. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به راهبردهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش شناسی جزو پژوهش های آمیخته است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی و هشت سازمان مسئول در این حوزه بود که مصاحبه پس از اشباع نظری با 21 نفر به پایان رسید. مرحله کمّی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 92 نفر درنظر گرفته شد. در بخش کیفی از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با تحلیل محتوای کیفی، یافته های حاصل از مصاحبه ها در قالب 343 مضمون دسته بندی شد. براساس نتایج داده های نظری و مصاحبه های انجام شده، پرسش نامه محقق ساخته تهیه شد، که روایی آن به وسیله واپایش بیرونی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بیشتر از (7/0) تأیید شد. از تکنیک تحلیل SWOT برای استخراج راهبردها استفاده شد. راهبردها توسط عوامل محیطی، تشکیل جدول IFE و EFE، تعیین موقعیت و اقدام راهبردی، تشکیل ماتریس های زوجی، تعیین و اولویت بندی شد.یافته ها: نمودار ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی نشان می دهد که فراجا از نظر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در وضعیت فعلی در ربع تدافعی قرار گرفته و وضعیت مطلوب در ربع تهاجمی خفیف قرار دارد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی، اولویت راهبردها به ترتیب عبارت اند از: ارتقای فعالیت های اطلاعاتی و عملیاتی، پیشگیری، کنترل و مقابله چندلایه و فراگیر، مدیریت کارآمد ظرفیت ها و منابع، اعمال و نهادینه کردن مدیریت ریسک، تمرکز بر قاچاق سازمان یافته، اِشراف بر نظام گردش های مالی و پولی، تکمیل دسترسی به اطلاعات سامانه ها، نهادینه سازی مصرف کالای کیفی ایرانی، اِشراف اطلاعاتی، مقابله با رانت و انحصار، حمایت و صیانت از کارکنان.
۲.

نقش شایستگی های فرماندهان و مدیران در افزایش کارایی کارکنان فراجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرمانده شایسته گزینی کارایی شایستگی مدیران توسعه سازمانی فراجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۵
زمینه و هدف : استقرار نظام شایسته گزینی از مهمترین مباحث ارتقای کیفیت و کمیت هر سازمانی است. یکی از مهمترین تأثیراتی که شایسته گزینی بر سازمان دارد، بهبود عملکرد خدمتی یا همان کارایی کارکنان است که می تواند در پیشبرد اهداف سازمان نقش بسزایی داشته باشد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی نقش شایستگی های فرماندهان و مدیران در افزایش کارایی کارکنان استان لرستان است. روش : پژوهش از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش، توصیفی و از نظر نوع مطالعه، پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شامل 636 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان است که با استفاده از فرمول کوکران 240 نفر به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل ابعاد شایسته سالاری و کارایی است. اعتبار ابزار پژوهش مبتنی بر اعتبار صوری و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی و مورد تأیید قرار گرفته است. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روشهای آمار توصیفی و نیز آمار استنباطی شامل آزمونهای کولموگروف- اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که  انتصاب مدیران بر اساس ویژگیهای شایستگی شامل ویژگیهای مدیریتی با بار عاملی 94/0، ویژگیهای شخصیتی با بار عاملی94/0، ویژگیهای ارزشی و بینشی با بار عاملی 78/0 بر افزایش کارایی کارکنان شامل سرعت عمل با بار عاملی 88/0، دقت عمل با بار عاملی 89/0، صحت عمل با بار عاملی 91/0، انگیزه با بار عاملی 84/0 و مسئولیت پذیری با بار عاملی 92/0 تأثیر مثبت و معنادار داشته است. نتیجه گیری : نتایج این تحقیق نشان داد چه مؤلفه هایی در استقرار نظام شایسته سالاری و از طرفی دیگر افزایش کارایی کارکنان نقش فزاینده دارد. این نتایج دستاوردهای نظری و کاربردی در حوزه مدیریت راهبردی برای سازمانها در بر خواهد داشت.   
۳.

الگوی مشارکت چند نهادی در فرایند جرم یابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت جرم یابی چند نهادی ابعاد پلیس سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۴
زمینه و هدف: مسئله ای که جامعه امروزی به آن مبتلا است، نحوه مداخله نهادها و سازمان های مرتبط در فرآیند جرم یابی و جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی توسط دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی برای مدیریت جرائم می باشد. هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی مشارکت چندنهادی در فرایند جرم یابی است. روش: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی – کمّی) انجام شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی،شامل خبرگان مرتبط با موضوع  بودند و جامعه آماری در بخش کمّی، متناسب با مأموریت جرم یابی از کارشناسان رده های مرتبط انتخاب شدند. نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و در مرحله کمّی، تصادفی طبقه ای است. داده ها در مرحله کیفی، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته (بر اساس یافته های مرحله کیفی) گردآوری شد. یافته ها: شناسایی و احصای ابعاد (پنج بُعد)، مؤلفه ها (31 مؤلفه) و شاخص های الگوی مشارکت چند نهادی (147 شاخص)، بیانگر وجود ارتباط معنادار بین تمامی ابعاد با مدل مشارکت چند نهادی بوده و درمجموع مدل نهایی چند نهادی در فرایند جرم یابی دارای برازش مناسب است. نتیجه گیری: در بُعد ساختاری، شش مؤلفه شامل «فرماندهی و مدیریت، کنترل و نظارت، شمای سازمانی، برنامه ریزی، عملکردها و سازماندهی»؛ در بُعد محیطی، تعداد هفت مؤلفه شامل «نظام های همجوار، قانون، التزام اجتماعی، منافع عمومی، تعهد به جامعه، تعامل و همکاری و نوع مشارکت»؛ در بُعد سیستمی، پنج مؤلفه شامل «مدیریت منابع انسانی، واکنش ها، هماهنگی، اطلاعات و ارتقای انگیزه»؛ در بُعد فرایندها، تعداد پنج مؤلفه شامل «مشکلات و موانع، نیازمندی ها، مقررات، برنامه های مکمل و رویکرد حرفه ای»؛ در بُعد فن آوری، تعداد هشت مؤلفه شامل «مشارکت الکترونیک، هوشمندسازی، تعاملات رسانه ای، فن آوری، تجهیزات، آموزش و دانش جرم یابی» بیشترین تأثیر را در فرایند جرم یابی دارند که این حاکی از طراحی و ارائه الگوی مطلوب مشارکت چند نهادی و رابطه معنادار بین ابعاد شناسایی شده است.
۴.

الگوی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبتنی بر اندیشه فرماندهی معظم کل قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگو پیشگیری از قاچاق کالا مبارزه با قاچاق کالا مقام معظم رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۳۶۰
زمینه و هدف: پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال، امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد و باید با جدیت با آن مبارزه کرد و مقدمه این مبارزه، الگوی پیشگیری و مبارزه است. این پژوهش به منظور شناسایی و ارائه الگوی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس اندیشه فرماندهی معظم کل قوا انجام شد. روش : این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است که با رویکرد کیفی انجام شد. در این پژوهش بیانات، احکام و فرمان های مقام معظم رهبری از خرداد سال 1368 تا پایان سال 1398 منبع پژوهش بودند. ابزار جمع آوری داده ها فیش برداری و روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی بود. به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد پژوهش (پایایی پژوهش) از روش کدگذار دوم استفاده شد و ضریب توافق بین کدگذاران با استفاده از روش هولستی 95/0 به دست آمد. یافته ها : براساس یافته های پژوهش، الگوی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چهار بعد مدیریتی و اجرایی، تقنینی، فرهنگی - اجتماعی و قضایی، با 25 مقوله اصلی و 63 مقوله فرعی طراحی شد. از مقولات اجرایی می توان به افزایش خطر قاچاق، استفاده از سامانه های هوشمند مبارزه با قاچاق، مبارزه با قاچاق سازمان یافته و انهدام کالای قاچاق اشاره کرد.  نتایج : یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی منبعث از اندیشه رهبر معظم انقلاب نگاهی همه جانبه به ابعاد اجرایی، تقنینی، فرهنگی - اجتماعی و قضایی دارد و می تواند متناسب با سیاست های به عنوان الگویی مناسب در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد و پیاده سازی این الگو توسط سازمان های مسئول مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند گامی موثر برای تحقق اهداف این مبارزه باشد.
۵.

تعیین اثر بخشی دوره های تربیت و تعالی معنوی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی تربیت تعالی معنوی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۳۹۱
هدف این تحقیق، تعیین میزان اثر بخشی دوره های تربیت و تعالی در قرارگاه بازسازی و مهندسی خاتم الانبیا است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان قرارگاه مرکزی و یگانهای تابع تشکیل داده اند که حداقل چهار ماه از شرکت آنان در این دوره ها گذشته بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 210 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری مورد استفاده، طبقه ای تصادفی بوده است و برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. با مراجعه مستقیم به افراد نمونه، پرسشنامه بین آنان توزیع و تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و آزمونهای آماری کولموگروف، فریدمن و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد اهداف دوره های تربیت و تعالی قرارگاه در همه ابعاد مربوط بیش از 82 درصد محقق شده است. بیشترین میزان تحقق اهداف به ترتیب به احساس تغییر روحیه فراگیران با 2/84 درصد، بهبود وضعیت معنوی با 83/8 درصد، بصیرت با 82/4 و وضعیت انجام کار با 82 درصد مربوط بوده است.
۶.

شناسایی عوامل مؤثر بر استعدادهای فرماندهی و مدیریتی در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: استعداد دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی عوامل مؤثر بر استعداد دانشجویان فرماندهی و مدیریت دانشجویان دانشگاه امین استعدادهای برتر دانشجویان دانشگاه امین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۱
مقاله با هدف دستیابی به الگوی شناسایی استعدادهای فرماندهی و مدیریتی در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین نوشته شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس جدول مورگان، حجم نمونه مورد نیاز برابر با 168 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن از طریق روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ عدد 87 / 0 به دست آمد. بر اساس یافته های تحقیق الگوی شناسایی استعدادهای فرماندهی و مدیریتی در ناجا دارای چهار بعد شایستگی های عمومی، شایستگی های تخصصی، ویژگیهای روانشناختی و تواناییهای مدیریتی است. با فرض اینکه هر یک از کارکنان ناجا دارای شایستگ یهای عمومی و تخصصی هستند که در مشاغل انتظامی خدمت م یکنند، تمرکز تعیین شاخصها بر دو بعد ویژگیهای روانشناختی و تواناییهای فرماندهی و مدیریتی قرار گرفت. ویژگیهای روانشناختی در بر گیرنده شاخصهای اعتماد به نفس، هوش هیجانی، انگیزش، احساس مسئولیت و احساس توانمندی و تواناییهای مدیریتی شامل توانایی نفوذ، کمک به رشد دیگران، مسئولیت پذیری، توانایی اقناع دیگران و توانایی تصمی مگیری است. یافته های تحقیق نشان م یدهد حدود 3 درصد )با میانگین 0.4 تا 5( از دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی دارای استعدادهای ممتاز فرماندهی و مدیریتی و 43 درصد )با میانگین 4 تا 4.49 ( نیز دارای استعدادهای برتر در حوزه فرماندهی و مدیریت بوده اند.
۷.

رابطه مدیریت استعدادها با بهبود عملکرد فرماندهان و مدیران یگان ویژه نیروی انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد بهبود عملکرد فرماندهان مدیران یگان ویژه نیروی انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۷۱
زمینه و هدف: ازنظر صاحب نظران و مدیران عالی سازمان ها، سرمایه انسانی مستعد، مهم ترین دارایی سازمان ها و مزیت رقابتی آنهاست. استفاده هوشمندانه از این سرمایه، نه تنها موجب افزایش بهره وری در سازمان می شود بلکه شرایط بهبود عملکرد سایر کارکنان را هم فراهم می کند. راهبرد مدیریت استعدادها ابزاری است که زمینه های استفاده بهینه از این سرمایه ها در سازمان را فراهم می کند. هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه مدیریت استعدادها با بهبود عملکرد فرماندهان و مدیران یگان ویژه نیروی انتظامی است. روش: اینپژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان و مدیران یگان ویژه نیروی انتظامی به تعداد 250 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 152 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسش نامه محقق ساخته و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های مقایسه میانگین ها، همبستگی، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون انجام شد. یافته ها: با توجه به اینکه در آزمون همبستگی فرضیه اصلی، مقدار ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده، 58/. و سطح معناداری 001/. بوده، می توان با اطمینان 95 درصد بیان کرد که بین مدیریت استعدادها با بهبود عملکرد فرماندهان و مدیران یگان ویژه نیروی انتظامی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج: یافته های پژوهش نشان داد بین مدیریت استعدادها با بهبود عملکرد فرماندهان و مدیران یگان ویژه نیروی انتظامی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مدیریت استعدادها موجب بهبود عملکرد آنان می شود. همچنین در بین چهار بعد مدیریت استعدادها، بیشترین تأثیر به ترتیب مربوط به نگهداری استعدادها، پرورش استعدادها، به کارگیری استعدادها و شناسایی استعدادها است.
۸.

بررسی شاخص های ساختاری تاثیرگذار بر توسعه و تعالی فرماندهان و مدیران ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعالی تعالی منابع انسانی متغیر ساختاری تعالی فرماندهان و مدیران ناجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۱
هدف این پژوهش شناسایی شاخصهای ساختاری توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان راهبردی ناجا می باشد. در پژوهش حاضر با توجه به اهداف پژوهش از رویکرد پژوهش آمیخته استفاده شده است. به طوری که ابتدا برای ایجاد مدل تحلیلی از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شده است و سپس برای بررسی میزان اثر و وزن مولفه ها و شاخص ها از رویکرد پژوهش کمی (پیمایش) استفاده شده است. بدین منظور از دو شیوه جستجوی ادبیات نظری و تحلیل اسناد و پرسشنامه برای جمع آوری داده استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد در میان مولفه های ساختاری موثر بر تعالی، بعد معنوی با میزان 3.05 بیشترین تاثیر را در تعالی مدیران و فرماندهان ناجا دارد. این مولفه شامل شاخصهای ایمان، بصیرت سیاسی، معرفت دینی و انقلابی گری است. این نتیجه مهم بیانگر آن است که عوامل معنابخش و هویت ساز معنوی تاثیر غیرقابل جایگزینی در تعالی مدیران و فرماندهان ناجا دارند. و در ادامه مولفه شخصیتی با میزان 2.47 و تعالی حرفه ای با میزان 2.433 و تعالی جسمی-روانی با میزان 2.15 قرار دارد.
۹.

مفهوم و مصداق فساد اداری پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: پلیس فساد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱
صاحبنظران حوزه فساد اداری، این پدیده را در دو سطح کلان و خرد تقسیم بندی می کنند. فساد کلان مربوط به فساد سازمان دهی شده، فساد رؤسای سازمان ها، وزیران و کارمندان عالی رتبه و فساد خرد مربوط به کارمندان جزء و مجریان سطح پایین قوانین و مقررات است.بر اساس گزارشات سازمان شفافیت بین الملل، در میان هشت حوزه خدماتی 105 کشور جهان که مورد بررسی قرار گرفته اند، پلیس و نهادهای قضایی رشوه خوارترین موسسات معرفی شده اند.از طرفی یکی از عوامل ارتکاب فساد در بین ماموران، بی اطلاعی آنان در بارهمفهوم و مصداق فساد اداری بوده است.گاهی افرادی متهم به فساد می شوند که قبل از تحت تعقیب قرار گرفتن، فعل ارتکابی را فساد نمی دانسته اند.با توجه به اهمیت موضوعاین مقاله در حوزه فساد خرد تعریف شده و به طور خاص به فساد اداری در ماموران پلیس می پردازد. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم و مصداق فساد اداری ماموران پلیس بطور عمیق مورد بحث قرار گیرد.
۱۰.

بررسی عوامل مؤثر بر اجرای جانشین پروری مدیران و فرماندهان ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۹
هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر اجرای جانشین پروری مدیران و فرماندهان ناجا است؛ بدین منظور ابتدا الگوهای اجرای جانشین پروری مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد مرتبط در ناجا عوامل بومی جانشین پروری شناسایی شد؛ سپس پرسشنامه ای به منظور بررسی عوامل شناسایی شده توسط 420 نفر از مدیران و فرماندهان ناجا تکمیل شد. با استفاده از روشهای آماری تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم عوامل شناسایی شده مورد سنجش قرار گرفت. طبق نتایج پنج عامل آماده سازی و برنامه ریزی اولیه،تعیین خط مشی وسیاستگذاری، تشکیل خزانه استعدادها، توسعه نامزدها، ارزیابی سامانه به عنوان عوامل مؤثر بر سامانه جانشین پروری ناجا انتخاب شد.
۱۱.

ادراک شهروندان از میزان فساد اداری در پلیس و دستگاههای خدماتی کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۷
این پژوهش با هدف سنجش ادراک مردم از فساد اداری در سازمانهای کشوری انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه افراد بالای 18 سال مراکز استانها بوده که تعداد 15048 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تعداد نمونه در هر شهر بین 400 تا 1100 نفر بوده است که سهم آنها به نسبت جمعیت شهری بالای 18 سال و با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از اجرای آزمایشی و اطمینان از اعتبار و پایایی آن در نیمه اول سال 1393 اجرا شده است. مبنای ساخت پرسشنامه، شاخصهای مربوط به مصادیق فساد اداری شامل رشوه، اختلاس، تبانی و پارتی بازی بوده است. نمره ادراک فساد اداری در گستره صفر تا 10 و از تلفیق داده های مربوط به مصادیق فساد اداری برای هر دستگاه محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای میانگین، میانه، انحراف معیار و آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیره و M باکس و کرویت بارتلت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، که بیشترین میزان ادراک مردم از فساد اداری در سازمانها به ترتیب عبارت است از: شهرداری ها، بانکها، دادگاه ها و دادگستری ها، گمرک، ادارات دارایی و مالیات، نیروی انتظامی، بیمارستانها، دانشگاه ها، ادارات و دفاتر ثبت اسناد و املاک و آموزش و پرورش.
۱۲.

الگوی توسعه و تعالی فرماندهان و مدیران راهبردی ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۷
هدف این پژوهش دستیابی الگوی توسعه و تعالی فرماندهان و مدیران راهبردی ناجا است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. با توجه به اهداف پژوهش، ابتدا برای ایجاد الگو تحلیلی از تحلیل اسناد و جستجو در ادبیات نظری، و سپس برای اعتباریابی الگو و بررسی میزان اثر و وزن ابعاد، عوامل و شاخصها از رویکرد پژوهش کمی )پیمایش( استفاده شده است. جامعه آماری شامل فرماندهان و مدیران ناجا است. جامعه نمونه با استفاده از جدول مورگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه بخش اصلی الگوی معادلات ساختاری )اعتباریابی الگو(، آزمون فریدمن )رتبه بندی ابعاد، عوامل و شاخصها( استفاده شد. نتایج تحلیل نشان می دهد که متغیر ساختاری، اندکی وزن بیشتری نسبت به متغیر زمینه ای در تعالی فرماندهان و مدیران ناجا را دارا است. در میان ابعاد مؤثر بر تعالی، بعد معنوی بیشترین وزن را در تعالی فرماندهان و مدیران ناجا داشته و زمینه ارتباطات خانوادگی در رتبه دوم قرار دارد. در کل نتایج تحقیق نشاندهنده این است که متغیرهای زمینه ای به عنوان بستر تعالی فرماندهان و مدیران می تواند باعث دستیابی به انواع تعالی جسمانی/ روانی، شخصیتی، حرفه ای و معنوی شود. الگوی اعتباریابی شده دارای 8 بعد، 23 عامل و 122 شاخص است که می تواند ساختار تعالی فرماندهان و مدیران ناجا را شکل دهد
۱۳.

بررسی نگرش مردم نسبت به سلامت اداری در اردبیل (با تأکید بر کلانتریها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۷
این پژوهش با هدف سنجش نگرش مردم نسبت به وضعیت سلامت اداری کلانتریهای اردبیلانجام شده که از نظر هدف، کاربردی، و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق تمام افراد بیش از 18 سال شهرستان اردبیل هستند که 400 نفر از آنان در دو گروه عموم مردم (با روش نمونه گیری هدفمند) و مراجعین به کلانتریها (با روش نمونه گیری تصادفی) انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از اطمینان از اعتبار و پایایی آن در در سطح شهرستان اردبیل اجرا شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای مرکزی و پراکندگی، آزمونهای t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بر اساس نگرش مردم اردبیل سلامت اداری در این شهر در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد لیکن روند سلامت اداری در حال کاهش است و برخورد جامعه وحاکمیت با مصداقهای فساد اداری در سطح شهر در سطح نامطلوب قرار دارد. همچنین از نظر مردم، بین وضعیت سلامت اداری کل ادارات و سازمانهای اردبیل با کلانتریهای این شهر هیچ تفاوتی نیست.
۱۴.

بررسی میزان تأثیر برنامه های تربیتی آموزشگاه رزم مقدماتی شهید مدرس بر تربیت دینی سربازان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه های آموزشی آموزشگاه شهید مدرس تأثیر برنامه تربیتی بر سربازان آموزش عنوان های دینی به سربازان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۴ تعداد دانلود : ۳۲۲
این پژوهش با هدف تعیین میزان تأثیر برنامه های تربیت دینی آموزشگاه رزم مقدماتی شهید مدرس بر تربیت دینی سربازان انجام شده است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل سربازان تحصیل کرده (کارشناسی، ارشد و دکتری) با حدود 1200 نفر و مدیران و مربیان آموزشگاه به تعداد 80 نفر بوده است. با استفاده از جدول مورگان، تعداد نمونه مورد نیاز از سربازان 291 نفر و برای مدیران و مربیان 66 نفر برآورد شد که با روش نمونه گیری تصادفی سامانمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با 71 سؤال و گویه بود که از طریق آن داده های مورد نیاز جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی و آزمونهای آلفای کرونباخ و فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که برنامه های تربیتی آموزشگاه شهید مدرس بیشترین تأثیر را بر فراگیران در حوزه های واجبات نماز، مفاهیم قرآن، رذایل و فضایل اخلاق، آشنایی با زندگی پیامبر(ص) دارد و کمترین تأثیر را در حوزه های احکام نماز جمعه، آشنایی با فرقه های ضاله، مسائل غدیرشناسی و خودسازی فراگیران داشته است. هم چنین بیشترین تأثیر برنامه های تربیتی در ابعاد باورهای دینی با میانگین 80/4، رفتارهای دینی با میانگین 72/4 و دانش دینی با میانگین 45/4 بوده است .
۱۵.

الگوی ارزشهای اسلامی- انقلابی برای نسلهای آینده انقلاب (بر مبنای دیدگاه های امام خمینی و مقام معظم رهبری)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۸
این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی ارزشهای اسلامی – انقلابی برای ترویج این ارزشها در نسلهای آینده انجام شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر نوع گردآوری داده ها توصیفی– تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از دو روش مطالعه اسناد و مدارک و پرسشنامه استفاده شد. برای دستیابی به دیدگاه های خبرگان و صاحبنظران برای اعتباربخشی الگو از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و استادان رشته های جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اسلامی و علوم سیاسی بوده اند که 30 نفر از آنان به صورت هدفمند انتخاب شدند. به منظور اجماع نظر خبرگان، طی دو مرحله پرسشنامه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص میانگین و برای رتبه بندی اهمیت ابعاد، عوامل و شاخصهای الگو از آزمون فرید من استفاده شد. براساس نتایج الگوی ارزشهای اسلامی انقلابی دارای هفت بعد حاکمیت الهی، ظلم ستیزی و مبارزه با دشمن، استقلال همه جانبه، پشتیبانی از محرومین و مستضعفان، مردم سالاری دینی، آزادی وعدالت اسلامی است.
۱۶.

بررسی شاخصهای تربیت دینی در برنامه های درسی دوره های فرماندهان و مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص های تربیت دینی فرماندهان برنامه های درسی دینی در سپاه تربیت دینی فرماندهان سپاه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه‌ تعلیم و تربیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی
تعداد بازدید : ۹۴۱ تعداد دانلود : ۵۷۱
این تحقیق، که با هدف تعیین میزان انطباق برنامه های درسی فرماندهان و مدیران با شاخصهای تربیت دینی انجام شده است از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل فراگیران، دانش آموختگان، استادان، مدیران و کارشناسان آموزشی دوره های فرماندهی و مدیریت است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق 150 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با 51 سؤال بودکه روایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ (951/0) تعیین شد. ابتدا کل اعضای جامعه آماری به دو گروه دانشجویان دانش آموختگان و استادان مدیران کارشناسان تقسیم، و به نسبت، سهم نمونه هر گروه تعیین گردید. برای توصیف داده ها از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و برای تحلیلهای آماری از آزمونهای فریدمن و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد: شاخصهای بصیرت و ولایتمداری بیش از سایر شاخصها در برنامه های درسی دوره های فرماندهان و مدیران مورد توجه قرار گرفته؛ بنابراین جهتگیری عمده برنامه های درسی دوره های فرماندهان و مدیران سپاه مبتنی بر افزایش بصیرت و ولایتمداری است.
۱۷.

بررسی نگرش مردم نسبت به سلامت اداری در اردبیل (با تاکید بر کلانتری ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۲۹
این پژوهش با هدف سنجش نگرش مردم نسبت به وضعیت سلامت اداری در اردبیل( با تاکید بر کلانتری ها )انجام شده است.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است . جامعه آماری تحقیق کلیه افراد بالای 18 سال شهرستان اردبیلهستند که تعداد 400 نفر از آنان در دوگروه عموم مردم( با روش نمونه گیری هدفمند ) و مراجعین به کلانتری ها ( با روش نمونه گیری تصادفی ) انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از اطمینان از اعتبار و پایایی آن در در سطح شهرستان اردبیل اجرا شده است . برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی ،آزمونهای t مستقل،تحلیل واریانس و لوین استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان دادکه : بر اساس نگرش مردم اردبیلسلامت اداری در این شهر در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارد لیکن روند سلامت اداری در حال کاهش بوده و برخورد جامعه وحاکمیت با مصادیق فساد اداری در سطح شهر در سطح نامطلوب قرار دارد. همچنین از نظر مردم،بین وضعیت سلامت اداری کل ادارات و سازمانهای اردبیل با کلانتری های این شهر هیچ تفاوتی وجود ندارد.
۱۸.

ارتقای زیربنا های ساختاری شایسته سالاری در ناجا، طراحی الگوی جامع آموزشی شایسته پرور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۶
هدف اصلی این تحقیق ارتقای زیربنا های ساختاری شایسته سالاری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از طریق طراحی الگوی جامع آموزش شایسته پرور است. روش تحقیق کاربردی و توصیفی است؛ بدین صورت که ابتدا با مطالعه و تحلیل اسناد کتابخانه ای؛ ابعاد، عوامل و شاخصهای نظام آموزش کارکنان ناجا شناسایی، و سپس با در کنار هم قرار دادن این موارد، الگوی جامع آموزش شایسته پرور کارکنان ناجا طراحی شد. الگوی طراحی شده با استفاده از روش دلفی و طی انجام مصاحبه هایی در چند مرحله با متخصصان حوزه مدیریت آموزشی دانشگاهی و مسئولان آموزش ناجا مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا ابعاد الگو در پنج بعد درونداد، فرایند، برون داد، پیامد و ارزشیابی مشخص، و سپس عوامل مرتبط باهر یک از ابعاد به تعداد 20 عنوان و نیز 142 شاخص به عنوان زیرشاخه های عوامل طراحی شد و از طریق اعتبارسنجی مورد تأیید قرار گرفت. در نتیجه این تحقیق الگوی جامع آموزش شایسته پرور کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طراحی شد که در زیرمجموعه خود شامل ابعاد، عوامل و شاخصها است که مورد تأیید متخصصان و خبرگان حوزه مدیریت آموزشی دانشگاهی و مسئولان آموزش ناجا قرار گرفته است.
۱۹.

بررسی رابطه برنامه های شبکه های ماهواره ای تلویزیونی و هویت دینی جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های ماهواره ای هویت ملی جوانان هویت دینی جوانان جوانان و هویت و دین تبلیغات و دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۸۷۳
این تحقیق با هدف بررسی رابطه برنامه های شبکه های ماهواره ای تلویزیونی و هویت دینی جوانان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و صاحبنظران استان همدان در حوزه امور رسانه و جوانان بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران 97 نفر از آنان به عنوان نمونه-های تحقیق تعیین و با روش نمونه گیری طبقه ای و به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است که پس از تأیید روایی آن، اجرای آزمایشی و اطمینان از پایایی، روی نمونه های تحقیق اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون فرضیه تحقیق از آزمون t تک متغیره استفاده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که رابطه بین دو متغیر معنادار است و شبکه های ماهواره ای تلویزیونی بر هویت دینی جوانان تأثیر منفی دارند.
۲۰.

توانمندسازی سازمانی مدیران و فرماندهان ناجا: ابعاد و اعتبار سنجی بر اساس الگوی معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۴
این پژوهش با مطالعه در مورد 1562 مدیر و فرمانده ناجا انجام شده است که اعضای شورای اداری استان در گستره تمامی استانها قرار داشتند و هدف اصلی آن اعتباریابی پرسشنامه توانمندسازی ساختاری برگرفته از لاسچینجر و همکاران (2001، 2004) و کاهاله و گیثر (2007) و تعیین میزان هرکدام از عوامل ششگانه آن شامل فرصت، اطلاعات، پشتیبانی (حمایت)، منابع، قدرت رسمی و قدرت غیررسمی در میان شرکت کنندگان بوده است. در این پژوهش پس از ترجمه پرسشنامه و اعتباریابی ترجمه آن و نیز جمع آوری داده ها از روش آماری وارسی اعتبار (Cross Validation ) بهره برده شده است؛ بدین منظور پاسخگویان به دو قسمت به صورت تصادفی تقسیم شدند و در مورد نمونه اول، تحلیل عامل اکتشافی و در مورد نمونه دوم، تحلیل عامل تأییدی انجام شد. علاوه بر تأیید عوامل ششگانه، میزان هر یک از عوامل و هبستگی آنها مورد تأیید قرار گرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان