مدیریت نوآوری - نشریه علمی (وزارت علوم)

مدیریت نوآوری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ تیر ۱۳۹۱
جانشین سردبیر/قائم مقام: محمدحسین شجاعی
مدیر مسئول: محمدرضا کریمی قهرودی
ناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
p-issn: ۲۳۲۲-۵۳۸۶
صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: مهدی فشارکی
هیئت تحریریه: علیرضا علی احمدی، سید سپهر قاضی نوری، حمیدرضا فرتوک زاده، رضا حسنوی آتشگاه، رضا رادفر، منوچهر منطقی، سیدحبیب الله طباطبائیان، غلامرضا توکلی، مهدی الیاسی
وب سایت: http://www.nowavari.ir/
پست الکترونیکی: imjournal@iramot.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴