آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری سازگاری تحصیلی در رابطه بین خودتفسیری و بهره هوشی با عملکرد کنکور در دانشجویان بود. در این مطالعه توصیفی همبستگی، جامعه آماری را کلیه دانشجویان دختر و پسر سال اول کارشناسی زیرگروه تجربی ورودی مهرماه دانشگاه های دولتی شهر خرم آباد (دانشگاه لرستان و علوم پزشکی) در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت ارزیابی عملکرد دانشجویان در کنکور، از میانگین درصدهای کسب شده در دروس کنکور سال 1399-1400 و از پرسش نامه های خود تفسیری Hardin و همکاران (2004)، آزمون بهره هوشی ریون بزرگ سالان و سازگاری تحصیلی Anderson و همکاران (2016) استفاده شد. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تمامی مسیرهای مستقیم به جز مسیر بهره هوشی به عملکرد کنکور معنادار شدند. هم چنین، مسیرهای غیرمستقیم خودتفسیری با عملکرد کنکور با نقش میانجی گری سازگاری تحصیلی و نیز رابطه بهره هوشی با عملکرد کنکور با نقش میانجی گری سازگاری تحصیلی معنادار شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کنکور دانشجویان محسوب می شود.

Investigating the Mediating Role of Academic Adjustment in the Relationship between Self- Construal and IQ With Entrance Exam Performance In Students

The purpose of this study was to investigating the mediating role of academic adjustment in the relationship between self- construal and IQ with entrance exam performance in students. In this descriptive correlational study, the statistical population consisted of all first year male and female undergraduate students in the experimental subgroup of October entrance of Khorramabad State Universities (Lorestan University and Medical Sciences) in the academic year 2021-2022. 300 people were selected as a sample . To evaluate the performance of students in the entrance exam, from the average percentages obtained in the entrance exam courses in 2019-2020, from the level score of students in the entrance exam and from a questionnaire Self- construal of Hardin, Leong & Bhagwat (2004), Adult Raven IQ test & Academic adjustment of Anderson, Guan & Koc (2016) were used for data collection in this study. The proposed model was evaluated using a path analysis. The results showed that all of the direct paths, except IQ path whit entrance exam performance, were significant. Also indirect pathways were significant IQ and self- construal with entrance exam performance with mediating role of academic adjustment and also, self- construal with entrance exam performance with mediating role of academic adjustment. Based on the results of this study, the proposed model has a good fit and is an important step in identifying the factors affecting students' entrance exam performance.

تبلیغات