تحقیقات مالی

تحقیقات مالی

فصلنامه تحقیقات مالی 1383 شماره 17

مقالات

۱.

مدل یک پارچه استوار دو مسأله انتخاب سهام تک دوره ای

کلید واژه ها: برنامه ریزى خطى غیر قطعى بهینه سازى استوار مساله انتخاب سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۵
در این مقاله نحوه به کارگیرى رویکرد بهینه سازى استوار در. مسأله انتخاب سهام (تک دوره اى) ارایه مى شود. هم چنین نشان داده مى شود که چگونه مدل استوار بر اساس تابع مطلوبیت سرمایه گذارو عدم قطعیت نرخ بازگشت سهام، منطبق مى شود. این مدل مى تواند مبتنى بر انتخاب مناسبى از بدنه نرمى و شعاع فضاى (پارامترهاى) غیر قطعى، تنظیم شود. ارزیابى جواب هاى تولید شده از نرم هاى متفاوت Lp با تولید 10000 نمونه تصادفى از نرخ بازگشت سهام، شبیه سازى شده است. نتایج محاسباتى براى درجات مختلف ریسک گریزى سرمایه گذار، راهنماى کلى براى انتخاب Lp نرم (مقیاس اندازه گیرى ریسک) مناسب براى مدل یک پارچه استوار ارایه مى کند. به علاوه این آزمایشات نشان مى دهد،وقتى عدم قطعیت (فضاى تغییرات قیمت سهام) بزرگ است، مشخصات فردى سرمایه گذار در انتخاب نرم مناسب نقش مهمى ندارد.
۲.

تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادارتهران

نویسنده:

کلید واژه ها: تحلیل تکنیکى تحلیل بنیادى میانگین هاى متحرک بازارهاى مالى الگوهاى تکنیکى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۷
رو ش هاى مختلف تحلیل تکنیکى که در بازارهاى دنیا مورد استفاده قرار مى گیرد در ایران نیز تا اندازه اى قابل استفاده است. اما محدودیت هایى مانند کم معامله بودن سهام برخى از شرکت ها،وقفه هاى چهار روزه در دریافت برگه سهام ووجوه حاصل از فروش سهام، کم بودن حجم معاملات کل بورس و دست کارى مکرر سازو کار عرضه و تقاضا توسط بازیگران مسلط بازار موجب تحدید کاربرد این رو ش ها مى شود. به رغم و جود موانع فوق روش هاى تحلیل تکنیکى در تحلیل شرکت هاى بزرگ و پر معامله قابل استفاده و مفید به نظر مى رسد. از میان مرسوم ترین رو ش هاى قابل استفاده در بازار بورس تلهران مى توان به میانگین هاى متحرک ساده، شاخص قدرت نسبی و نرخ تغییر، نمودار حجم، باندهاى بولینگرواستوکاسیک ها اشاره نمود.
۳.

محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات

کلید واژه ها: ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده نقدی سود حسابداری وجوه نقد حاصل از عملیات محتوای افزاینده اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۰ تعداد دانلود : ۹۰۴
در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی) در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات است. بدین منظور ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط به ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات، برای شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداری تهران از سال 1375 تا 1381 مورد ازمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فزضیه های نشان می دهد که هنوز سود حسابداری به عنوان مهم ترین متغیر حسابداری در تصمیم های مالی و سرمایه گذاری، مورد توجه تصمیم گیرندگان در بازار اوراق بهادار بوده و در اغلب موارد دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایر متغیرها است. ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی نیز توانسته اند به طور بالقوه وارد مدل های تصمیم گیری در این بازار شوند و بعضا از خود محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایر متغیرهای مورد مطالعه نشان دهند. ولی وجوه نقد حاصل از عملیات نه تنها ارتباط معنی داری با بازده سهام ندارد، بلکه دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایر متغیرهای مورد مطالعه نیست
۴.

تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری

نویسنده:

کلید واژه ها: نظریه نوین مالى مالى رفتارى استثناهاى بازار فرضیه بازار کارا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۵۱
بیش از نیم قرن صلابت نظریه نوین مالى با تکیه بر دو پارادایم اصلى رفتار عقلایى عامل هاى اقتصادى، فرضیه بازارهاى کارا با وجود برخى شواهد تجربى غیرقابل تبیین توسط مدل هاى رایج این نظریه و تحت عنوان استثناها بازار در مقابل نظریه دیگرى با نام مالى رفتارى با هدف ادغام روانشناسى با اقتصاد به چالش کشیده شده است. هدف این مقاله مرو ر مفاهیم، مطالعات انجام شده در هر دو حوزه، از تاریخ شکل گیرى آن ها، بررسى نقاط ضعف، قوت هر دو نظریه، چالش هاى پیش روی آن هاست. نتیجه گیرى نهائی از مطالعات، شواهد موجود حاکى از این واقعیت است که نقش مالى رفتارى در تبیین رفتار بازار، عامل هاى اقتصادى غیرقابل انکار است.
۵.

پیش بینى درماندگى مالى شرکتها با استفاده از شبکه هاى عصبى مصنوعى

کلید واژه ها: ورشکستگى درماندگى مالى ماده 141 قانون تجارت شبکه هاى عصبى مصنوعى تحلیل ممیز چندگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۷
درماندگى مالى،ورشکستگى، هزینه هاى زیادى به همراه دارد که به اقتصاد یک کشور صدمه وارد مى کند. یکى از راه هایى که مى تواند به جلوگیرى از درماندگى مالى کمک شایان توجهى کند، پیش بینى درماندثى مالى الست. در این پژوهش، با استفاده از شبکه هاى عصبى مصنوعى (ANN)، به پیش بینى درماندگى مالى شرکت هاى تولیدى پرداخته شده است. مرور جامعى از مدل هاى پیش بینى درماندگى مالى، شبکه هاى عصبى مصنوعى نیز ارایه شده است. به منظور بررسى اثر تفاوت ناشى از نمونه ها در ییش بینى، از روش معتبرسازى مقطعى استفاده شده است. مدل مقایسه اى استفاده شده در این پژوهش، مدل تحلیل ممیز چندگانه (MDA) است. نتایج حاصله از مدل ها، براساس اطلاعات 80 شرکت، نشان داد که مدل ANN در پیش بینى درماندگى مالى، به طور معنى دارى نسبت به مدل MDA از دقت پیش بینى بیشترى برخوردار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸