هاله ساجدی

هاله ساجدی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی و شادکامی دانش آموزان مقطع ابتدایی

تعداد بازدید : 357 تعداد دانلود : 676
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی و شادکامی دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی منطقه 3 شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بود. برای تعیین حجم نمونه 30 نفر دانش آموزان مدرسه دخترانه «معاد»، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در گروه های گواه و آزمایشی گمارده شدند (گروه آزمایش: 15 نفر/ گروه گواه: 15 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینها و سینگ (1993) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد هیلز و آرجیل (2002، فرم کودک) بود. برای تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل کورایانس نشان داد که ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی و شادکامی دانش آموزان مقطع ابتدایی مؤثر بوده است (01/0>p) ؛ به عبارت دیگر ذهن آگاهی باعث افزایش میزان سازگاری اجتماعی و شادکامی دانش آموزان شده است. میزان تأثیر درمان بر سازگاری اجتماعی 85/0 و بر شادکامی 83/00 بود. با توجه به اثربخشی ذهن آگاهی، از آن به عنوان یک برنامه آموزشی در جهت افزایش سازگاری اجتماعی و شادکامی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مدارس پیشنهاد می گردد.
۲.

اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر کاهش علایم اختلال سلوک در دانش آموزان دختر مرکز تربیت و اصلاح رفتار بهزیستی شهرستان گرگان

تعداد بازدید : 108 تعداد دانلود : 385
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر کاهش علایم اختلال سلوک در دانش آموزان مرکز تربیت و اصلاح رفتار بهزیستی گرگان بود. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی و نیمه آزمایشی، پیش آزمون- پس آزمون می باشد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های هوش اخلاقی، اختلال سلوک، پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان (کوای و پترسون)، جامعه مورد مطالعه دانش آموزان کانون تربیت و اصلاح رفتار بهزیستی (استان گلستان، مرکز گرگان) در سال 1396 می باشند حجم نمونه 50 نفر (شامل 25 نفر گروه آزمایش و 25 نفرگروه کنترل)، روش نمونه گیری،به صورت تصادفی که نمونه ها، در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss-21 صورت گرفت. نتایج نشان داد که آموزش هوش اخلاقی در گروه آزمایش موجب کاهش رفتارهای فریبکاری، پرخاشگری، رفتار تخریب اموال، بی مسئولیتی و روابط بین فردی ضعیف می شود بنابراین لازم است که مسئولان مرکز تربیت و اصلاح رفتار بهزیستی گرگان با برگزاری کلاس های آموزشی با بالا بردن سطح فکری دانش آموزان دختر، آنها را در رسیدن به هوش اخلاقی مطلوب در رویارویی با مشکلات یاری رسانند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان