آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲

چکیده

امروزه بهبود کیفیت خدمات عرضه شده در نظام الکترونیکی بانک ها اهمیت ویژه ای یافته و برای توسعه کسب وکارها موضوعی اساسی به شمار می آید. هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های تأثیرگذار در کیفیت بانکداری اینترنتی در میان مشتریان مؤسسه اعتباری کوثر است. این تحقیق براساس دو رویکرد کیفی و کمی است و نوعی پژوهش ترکیبی به شمار می رود. در بخش اول از راه مصاحبه با 12 نفر، شامل دو گروه از استادان و خبرگان و مدیران بانکی، مؤلفه های تأثیرگذار در کیفیت بانکداری شناسایی شده است و در بخش دوم، به منظور اولویت بندی مؤلفه های استخراج شده، با توزیع پرسشنامه تخصصی در میان 384 نفر از جامعه آماری، داده های مدنظر جمع آوری شده و با اجرای آزمون های آماری در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است و درنهایت، مؤلفه ها به ترتیب اهمیت و با استفاده از روش AHP اولویت بندی شده اند. نتایج نشان داد که مؤلفه های تأثیرگذار (معرفی، کارکردها، ادراکات مشتری، شواهد فیزیکی و امنیت) در کیفیت بانکداری اینترنتی تأثیر معنی داری دارد. همچنین براساس مقادیر حاصل شده، مؤلفه امنیت، به منزله مهم ترین مؤلفه مؤثر در کیفیت بانکداری اینترنتی، در بالاترین جایگاه و مؤلفه های ادراکات مشتری، شواهد فیزیکی، معرفی و کارکردها در اولویت بعدی قرار گرفتند.