مدیریت نوآوری

مدیریت نوآوری

دیریت نوآوری سال 12 تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 44) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه چارچوبی برای توسعه نوآوری ناب در کسب و کارهای الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری ناب کسب وکارهای الکترونیکی خلق ارزش مشترک فرهنگ سازی ناب هم آفرینی فراگیر هم افزایی ناب ظرفیت سازی هدفمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۰
کسب وکارهای نوظهوری مانند کسب وکارهای الکترونیکی برای بقا در فضای کسب وکار پیچیده امروزی، نیاز مبرمی به استفاده از ابزارهای نوین و به طور خاص نوآوری ناب دارند؛ بنابراین هدف پژوهش کنونی، ارائه چارچوبی برای توسعه نوآوری ناب در کسب وکارهای الکترونیک است. رویکرد پژوهش کنونی، کیفی و از نظر هدف، کاربردی و از دیدگاه ماهیت و روش، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان و فعالان حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با بیش از پنج سال سابقه کاری مرتبط تشکیل می دهد که با روش نمونه گیری گلوله برفی و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته در نمونه 13 به مرحله اشباع رسیده است. در این مطالعه از تحلیل مضمون شش مرحله ای براون و کلارک (۲۰0۶) برای تحلیل استفاده شد. تحلیل مضمون داده ها در این پژوهش موجب اکتشاف و برچسب گذاری 64 مفهوم و گزاره به عنوان مضامین اولیه، 10 مفهوم به عنوان مضامین سازمان دهنده و چهار مفهوم به عنوان مضامین فراگیر شد. نتایج نشان می دهد کسب وکارهای الکترونیک برای توسعه نوآوری ناب به ابزارهای خاصی مانند طراحی مشترک، مدیریت تغییر و خطر (ریسک) در کنار شفاف سازی اهداف و گروه سازی و همچنین حفظ حریم خصوصی کاربران و درنهایت تجاری سازی دانش نیاز دارند. دراین بین، انتخاب سکو (پلتفرم)های مناسب، ارزیابی شفاف و مستمر، استفاده از تکنیک های تحلیلی نوین در رصد رفتار کاربران و رقبا و نیز تمرکز بر فین تک ها به عنوان فن آوری مالی نوین نیز تأثیرگذار است.
۲.

تأثیر متقابل مؤلفه های نوآوری و جهانی شدن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری نهاد و مؤسسات زیرساخت سرمایه انسانی و تحقیقات سرمایه گذاری مستقیم خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۸
در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای درحال گذار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از حیاتی ترین جریان های سرمایه و موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. به طوری که از دهه 80 میلادی به این سو، عوامل و متغیرهای جدیدی به عنوان محرک جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطرح شده و نظر اقتصاددانان را به خود جلب کرده است که در این میان خلأ تأثیر متغیرهای نوآوری و جهانی شدن با وجود اهمیتشان، احساس می شود. بنابراین هدف پژوهش کنونی، بررسی تأثیر متقابل مؤلفه های نوآوری و جهانی شدن بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 47 کشور برتر تولیدکننده علم در جهان در بازه زمانی 2011 تا 2020 است. بدین منظور برای برآورد الگو از رهیافت اقتصادسنجی داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته پویا، استفاده شده است. نتایج الگوی پژوهش نشان می دهد همه متغیرهای مورد مطالعه با ضرایب تخمینی متفاوت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر مثبت و معنادار دارند. به طوری که بهبود هر یک از متغیرهای پنج گانه ورودی نوآوری (نهاد و مؤسسات، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب وکار)، بر حجم ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این دسته از کشورها می افزاید. همچنین اثر متقابل همه شاخص های ورودی نوآوری و جهانی شدن نیز بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنادار است. بنابراین توصیه می شود در بخش قانون گذاری، نهاد و مؤسسات با اتخاذ قوانین صحیحی که از کیفیت و شفافیت لازم برخوردار بوده، به جذب سرمایه ها کمک کنند. در بخش اجرا و کنترل نیز نهاد و مؤسسات مربوط باید در زمینه بوروکراسی، مالیات، کاهش فساد و ... کارا و مؤثر عمل کنند. افزون بر آن با بهره گیری از فضای جهانی شدن در زمینه های مختلف به ویژه در قسمت های مربوط به پیچیدگی های بازار از آنها درراستای بهبود ساختارهای نوآوری استفاده کنند و همچنین تربیت نیروی انسانی توانمند و مدیر در دستور کار قرار گیرد.
۳.

تبیین رقابت پذیری پایدار از طریق موفقیت بین المللی و نوآوری باز در شرکت های خلاق کوچک و متوسط: نقش تعدیل گر قابلیت اتحاد دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری باز بین المللی اتحاد دیجیتال موفقیت بین المللی رقابت پذیری پایدار شرکت های خلاق کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۰
امروزه، دستیابی به موفقیت و رقابت پذیری پایدار توسط شرکت ها به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط به دلیل محدودیت منابع، بسیار مشکل است. بنابراین دستیابی به این مهم، نیازمند خلاق بودن شرکت ها، به کارگیری رویکردها و راهبردهای جدید برای ورود به بازارهای بین المللی است. ازاین رو، هدف این مطالعه، بررسی نقش تعدیل گری قابلیت اتحاد دیجیتال در رابطه بین نوآوری باز بین المللی، موفقیت بین المللی و رقابت پذیری پایدار در بین شرکت های خلاق کوچک و متوسط است. این پژوهش از انواع بررسی های فرضیه ای و استنتاجی است که پیامدهای کاربردی دارد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های خلاق کوچک و متوسط ایرانی است. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد و با نظرات مدیران جامعه آماری انجام شده است. داده های گردآوری شده به روش الگوسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای SPSS24 و SmartPLS3 تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که نوآوری باز بین المللی بر موفقیت بین المللی و رقابت پذیری پایدار، اثر مستقیم دارد. نقش میانجی موفقیت بین المللی در رابطه بین نوآوری باز بین المللی و رقابت پذیری پایدار، معنادار حاصل شد. از سوی دیگر، رابطه بین نوآوری باز بین المللی و موفقیت بین المللی نیز توسط قابلیت اتحاد دیجیتال تعدیل می شود. این مطالعه با ارائه الگوی مفهومی جدید نشان می دهد که شرکت های خلاق کوچک و متوسط برای رسیدن به رقابت پایدار، نیازمند نوآوری باز بین المللی و قابلیت اتحاد دیجیتال هستند که اهمیت زیادی برای موفقیت بین المللی آنها دارند.
۴.

ارائه الگوی ظرفیت نوآوری در شرکت های تولید سیمان ایران با روش تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ظرفیت نوآوری شرکت های تولید سیمان ایران تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۸
هدف: افزایش توان و ظرفیت نوآوری در شرکت های سیمان ایران می باشد.روش شناسی: این تحقیق از حیث هدف، کاربردی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی است که با رویکرد تحلیل مضمون و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختارمند با مدیران صنایع سیمان به تعداد 60 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انجام شده است.یافته ها: شبکه مضامین توسعه یافته در این تحقیق دارای 404 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده و 11 مضمون فراگیربوده است. مضامین فراگیر نهایی که خود در بردارنده مضامین سازمان دهنده ومضامین پایه بوده اند، عبارت اند از: ایجاد ظرفیت نوآوری، مصادیق اصلی نوآوری، ایده زایی و ایده پروری دراین صنعت، بهبود مهارت های مدیریتی، ارتباط دو سویه سیاست نوآوری و راهبردها، تعالی منابع انسانی، توجه به روندهای تجاری، نتایج عملکردی نوآوری، همسویی و حرکت مطابق با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل دوسویه با سازمان های بیرونی، رصد و انطباق با تحولات محیطی.ارزش و اصالت پژوهش: ارزش دانش افزایی این پژوهش در ارائه یک مدل کاملا جدید از پیشایندها و پسایندهای تقویت ظرفیت نوآوری در شرکت های سیمان ایران است، از یک سو تا کنون در تحقیقات داخلی چنین الگویی ارائه نشده است و از دیگر سو، رویکرد جهت دار این مدل بر تجربیات مدیران در شرکت های این ارزش این پژوهش را نشان می دهد.
۵.

شناسایی و تحلیل عرصه ها و مضامین شکل دهنده نوآوری اجتماعی با استفاده از رویکرد فراتلفیق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چارچوب مطالعاتی چالش های اجتماعی نگرش سیستمی نوآوری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۳
با توجه به چالش های پیچیده اجتماعی و عدم کفایت نوآوری فناورانه در حل آنها، ادبیات حوزه نوآوری در سال های اخیر به سمت نوآوری اجتماعی گرایش پیدا کرده است. افزایش توجه به نوآوری اجتماعی و ورود حوزه های مطالعاتی گوناگون به آن، بر گستردگی این مفهوم افزوده است، به طوری که هنوز تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. بنابراین پژوهش کنونی تلاش می کند با استفاده از روش فراتلفیق (الگوی سندلوسکی و باروسو)، یک چارچوب جامع از حوزه های مطالعاتی نوآوری اجتماعی ارائه دهد تا بدین ترتیب بتواند تا حدی از پراکندگی این حوزه مطالعاتی بکاهد و مسیر را برای پژوهشگران علاقه مند روشن سازد. جامعه آماری، پژوهش های منتشرشده در پایگاه داده های گوگل اسکالر، ساینس دایرکت و اسکوپوس بودند که بر این اساس، 126 مقاله شناسایی و با روش نمونه گیری هدفمند، 34 مقاله انتخاب شد. همچنین برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در پایان، 75 شناسه، 12 مضمون فرعی و هشت بُعد یا مضمون اصلی شامل نهادها، حکمرانی و توسعه محلی، تغییر نظام مند و مقابله با چالش های اجتماعی، مشارکت ها، اتحادها و شبکه ها، جنبه های روانشناختی، مدیریت و کسب وکار، جنبه های اخلاقی و توسعه رویکرد فرارشته ای، شناسایی و تحلیل شد. درنهایت نیز براساس یافته های به دست آمده، چارچوبی برای مطالعات حوزه نوآوری اجتماعی ارائه شد و موضوعاتی برای تحقیقات آتی پیشنهاد شد.
۶.

تحلیل نقش سرمایه گذاران خطرپذیر به عنوان میانداران شبکه های نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه نوآوری میانداری قابلیتهای میانداری سرمایهگذاری خطرپذیر سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۹
ضرورت وجود میاندار در رهبری شبکه های نوآوری مورد تاکید است. سرمایه گذاران خطرپذیر فعالیت های شبکه ای گسترده و نفوذ بالایی در شرکتهای تحت حمایت خود دارند که آنها را در جایگاه سازمان دهی شبکه های نوآوری قرار می دهد؛ ولی بررسی نقش ها و قابلیت های مورد نیاز آنها برای میانداری در پژوهش های پیشین کم رنگ بوده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش ها و قابلیت های سرمایه گذاران خطرپذیر برای میانداری شبکه های نوآوری است. برای این منظور، از طریق روش نمونه گیری هدفمند 3 سرمایه گذار خطرپذیر شرکتی در کشور انتخاب و با بررسی و تحلیل اسناد و گزارش های قابل دسترس و همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته با 6 نفر از افراد مطلع این شرکتها، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد و جهت تحلیل و یکپارچه سازی داده ها از روش کیفی تحلیل مضمون و نرم افزار MaxQDA استفاده شده است. بر اساس نتایج، 7 مضمون فراگیر شامل جذب اعضای کلیدی، مدیریت دانش، ایجاد زنجیره ارزش و همکاری، ایجاد ثبات و انگیزه دهی، ارزیابی و صیانت از نوآوری به عنوان مجموعه نقشهای مهم سرمایه گذاران خطرپذیر در جایگاه میان داران شبکه های نوآوری و همچنین قابلیت های مورد نیاز برای تحقق نقشها (شامل قابلیت های فنی، مدیریتی و شبکه سازی) شناسایی شد. بر اساس این نقش ها و قابلیت ها وضعیت سه سرمایه گذار خطرپذیر مورد مطالعه مقایسه و استنباط هایی در خصوص عوامل موفقیت ایفای نقش راهبری شبکه نوآوری توسط سرمایه گذاران خطرپذیر بیان شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴