تحقیقات مالی

تحقیقات مالی

فصلنامه تحقیقات مالی 1375 شماره 11 و 12

مقالات

۱.

تئوری قیمت گذاری اختیار معامله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۵۴
گستردگی طیف ابزارهای در دسترس سرمایه گذاران با توجه به نیازهای آنها یکی از مشخصات بازارهای سرمایه پیشرفته است برخی از این ابزارها ضمن برآوردن سلیقه های گوناگون سرمایه گذاران را یاری می کنند تا خود را در برابر ناملایمات بازارهای مالی که آئینه تمام نمایی از نواسانات اقتصادی اند ایمن سازند که از جمله آنها اوراق حق اختیار خرید و فروش می باشند . بدیهی است ارائه قیمت منصفانه این اوراق از وظایف صاحبنظران مالی است در این راستا تئوری قیمت گذاری اختیار معامله یکی از شیوه های مهم ارزشگذاری اوراق مزبور محسوب می شود که ضمن کمک به قیمت گذاری این اوراق شایستگی کاربرد خود را در حوزهای وسیعی از مدیریت مالی همچون بودجه بندی سرمایه ای ، ایجاد بدره دینامیک و ... به اثبات رسانیده است تئوری عمومی قیمت گذاری اختیار معامله که از طرف فیشر بلک و میرون شولز ارائه شده است حاصل خوشه چینی این دو صاحب نظر خوش ذوق از خرمن تلاشهای صاحبنظران قبلی همچون کاسوف ، بونس ، لوئیس باچلیر و ... می باشد بعد از ارائه تئوری مزبور توسط بلک و شولز عمده تلاش صاحبنظران مالی معطوف به گسترش کاربریهای این تئوری در حوزه علوم مالی بوده است .
۲.

شناخت ابعاد مدیریت نقدینگی در شرکتها

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۱
هدف از این مقاله ارائه تصویری کلی از نقدینگی و مدیریت نقدینگی شرکتها و روشن کردن برخی از جنبه های مهم آن است در بخش اول مقاله شرایط و الزامات تحقق مدیریت بهینه نقدینگی مطرح شده و طی آن دو دسته شرایط و ابزارهای دورنی و بیرونی شرکت معرفی شده است از جمله شرایط و الزامات درون شرکتی برای مدیریت بهینه نقدینگی تعیین حد مطلوب نقدینگی شرکت و اتخاذ خط مشیهای مناسب در مدیریت وجه نقد حسابهای دریافتنی و موجودیها می باشد برخی از شرایط و الزامات بیرونی شرکتی ضرورت و جو نهادهای مالی مکمل بازار پولی ابزارهای پولی جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت و تامین مالی کوتاه مدت و مقررات هدایت کننده مورد بحث قرار گرفته است . در بخش دوم مقاله به تشریح عوامل موثر در نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتها که معمولاً موجب تفاوت بین شرکتها در این خصوص می شوند اشاره شده است از جمله این موارد ماهیت و اندازه فعالیت شرکت دوره تولید کارایی عملیات می باشد . در بخش سوم مقاله موضوع نقدینگی و ارتباط آن با ارزش شرکت به بحث گذاشته شده و نحوه تاثیر گذاری تصمیمات نقدینگی در شرایط بازار کامل و ناقص در ارزش شرکت بیان شده است
۳.

مروری بر آزمونهای کارایی بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۱
تاثیر بازار اوراق بهادار در توسعه اقتصادی یک کشور غیر قابل انکار است و وظیفه اصلی این بازار به حرکت انداختن موثر سرمایه ها و تخصیص بهینه منابع می باشد لذا در سالهای اخیر تحقیقات تجربی زیادی در رابطه با کارایی بازار سرمایه انجام شده است که از جمله آن میتوان از مدل بازی منصفانه ، ساب مارتینگل ، مدل گردش تصادفی ، همبستگی پیاپی ، مقایسه تابع توزیع بازده سهام باتوابع توزیع شناخته شده ، قاعده فیلتر ، آزمون گردشها ، میانگین متحرک ، نمو هموار ، مدل پیش بینی کوادراینک ، میانگین متحرک وزنی ، تکنیکهای شبکه عصبی ، سطح مقاومت ، همبستگی غیر خطی و ... رانام برد در اکثر تحقیقات انجام شده رفتار قیمت اوراق بهادار به عنوان معیاری جهت تعیین کارایی بازار مورد توجه قرار گرفته است . دراین مقاله آزمونهای مهم تجربی کارایی بازار اوراق بهادار کشورهای مختلف در سطح ضعیف مورد بررسی قرار گرفته است سطح ضعیف کارایی در ارتباط با بررسی اطلاعات مربوط به گذشته می باشد و در صورت کارابودن بازار انتظار می رود که تغییرات متوالی قیمتها مستقل از یکدیگر بوده و مطالعه روند قیمتها در گذشته نتواند منشاء پیدایش قیمت آینده سهام گردد .
۴.

تجزیه سهام و شواهدی بر علیه آن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۳۰۷
هدف مدیران مالی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران از طریق افزایش سهام است تحقق این هدف وابسته به کم و کیف تصمیمات مالی مدیران مالی است یکی از تصمیمات مالی در راستای تحقق این هدف اعلان تجزیه سهام است در گذشته معمولاً شرکتهایی اقدام به تجزیه سهام می کردند که قیمت سهام آنها بالا بود و در نتیجه مردم تصور می کردند که شرکتهایی که اینگونه تصمیمات مالی را می گیرند شرکتهایی هستند که به خاطر عمکرد خوب آنها قیمت سهام بالا رفته و لذا تقاضا برای خرید اینگونه سهام افزایش می یافت و نرخ بازده این سهام بالا می رفت بعدها تحقیقات بارکر ، فاما و همکارانش نشان داد که این افزایش در قیمت سهام به خاطر تجزیه نیست بلکه ناشی از انتظارات از افزایش آتی سود هر سهم می باشد در این مقاله علاوه بر تبیین ماهیت و آثار تجزیه سهام و مقایسه آن با سود سهمی (سهام جایزه ) نتایج تحقیقات و شواهد تجربی COPELAND بر علیه سه فرضیه : 1-دامنه قیمتی مطلوب سهام 2- افزایش نقدینگی سهم 3- گسترش مالکیت تشریح می شود .
۵.

شیوه های مالی هدایت دیدگاه ها و عملکرد مدیران در جهت افزایش ثروت سهامداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۲
انگیزش مدیران جهت تلاش و کارایی بیشتر تابع پاداشهای مالی و غیر مالی است در اکثر شیوه های اعطای پاداشهای مالی موجب انگیزش در مدیران برای تلاش بیشتر به نوعی سهیم کردن آنها در مالکلیت شرکت مطرح است چرا که مالکیت به همان اندازه که به مسایل پولی (مادی ) صرف مرتبط است به همان نسبت نیز به مسایل انگیزشی و رضایت درونی مربوط است هیجان و انگیزش در مدیران زمانی حاصل می شود که آنها در حاصل تلاش و دسترنجشان سهیم(شرکت) باشند . مهمترین راه حل برای سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت به وجود آوردن تساوی حقوق در واحدهایی است که آنها اداره می کنند بدین معنی که بر اساس ارزشی که مدیران به وجود می آورند در چهارچوب فرمول مناسبی حق (پاداش) آنها داده شود . پس از سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت و به وجودآوردن انگیزه در آنها این سوال مطرح می شود که چه کار باید کرد تا مدیران ارزش شرکت را افزایش دهند ؟ یا به عبارت دیگر فرمول مناسب اعطای پاداش آنها چیست ؟با توجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) اساس و سرچشمه ایجاد ارزش است اعطای پاداش بر اساس EVA باعث می شود تا مدیران پاداششان را براساس عملکرد واقعی خود دریافت کنند با توجه به اینکه مطلوبیت نهایی انسانها نزولی است بنابراین پاداش اعطایی نباید محدود شود و همچنین چون ممکن است یک مدیر در یک سال به طور استثنایی عملکرد خوبی داشته باشد پاداش انها در یک حساب مخصوص ذخیره شده و هر سال حق برداشت درصدی از مانده این حساب را دارد . برای آنکه مدیر نتایج بلند مدت تصمیمات خود را نیز مد نظر قرار دهد بخشی از پاداش وی را تابعی از ارزش افزوده بازار (MVA) قرار می دهیم . نتایج اکثر تحقیقات تجربی انجام شده نشان میدهد که طرحهای پاداشی بلند مدت که به نوعی سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت را به طور واقعی و یا به طور شبیه سازی در بردارد باعث افزایش ثروت سهامداران می شود اگر چه ممکن است که نتایج انواع مختلف این طرحها در جوامع و موقعیتهای مختلف متفاوت باشد .
۶.

بررسی کارآمدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۶
این مقاله تحقیقی به منظور بررسی کارایی شاخص بورس اوراق بهادار تهران تدوین شده است در بورس تهران تا سال 1369 هیچ شاخصی تهیه نمی شد از آن تاریخ به بعد بورس تهران همانند سایر بورسهای جهان با استفاده از فرمول لاسپیرز اقدام به تهیه شاخص نمود شاخص نشان دهنده وضعیت بازار سرمایه و همچنین انعکاسی از وضعیت اقتصادی کشور است که کاهش قیمت سهام به معنی رکود اقتصادی و افزایش آن به معنی رونق اقتصادی می باشد . به منظور سنجش کارایی شاخصهای بورس از دو روش : روش اول مفهوم مرز کارایی و مقایسه شاخصهای بورس و روش دوم از آزمونهای ایروینگ فیشر استفاده می شود . این مقاله به معرفی شاخصهای عمده از جمله شاخص داوجونز ، روشهای آزمون کارایی شاخص ، آزمونهای انجام شده در جهان و بررسی کارایی شاخص در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .
۷.

آیا قیمت سهام دربازار بورس تهران قابل پیش بینی است ؟(کاربرد موردی تحلیل R/S برای سهام شهد ایران)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۹
ناشناخته بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی تغییرات قیمت سهام شرکتها است پیش بینی قیمت یا بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرایند مولد قیمت سهام امکان پذیر است در واقع فرایند مولد قیمت سهام را می توان یه عنوان یک سیستم پویا بررسی کرد فرایند مزبور ممکن است به صورت سیستم های تصادفی ،سیستم های خطی ARIMA یا سیستم های غیر خطی به دست آید .در سالهای اخیر روشهای مختلفی برای بررسی ساختاری سری زمانی قیمتهای سهام به کار گرفته شده است که یکی از آنها تحلیل R/S یا تغییر مبنای حوزه تغییرات سری زمانی قیمتهاست . در تحقیق پیش رو زمینه های کاربرد روش تحلیل R/S در بورس اوراق بهادار تهران با بررسی موردی سری زمانی قیمت سهام شهد ایران آزمون شده است . بر پایه یافته های پژوهش حاضر میانگین اثر حافظه درازمدت در سری زمانی مزبور حدود 50 روز بوده است .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸