تحقیقات مالی

تحقیقات مالی

تحقیقات مالی دوره 18 بهار 1395 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثر پول هوشمند در صندوق های سرمایه گذاری مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاران حقیقی سرمایه گذاران حقوقی خالص جریانات نقدی صندوق های سرمایه گذارای هوشیاری سرمایه گذاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۸۷
هدف این پژوهش بررسی توانایی سرمایه گذاران صندوق ها به طورکلی و همچنین بررسی توانایی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به طور جداگانه در پیش بینی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در آینده و انتخاب صندوق کاراتر است. برای پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه گذاران توانایی پیش بینی کارایی و عملکرد صندوق ها را در آینده دارند یا خیر، اطلاعات چهل صندوق سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 36 ماهه از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1392 جمع آوری شد. همچنین، با استفاده از مدل فاما و فرنچ و همچنین کارهارت، بازده تعدیل شده در برابر ریسک دو پرتفوی شامل 1. پرتفوی صندوق ها با جریان نقدی خالص مثبت، 2. پرتفوی صندوق ها با جریان نقدی خالص منفی، با دو رویکرد پرتفوی و رویکرد رگرسیون به منظور بررسی هوشیاری سرمایه گذاران تخمین زده شد. نتیجه استفاده از مدل های مذکور مشخص کرد سرمایه گذاران توانایی انتخاب صندوق های مناسب برای سرمایه گذاری را نداشته اند. همچنین، تفاوت شایان توجهی بین توانایی انتخاب صندوق توسط سرمایه گذاران حقوقی و سرمایه گذاران حقیقی وجود ندارد
۲.

بررسی تأثیر قیمت معاملات بلوک در بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأثیر قیمت معاملات بلوک و نقدشوندگی سهام عدم تقارن اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر تأثیر قیمت معاملات بلوک در بازار سهام است. بدین منظور، 525 معامله بلوکی به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش از بین شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، که در سال های 1390 تا 1392 معامله بلوکی انجام داده اند، انتخاب شده است. در این پژوهش از تأثیر قیمت کل، موقتی و دائمی به عنوان متغیرهای وابسته و اندازه معامله بلوک، نوسان قیمت سهام، گردش مالی معاملات، بازده بازار، بازده تجمعی سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام به عنوان متغیرهای مستقل استفاده می شود. نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون مقطعی نشان می دهد گردش مالی معاملات، بازده بازار و اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام با هر سه متغیر وابسته (تأثیر قیمت کل، موقتی و دائمی) رابطه معناداری دارند. همچنین، اندازه معاملات بلوک با تأثیر قیمت کل و دائمی و نوسانات قیمت سهام با تأثیر قیمت کل و موقتی و بازده تجمعی با تأثیر قیمت موقتی، رابطه معناداری دارند.
۳.

مدل سازی تابع زیان بیمه ای با استفاده از ترکیب توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته و نظریه مقادیر فرین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوریتم حداکثرسازی انتظارات تابع میانگین مازاد توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته نظریه مقادیر فرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
تحقیق حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا می توان با ترکیب توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته که اخیراً در حوزه مالی و بیمه معرفی شده است و نظریه مقادیر فرین، تابع زیان را به گونه ای مدل سازی کرد که هم مقادیر مرکزی را به خوبی تخمین بزند و هم بتواند مقادیر حدی را نیز به شکل مطلوبی مدل سازی کند. داده های استفاده شده در این تحقیق، خسارت های جانی و مالی بیمه نامه های شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری است. برای کالیبراسیون توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته در این تحقیق از الگوریتم حداکثر سازی انتظارات (EM) و برای مدل سازی اکسترمم ها بر اساس رویکرد اوج فراتر از آستانه (POT) از روش حداکثر درست نمایی (MLE) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد توزیع ترکیبی پیشنهادی، به خوبی می تواند زیان های ناشی از بیمه شخص ثالث را مدل سازی کند.  
۴.

مدلی جهت قیمت گذاری سهام مبتنی بر نظریه چشم انداز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه چشم انداز زیان گریزی اثر پول برد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۹۱
در این پژوهش دو پدیده رفتاری مطرح شده در نظریه چشم انداز یعنی «زیان گریزی» و «اثر پول برد» وارد مدل قیمت گذاری دارایی های مبتنی بر مصرف شده اند و تابع مطلوبیت سرمایه گذاران شامل 1. مطلوبیت ناشی از مصرف و 2. مطلوبیت ناشی از سرمایه گذاری های مالی تعریف شده است. همچنین، معادله قیمت در دو محیط اقتصادی مبتنی بر نظریه لوکاس (1978) تعریف شده است. در محیط اقتصاد اول، فرایند قیمت و سود تقسیمی برابر و این فرایند در محیط اقتصاد دوم متفاوت است. پس از حل معادله، نسبت قیمت به سود تقسیمی در هر دو محیط اقتصادی شبیه سازی و با داده های واقعی بازار مقایسه شد. با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و روش خوشه بندی میانگین گروه های چندگانه، مشخص شد که میانگین و انحراف معیار داده های به دست آمده در اقتصاد دوم نسبت به اقتصاد اول، به داده های واقعی بازار نزدیک تر است. درنتیجه، اقتصاد دوم برآورد بهتری از نسبت قیمت به سود تقسیمی می دهد؛ یعنی پدیده های رفتاری مزبور در بازار ما وجود دارد و در قیمت گذاری سهام توسط سرمایه گذاران تأثیرگذارند.
۵.

تحلیل بنیادی و پیش بینی سود با تأکید بر نقش عوامل وابسته به قراین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازارهای سرمایه تحلیل بنیادی تحلیل وابسته به قراین پیش بینی سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
در این تحقیق، تحلیل بنیادی فراتر از مرزهای سطحی و موقتی تحقیقات قبلی در کانون توجه قرار می گیرد؛ به عبارت دیگر، نحوه ورود اطلاعات جزئی صورت های مالی به تصمیمات اجزای بازار مطالعه می شود؛ یعنی چگونه تغییرات جاری عوامل بنیادی منتخب می تواند اطلاعاتی درباره تغییرات آتی سود فراهم کند. به این منظور، نقش عوامل بنیادی در پیش بینی تغییرات آتی سود با استفاده از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1391 آزمون شده است. در بخش بعدی تحقیق، تأثیر عوامل وابسته به قراین شامل اخبار گذشته سود و متغیرهای کلان اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی و تورم) بر ارتباط میان عوامل بنیادی و تغییرات آتی سود بررسی می شود. نتایج نشان می دهد عوامل بنیادی پیش بینی کننده های مهمی برای تغییرات کوتاه مدت سود هستند، نه تغییرات بلندمدت. نتایج بخش دوم تحقیق نیز بیان می کند اخبار گذشته سود تأثیر معنی داری بر توان عوامل بنیادی در پیش بینی سود ندارد، ولی توان پیش بینی عوامل بنیادی در دوره های با رشد تولید ناخالص داخلی پایین تر و تورم بالاتر، بیشتر است. به منظور تقویت پژوهش های قبلی در زمینه تحلیل بنیادی، پژوهش حاضر موجب افزایش دامنه ادبیات موجود می شود و گستره بررسی ها را با معرفی اخبار گذشته سود و شرایط کلان اقتصادی به عنوان عوامل وابسته به قراین توسعه می دهد تا بتوان با آزمون رابطه میان نشانه های بنیادی و تغییرات آتی سود در شرایط مذکور، به تأثیرهایی پی برد که در پژوهش های قبلی به آنها توجه نشده است
۶.

شواهد اخیر از رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران: شواهد اولیه و بینش آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری عوامل رفتاری عوامل عقلایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۹۲
در این مطالعه شواهد مقدماتی از تمرکز بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) در قالب برنامه جامع مطالعاتی در سال 1393 فراهم شده است. با استفاده از نوعی روش مبتنی بر نظرسنجی، 561 نفر از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران به نمایندگی از سرمایه گذاران فردی؛ کارشناسان صندوق های مشترک سرمایه گذاری؛ کارشناسان مؤسسه های تأمین سرمایه؛ کارشناسان و متخصصان مؤسسه های سرمایه گذاری و کارگزاران بورس اوراق بهادار به طور تصادفی برای پاسخ به مجموعه ای از سؤالات رفتاری و اقتصادی توصیه شده در تحقیقات قبلی در زمینه امور مالی رفتاری انتخاب شدند. بارهای عاملی از داده های جمع آوری شده آشکار می کند که هر دو گروه از متغیرهای رفتاری و اقتصادی در تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر ند. در آینده دیدگاه نظری و اقتصادسنجی جدیدی به اشتراک گذاشته می شود که در حال حاضر در دست اصلاح شواهد مقدماتی با استفاده از تجزیه و تحلیل نمونه بر اساس نوع سرمایه گذاران (سرمایه گذاران فردی در مقابل سرمایه گذاران نهادی) است که این عمل با استفاده از مدل معادلات ساختاری برای تست آماری متغیرهای ارائه شده و تفاوت های آن ها در سراسر نمونه انجام خواهد شد
۷.

نقش انتشار اطلاعات بر رابطه چولگی و بازده آتی سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتشار اطلاعات بازده ماهیانه سهام چولگی نظریه چشم انداز تجمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۶۹
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه چولگی و بازده آتی سهام و اثر انتشار اطلاعات بر این رابطه است. به این منظور، داده های 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله از 1388 تا 1392 جمع آوری و تحلیل شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از داده های پانل با اثرات ثابت استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه منفی و معنادار میان چولگی و بازده ماهیانه سهام وجود دارد. این موضوع بیانگر کارایی نظریه چشم انداز تجمعی در بورس اوراق بهادار تهران است. به علاوه بر مبنای نتایج پژوهش، اعلام سود بر رابطه چولگی و بازده اثرگذار است. براین اساس، در زمان عدم اعلام سود رابطه چولگی و بازده منفی و معنادار است، ولی با اعلام سود رابطه یادشده معناداری خود را از دست می دهد.  
۸.

اثر تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات بر ریسک اعتباری بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنوع بخشی داده های پانل ریسک اعتباری مطالبات غیرجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
مدیریت پرتفوی و اتخاذ ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات توسط بانک ها به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر ریسک اعتباری بانک ها شناخته شده است. دو راهبرد عمده در این زمینه عبارت اند از: تنوع بخشی در مقابل تمرکزگرایی. در این مطالعه، ابتدا روند تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات نظام بانکی کشور بررسی شده، سپس رابطه بین تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات و ریسک اعتباری بانک ها آزمون شده است. شایان ذکر است به منظور اندازه گیری تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات بانک ها از دو دسته شاخص های ساده و شاخص های معیار (فاصله) بهره گرفته شد. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تلفیقی برای نمونه ای شامل شانزده بانک داخلی در دوره زمانی 1385- 1390 به دست آمده است. یافته های مطالعه حاضر بیان می کند افزایش تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات به افزایش ریسک اعتباری بانک ها منجر می شود و این رابطه مستقل از نوع مالکیت بانک (دولتی، غیردولتی) است.
۹.

برآورد ارزش در معرض خطر چنددوره ای بر پایه روش های شبیه سازی و پارامتریک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش در معرض خطر چند دوره ای آزمون پوشش شرطی کمیته بال مدل شبیه سازی تاریخی بوت استرپ شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۶
با توجه به تاکید کمیته بال بر لزوم استفاده از مدل های داخلی ارزش در معرض خطر (VaR) ده روزه، به-منظور مشخص کردن حداقل سرمایه پشتیبان ریسک بازار و کاستی های قاعده جذر زمان، در این پژوهش هدف ارائه برآوردهای دقیق تر از VaR چند دوره ای با استفاده از شانزده روش، برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)، NASDAQ و FTSE می باشد. نتایج بر اساس مجموع معیارهای تابع زیان و کارایی نشان می دهد، مدل شبیه سازی تاریخی بوت استرپ شده (BHS) از بهترین عملکرد برای شاخص TEPIX برخوردار است. همچنین، در سطح اطمینان 95 درصد مدل پارامتریک EGARCH با توزیع تی-استیودنت و در سطوح اطمینان 99 و 99.5 درصد مدل EGARCH با توزیع نرمال از عملکرد مطلوب تری نسبت به سایر مدل ها در برآورد VaR پنج روزه برای شاخص های NASDAQ و FTSE برخوردار می باشند. به علاوه، یافته های ما نشان دهنده آن است که بهترین مدل از لحاظ آزمون پوشش شرطی لزوماً اقتصادی ترین مدل در برآورد VaR پنج-روزه نمی باشد.
۱۰.

بازدهی مقطعی سهام، ریسک نقدشوندگی و بیقاعدگیهای بازار مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیقاعدگیهای بازار مالی ریسک نقدشوندگی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مدل سه عاملی فاما و فرنچ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
دستیابی به مدلی بهینه برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای همواره موضوعی محوری در مطالعات حوزه مالی به شمار آمده است. در پژوهش حاضر، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به علاوه معیار ریسک نقدشوندگی بازار پاستور و استامبا (2003) را بررسی می کنیم. برخلاف عمده مطالعات گذشته، در این مدل بتای سهم متغیر و عاملی از اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار است. به منظور بررسی مدل مذکور، بازدهی تعدیل شده با ریسک، با استفاده از مدل مزبور محاسبه می شود و رابطه آن با بی قاعدگی های بازار مالی آزمون می شود. بی قاعدگی های بررسی شده در این پژوهش عبارت اند از: اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت گردش سهام و بازدهی های گذشته. داده های مورد استفاده به صورت ماهانه و برخی نیز به طور روزانه برای سال های 1380 تا 1393 از شرکت های نمونه بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. نتایج تحقیق مبین جذب اثر تمام بی قاعدگی های بررسی شده توسط مدل مذکور در دوره مورد بررسی است.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸