مدیریت نوآوری

مدیریت نوآوری

مدیریت نوآوری سال هفتم پاییز 1397 شماره 3 (پیاپی 25) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

پنجره فرصت های همپایی فناوری نانوالیاف در ایران از منظر نظام بخشی نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همپایی پنجره فرصت رژیم فناوری رژیم بازار نانوالیاف نظام بخشی نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۸۵
 یکی از فناوری هایی که طی دو دهه گذشته توسعه مشهودی در ایران داشته و در مسیر همپایی پیش رفته است، فناوری نانو الیاف است. این پژوهش به دنبال یافتن پنجره فرصت های همپایی فناوری و تحلیل چگونگی تأثیرگذاری آن ها در بخش ذکرشده است. بدین منظور از رویکرد کیفی و راهبرد مطالعه موردی استفاده شده است. همچنین از چارچوب نظام بخشی نوآوری به عنوان مبنای نظری تحلیل ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رژیم فناوری نانو الیاف، بازارهای داخلی متنوع و بزرگ، تحریم های خارجی و برنامه های حمایتی دولت، نقش مؤثری در همپایی شرکت های فعال در این حوزه از فناوری دارند.
۲.

ارائه چارچوب طراحی سازمان در اتحادهای استراتژیک بین المللی مبتنی بر فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتحادهای استراتژیک طراحی سازمان ساختار اتحاد اتحادهای فناوری محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۶۸
اتحادهای استراتژیک به تدریج سهم قابل توجهی از پژوهش های دانشگاهی در حوزه مدیریت استراتژیک و تصمیم های مدیران بنگاه های تجاری را به خود اختصاص داده اند. علیرغم این اقبال روزافزون، نرخ شکست اتحادهای استراتژیک همچنان بسیار زیاد است و پیشینه نظری اصلی ترین علت این نرخ شکست را در الگوی اداره و سازمان دهی اتحادها می داند. پژوهش حاضر با درنظرگرفتن اهمیت مسئله ساختار و خلأ نظری پیرامون آن، به بررسی اقتضائات و ویژگی های ساختار اتحادهای استراتژیک بین المللی مبتنی بر فناوری پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش که با استراتژی مورد کاوی چندگانه به انجام رسیده است، سه نوع ساختار پارلمانی، تکنوکراتیک و کمیته ای را از یکدیگر تفکیک کرده و اقتضائات لازم برای به کارگیری کارآمد هر یک را مشخص ساخته است. در شرایطی که تمرکز عمودی زیاد و تمرکز افقی کم باشد، ساختار پارلمانی بیشترین اثربخشی را دارد و اگر تمرکز عمودی کم و تمرکز افقی زیاد باشد، ساختار تکنوکراتیک کارآمدتر است. این دو ساختار در دو سر یک طیف قرار می گیرند که هر نقطه میان آن ها، بستر مساعدی برای به کارگیری ساختار کمیته ای است.
۳.

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های طراحی محصول با رویکرد جمع سپاری در صنعت فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جمع سپاری طراحی محصول صنعت it عوامل کلیدی موفقیت روش دلفی تکنیک BWM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۹۰
جمع سپاری یکی از راهبردهای همکاری در نوآوری باز است که با بهره گیری از امکانات فناوری اطلاعات ( IT ) بستری را برای حضور فعال جمعیت های آنلاین در فعالیت های مختلف شرکت ها نظیر طراحی محصول فراهم کرده است. با این حال تعداد پروژه هایی که در این حوزه به نتایج قابل قبول نرسیده و کارایی لازم را نداشته اند نیز کم نبوده است. این پژوهش درصدد شناسایی و تعیین اولویت برای شاخص های موفقیت در جمع سپاریطراحی محصول و بهبود آن بوده است. این تحقیق از نوع تحقیقات آمیخته است که در قسمت کیفی، تحلیل مضمون و در قسمت کمی با روش توصیفی پیمایشی صورت گرفته است. جامعه تحقیق شامل تمام کارشناسان،نخبگان و متخصصان حوزه جمع سپاری بود، در همین راستا ابتدا با استفاده از ادبیات پیشین تعدادی عوامل استخراج شد سپس به کمک مصاحبه با ۱۰ نفر از کارشناسان،مدیران سازمان هایی که تجربه استفاده از جمع سپاری را در طراحی محصول داشته اند، در مجموع ۳۶ عامل حیاتی برای موفقیت جمع سپاری مورد شناسایی قرار گرفت که با روش دلفی غربالسازی شدند و  به کمک روش بهترین-بدترین ( BWM ) اولویت بندی شدند. از میان ابعاد چهارگانه جمع سپاری به ترتیب «مشارکت کنندگان»، «سیستم IT »، «مدیریت سازمان» و «کارمندان» و نیز در میان عوامل این ابعاد، «کیفیت عملکرد مشارکت کنندگان»، «کیفیت سیستم IT »، «فرآیند کنترل و نظارت» و «کارآیی کارمندان» به ترتیب دارای بیشترین اهمیت بودند.
۴.

شناسایی و تحلیل چالش های شکل دهی شبکه همکاری مهندسی شده (مطالعه موردی شبکه همکاری شرکت پویندگان راه سعادت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همکاری فناورانه شبکه همکاری مهندسی شده شکل دهی شبکه چالش های همکاری تجهیزات پزشکی مطالعه موردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
در سالیان گذشته مطالعات بسیاری بر روی شبکه های همکاری انجام شده، بااین وجود روند تکامل و آفرینش شبکه، در تعداد کمی از تحقیقات موردتوجه قرارگرفته است. در این میان شناسایی و تحلیل جامع چالش های موجود در روند تشکیل شبکه، باهدف حل آن ها و پایدارسازی شبکه از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش یک شبکه همکاری فعال در زمینه تجهیزات پزشکی که در سال ۱۳۸۸ هسته اولیه آن به صورت مهندسی شده ایجاد گردید و متشکل از اعضای متنوع می باشد، موردمطالعه قرار گرفت. حضور اعضای متنوع در شبکه، زمینه ساز بروز چالش های مختلف است و امکان ارائه تحلیل مقایسه ای بین آن ها را به وجود می آورد. جهت تجزیه وتحلیل فرآیندمحور و غنی اطلاعات جمع آوری شده از مصاحبه های عمیق و اسناد پشتیبان، از رویکرد کیفی و مطالعه موردی استفاده شد. درنهایت ضمن تحلیل ساختار و چارچوب شبکه، 4 مدل همکاری و 28 چالش مختلف در شبکه شناسایی گردید و چالش های شناسایی شده (بر اساس وجود و یا عدم وجود آن ها در هر یک از 4 مدل همکاری شناسایی شده) به 7 دسته، تقسیم بندی گردیدند و مورد تحلیل قرار گرفتند.
۵.

ارائه الگویی برای توسعه آینده بنیان مدیریت دانش؛ مورد پژوهی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه آینده مدیریت دانش الگو پتروشیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۶۹
سرعت تغییرات، رقابت ، مشتریان آگاه و نوآوری ها، چالش های آینده و عدم قطعیت های جدی پیش روی سازمان ها است که ضرورت کارآمد سازی مدیریت دانش و سازگاری آن با شرایط آینده را اثبات می کند. چنانچه در مسیر تعالی مدیریت دانش در یک سازمان، فاقد نگاه آینده اندیش باشیم، اقدامات توسعه ای مدیریت دانش مضاف بر ناتوانی در حل مسئله، نفعی بر پایه نیازهای دانشی آینده نخواهد داشت. در این تحقیق پژوهشگران با موردپژوهش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به نحوه پیوند آینده پژوهی با سیر بلوغ مدیریت دانش پرداخته اند که نوآوری آن متکی بر ترکیب و کاربست روش های آینده پژوهی در مسیر کارآمد سازی نظام مدیریت دانش سازمانی است. در این مسیر، مصاحبه، پرسشنامه و مرور ادبیات برای گردآوری داده ها صورت گرفته و از منطق تحلیل چارچوب، پنل و گروه متمرکز حول چالش های آینده مدیریت دانش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان ابزارهای تجزیه وتحلیل استفاده شده است. با شکستن روش های آینده پژوهی به بن مایه های کارکردی آن ها، درنهایت مدلی برای توسعه آینده بنیان مدیریت دانش سازمانی به عنوان خروجی پیشنهادشده است. اثر بلندمدت این مدل (متشکل از سه مرحله آسیب شناسی و نیازسنجی، تدوین راهبردهای دانشی و برنامه ریزی عملیاتی در توسعه مدیریت دانش)، ارزش آفرینی راهبردهای دانشی مطابق با وضعیت کلیدی آینده و همگرا شدن مقاصد مدیریت دانش با راهبردهای کلان و چشم انداز سازمان است. درنتیجه تکامل یافتگی و بلوغ مدیریت دانش همواره از منظر آینده استمرار می یابد.
۶.

شناسایی سیاست های بهبود ظرفیت جذب دانش و تاثیر آن ها بر عملکرد سازمانی با رویکرد پویایی شناسی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش ظرفیت جذب دانش کارت امتیازی متوازن پویایی شناسی سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۸۰
هدف از این پژوهش شناسایی سیاستهای تاثیرگذار بر بهبود ظرفیت جذب دانش در سازمان و سنجش میزان تاثیر آنها بر عملکرد سازمان می باشد. به این منظور با استفاده از روش شناسی پویایی شناسی سیستمها ابتدا متغیرهای مربوطه شناسایی شده و سپس با ساخت مدل حالت-جریان امکان شبیه سازی سیستم برقرار می شود. پژوهش حاضر یک طرح کاربردی برای نظام تصمیم گیری سازمان فراهم می کند که سطح دانش کسب شده، دانش منتشر شده، دانش مورد استفاده و بخشی از دانشی که از سازمان خارج میشود را در گذر زمان اندازه گیری می کند. طبق نتایج مدل حاضر، بهترین سیاست برای افزایش سطح دانش مورد استفاده در سازمان ،ترکیب سه سیاست افزایش ساعات آموزش، آموزش و متخصص کردن مصاحبه کنندگان و افزایش درصد مصاحبه شوندگان بازنشسته است که میتواند سطح دانش مورد استفاده را در حالت بهینه نگه دار. این پژوهش با شبیه سازی سیستم مدیریت دانش سازمان یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری در زمینه مدیریت دانش ارائه کرده است به گونه ای که با اعمال سیاستهای مختلف در این سیستم و مقایسه آثار آن بهترین سیاست اتخاذ می گردد. پژوهش حاضر منجر به تولید ابزاری برای نظام تصمیم گیری سازمان شده است که سطح دانش کسب شده، دانش منتشر شده، دانش مورد استفاده و دانشی که از سازمان خارج می شود را در گذر زمان اندازه گیری می کند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴