مدیریت نوآوری

مدیریت نوآوری

مدیریت نوآوری سال دهم زمستان 1400 شماره 4 (پیاپی 38) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی و دسته بندی چالش های تامین مالی شرکت های دانش بنیان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تامین مالی چالش ها شرکت های جدید مبتنی بر فناوری شرکت های دانش بنیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۲۱
یکی از مولفه های بسیار تاثیرگذار در ارتقای عملکرد،رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان، و در عین حال چالش و مانع اصلی در رشد و توسعه آنها محدودیت های منابع مالی می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های فرایتد تامین مالی شرکت های دانش بنیان در ایران انجام شده است که از نظر هدف کاربردی بوده و به روش آمیخته اکتشافی انجام شده است. مشارکت کنندگان بالقوه در بخش کیفی بازیگران مرتبط که به روش نمونه گیری هدفمند و با رویکرد گلوله برفی انتخاب شده اند. جامعه آماری در بخش کمی نیز به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های حاصله در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمّی با استفاده از آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روایی و پایایی نتایج در بخش کیفی با استفاده از رویکرد تطابق همگونی یافته ها و مورد ارزیابی و تایید قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ضعف های دانشی، سازمانی و حرفه ای شرکت های دانش بنیان، ریسک گریزی و ضعف عملکردی صندوق های تامین مالی موجود، عدم اتصال این نوع شرکت ها به بنگاه های بزرگ به منظور استفاده از توان مالی، سرمایه گذاری و بازاریابی ، کمبودصندوق ها و بیمه های ضمانت اعتبار، ضعف های فرهنگ اجتماعی برای مشارکت و سرمایه گذاری و مسائل زیرساختی(سیاستی، قانونی، اجرایی و ..) از مهم ترین چالش های فراروی تامین مالی شرکت های دانش بنیان محسوب می شوند
۲.

مدلسازی توانمندسازهای نوآوری باصرفه با رویکرد پویایی شناسی سیستم در صنایع کوچک و متوسط تولید کننده لوازم خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری باصرفه توانمندساز نوآوری صنایع کوچک و متوسط تحلیل عاملی اکتشافی پویایی شناسی سیستم ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
امروزه در ایران رویدادهایی همچون تحریمهای اقتصادی، تورم و بیکاری، قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش داده و از سوی دیگر تولیدکنندگان را با مشکلات تأمین مواد اوّلیه و هزینه های تولید روبرو ساخته است. در این شرایط صنایع کوچک و متوسط نسبت به صنایع بزرگ نیاز به توجه بیشتری دارند، زیرا این صنایع علیرغم خاصیت انعطاف پذیری و اشتغال زایی، نیازمند نوآوری برای ماندن در عرصه رقابت می باشند. در این شرایط، نوآوری باصرفه می تواند مناسب باشد که به پایداری و ایجاد منافعی برای جامعه نیز توجه دارد. لذا هدف مقاله حاضر، مدل سازی پویای توانمندسازهای نوآوری باصرفه در صنایع کوچک و متوسط تولیدکننده لوازم خانگی است. ابتدا با مرور ادبیات، توانمندسازها شناسایی شده و در پرسشنامه ای در اختیار 200 نفر از خبرگان صنعت قرار گرفته و با تحلیل عاملی اکتشافی، بارهای عاملی مشخص شده و درنهایت، اقدام به مدل سازی پویای متغیّرها شده است. بر اساس نتایج، از مهم ترین توانمندسازها در نوآوری باصرفه، حمایت مدیریت است که منجر به استفاده از ظرفیت های محلّی و به کارگیری رویکرد مدولار در تولید شده و هزینه دسترسی به عوامل تولید را کاهش می دهد. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به شناسایی مواد اوّلیه ارزان تر، طراحی های خلاقانه و ایمن تر منجر شده و توجه به مسائلی اجتماعی و مسائل زیست محیطی نیز به اهداف این نوآوری کمک خواهد نمود.
۳.

فراتحلیل عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت نوآوری سازمان نظامی فراتحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان های نظامی با بکارگیری روش فراتحلیل و نرم افزار CMA2 می باشد. در این راستا، کلیه مقالات چاپ شده در نشریات فارسی زبان و انگلیسی زبان، ازطریق پایگاه های علمی معتبر و با استفاده از کلیدواژه هایی چون خلاقیت، نوآوری، سازمان های نظامی و ... مورد بررسی قرار گرفتند. پس از انجام بررسی و در نظر گرفتن معیارهای ورودی و خروجی، 18 مطالعه وارد فرایند فراتحلیل شدند. یافته ها نشان داد از بین عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در سازمان های نظامی، 1 مورد (7 درصد) دارای اندازه اثر کمتر از 3/0، 4 مورد (27 درصد) دارای اندازه اثر بین 3/0 تا 5/0 و 10 مورد (66 درصد) دارای اندازه اثر بالاتر از 5/0 هستند و به ترتیب متغیرهای یادگیری، کیفیت سیستم آموزشی، توانمندسازی روانشناختی، منابع مادی، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و سبک رهبری دارای بیشترین اندازه اثر و نیازهای انگیزشی چون احترام و خودشکوفایی دارای کمترین اندازه اثر هستند. بنابراین، سازمان های نظامی با تاکید بر عواملی چون آموزش، سبک رهبری و فرهنگ و با روش هایی چون برگزاری گردهمایی ها، همایش ها، کارگاه های آموزشی و توجیهی و توسعه فرهنگ یادگیری، می توانند انگیزه تولید ایده های نو و عملی را در کارکنان خود افزایش دهند.
۴.

تحلیل تعامل بازیگران خوشه های کسب وکار دوسوتوان: شناسایی راهبردها با نظریه بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خوشه کسب وکار دوسوتوانی نظریه بازی مدل گراف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۶
رویکرد توسعه خوشه ای به عنوان یکی از راهبردهای نوین توسعه صنعتی در دو دهه اخیر مورد توجه سیاست گذاران کشورها قرار گرفته است. خوشه های کسب وکار به عنوان یک تمرکز مکانی از بنگاه ها با فرصت ها و تهدیدهای مشترک به منظور ادامه حیات در یک محیط رقابتی پرتلاطم، نیازمند توجه همزمان به کاوش فرصت های آینده و بهره برداری از قابلیت های کنونی بوده و تحقّق دوسوتوانی در خوشه های کسب وکار به عنوان سیستم های باز با پیوندهای پیچیده اقتصادی و اجتماعی، نیازمند شناخت تعامل میان بازیگران و توجه به ترجیحات آنهاست. این تحقیق از منظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نظر نوع داده ها کیفی بوده و مبتنی بر مطالعه مقالات، اسناد سیاستی، گزارش ها و مصاحبه با خبرگان انجام شده است. به دلیل پیچیدگی مناقشه میان بازیگران، با استفاده از یک مدل نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف، تعاملات و ترجیحات میان بازیگران مختلف خوشه های کسب وکار دوسوتوان مدل سازی و تحلیل شده و بر اساس آن محتمل ترین نتایج ارائه گردیده است. نتایج مدل نشان می دهد دولت، بنگاه های خوشه های کسب وکار و مراکز علمی و تحقیقاتی سه بازیگری هستند که با بهبود یک جانبه در وضعیت تعادلی جدید قرار می گیرند در حالی که نهادهای تامین مالی و مراکز خدمات توسعه کسب وکار، وضعیت تعادلی جدیدی ندارند.
۵.

مدل علّی نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیت های پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری خدمات قابلیت های پویا بانکداری الکترونیک دیمتل فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
در این تحقیق سعی شد مدلی برای نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک بر اساس قابلیت های پویا ارائه گردد. روش تحقیق پژوهش حاضر، روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح متوالی- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارشناسان و خبرگان حوزه بانکداری الکترونیک هستند. در تحقیق حاضر رویکرد هدفمند در انتخاب نمونه کیفی تحقیق استفاده می گردد. ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر، پرسشنامه دلفی و پرسشنامه تصمیم گیری چند معیاره بود. برای تحلیل داده ها از دو تکنیک دلفی فازی و دیمتل فازی کمک گرفته شد؛ به نحوی که با تکیه بر مبانی نظری و تحقیقات تجربی انجام گرفته در حوزه نوآوری و قابلیت های پویا، شاخص های مهم این دو حوزه در ارتباط با بانکداری الکترونیک استخراج شد. نتایج دلفی فازی در نهایت 13 شاخص برای نوآوری خدمات و 17 شاخص برای قابلیت های پویا به دست داد. شاخص های نوآوری خدمات و قابلیت های پویا بر اساس مبانی نظری، ذیل 11 معیار دسته بندی شده و در قالب مفهوم کلی وارد تحلیل دیمتل فازی شدند. نتایج دیمتل فازی، معیارها را در دو گروه اثرگذار و اثرپذیر دسته بندی کرد، به نحوی که 6 معیار در گروه معیارهای اثرگذار و 5 معیار به عنوان معیارهای اثرپذیر معرفی شدند. براین اساس، سازمان دهی مجدد سیستم ارائه خدمات، از بیشترین تاثیرگذاری، و مفهوم سازی، از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است.
۶.

بررسی محرک ها و موانع حمایت از توسعه صنعت فین تک در اسناد فرادستی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فین تک اسناد فرادستی زیست بوم قوانین و مقررات فناوری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
صنعت فین تک در دنیا و در کشور، صنعتی نوظهور است و در مسیر توسعه با چالش های گوناگونی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رو به رو است که بخشی از این چالش ها مربوط به قوانین، مقررات و اسناد فرادستی حوزه اقتصاد و فناوری کشور می باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی چالش های اسناد فرادستی در ارتباط با صنعت فین تک نگاشته شده است. راهبرد پژوهشی این تحقیق، تحلیل مضمون است که طی آن با مطالعه اسناد مرتبط و کدگذاری بندهای منتخب، فرصت ها و آسیب های اسنادفرادستی در ارتباط با هر یک از ابعاد زیست بوم صنعت فین تک شناسایی گردیده و پس از ارائه، به تأیید نخبگان حوزه رسیده است. یافته های این پژوهش حاکی از حاکمیت روح تنظیم گری بر قوانین و مقررات این حوزه است که با توجه به نوپا بودن این صنعت در کشور تا حدودی قابل پذیرش است. همچنین غالب اسنادفرادستی حاکم بر این حوزه، در ارتباط با کسب و کارهای حوزه پرداخت تدوین شده است. اسناد موجود علاوه بر آن که تمامی حوزه ها و ابعاد زیست بوم فناوری های پولی و مالی را پوشش نمی دهند، در خصوص تعیین تکلیف مواردی چون حیطه مسئولیت و اختیارات بانک مرکزی، پوشش ریسک کاربران و سرمایه گذاران، لزوم افزایش شفافیت و استانداردسازی جریان اطلاعات در زیست بوم فین تک و ایجاد توازن میان تسهیل گری جایگزینی فناوران مالی با نهادهای سنتی با چالش جدی رو به رو است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴