تحقیقات مالی

تحقیقات مالی

تحقیقات مالی دوره 17 پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه مدلی برای بهبود عملکرد مالی سازمان، با تأکید بر نقش "ترکیب منابع انسانی" و "ثبات مدیریت"(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تهران ترکیب منابع انسانی ثبات مدیریت عملکرد مالیاوراق بهادار تهران عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۱
اهمیت عملکرد مالی برای شرکت ها باعث می شود که هر عامل مؤثر بر آن نیز اهمیت یابد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ترکیب منابع انسانی سازمان و ثبات مدیریت بر عملکرد مالی و روش آن از نوع آمیخته است. ابتدا، به روش نظریه برخاسته از داده ها، شاخص های ترکیب منابع انسانی شناسایی شد. سپس، با رویکرد کمّی، به کمک نرم افزار SmartPLS معناداربودن رابطه ترکیب منابع انسانی و ثبات مدیریت با عملکرد مالی (ROA و ROE) بررسی شد. تأثیر غیرمستقیم ترکیب منابع انسانی بر عملکرد مالی از راه اثرگذاری بر ثبات مدیریت نیز آزمون شد. یافته های پژوهش روی 274 شرکت ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1392 نشان داد که ترکیب منابع انسانی و ثبات مدیریت با عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری دارد، ولی بین خودشان رابطه معناداری وجود ندارد. در پایان، بر اساس یافته های تحقیق، مدلی برای بهبود عملکرد مالی شرکت ها با تأکید بر نقش ترکیب منابع انسانی و ثبات مدیریت ارائه شده است.
۲.

ارزیابی مالیات عملکرد شرکت ها و تحلیل روندهای مالیاتی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی مالیاتی خوشه بندی پیش بینی تحلیل روند داده کاوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۹۶
همواره فاصله قابل توجهی میان مالیات ابرازی شرکت ها و مالیات تشخیصی آن ها وجود دارد که منجر به عدم رعایت عدالت میان مؤدیان شده است. یکی از علت های دشواربودن رعایت عدالت، شناسایی مؤدیان بر مبنای رفتار مالیاتی و برخورد مناسب با آ ن هاست. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی سیستم پیش بینی و تحلیل رفتار مالیاتی شرکت هاست. این سیستم کمک می کند تا با بهره گیری از متغیرهای کلیدی ارزیابی عملکرد مالیاتی، رفتار مالیاتی شرکت ها شناسایی و تحلیل شود. این سیستم برای سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ارزیابی ریسک مالیاتی شرکت ها طراحی شده است و بر مبنای آن، ریسک مالیاتی شرکت ها به سه گروه پرریسک، با ریسک مالیاتی متوسط و کم ریسک تقسیم بندی شده است. همچنین، به کمک الگوریتم های خوشه بندی و طبقه بندی، خوشه های مالیاتی مشتریان شناسایی و درخت تصمیمی با دقت 80% طراحی شد که رفتار مالیاتی هر یک از خوشه ها را بررسی و تحلیل می کند و با اضافه شدن شرکت های جدید به فهرست شرکت های مالیات دهنده، رفتار مالیاتی آن ها را نیز پیش بینی می نماید.
۳.

بررسی مقایسه ای بین مدل ترکیبی سیستم ژنتیک فازی عصبی خودسازمانده و مدل خطی در پیش بینی قیمت توافقی قراردادهای آتی سکه طلا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم ژنتیک فازی شبکه عصبی مصنوعی خودسازمانده قرار داد آتی سکه طلا مدل آریما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۷۷
این مقاله به بررسی پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پرداخته است. این تحقیق مدلی ترکیبی بر اساس سیستم ژنتیک فازی (GFS) و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی قرارداد آتی سکه طلا ارائه داده است. در این روش، ابتدا با استفاده از روش رگرسیون گام به گام متغیرهایی مشخص می شود که بیشترین تأاثیر را بر قیمت قرارداد آتی سکه طلا دارند. در گام بعدی داده های خام با استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده به k دسته تقسیم می شود. در نهایت، این دسته ها به سیستم ژنتیک فازی وارد و پیش بینی انجام می شود. درآخر، نتیجه پیش بینی حاصل از مدل ترکیبی ارائه شده، با نتیجه حاصل از پیش بینی روش خطی آریما با استفاده از معیار سنجش خطا MAPE با هم مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل ترکیبی ارائه شده، پیش بینی بسیار مناسب تری از روش آریما دارد و خطای پیش بینی آن بسیار کمتر بوده است.
۴.

ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری مشترک برگزیده موجود در بازار سرمایه ایران با روشی ترکیبی از TOPSIS ، VIKOR و تکنیک مشابهت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تهران تصمیم گیری چندمعیاره رتبه بندی صندوق صندوق سرمایه گذاری مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۹۶
مقاله حاضر هم زمان دو هدف را دنبال می کند. از یک سو با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS،VIKOR و تکنیک مشابهت تلاش دارد توانایی روش های یادشده در رتبه بندی صندوق های منتخب از میان صندوق های مشترک در بازار سرمایه ایران را بیازماید و از سوی دیگر در ارزیابی صندوق ها، سه دسته شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد صندوق ها (عمر، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی ها، درصد دارایی های نقدی و درصد بازدهی)، شاخص های ارزیابی عملکرد تعدیل شده با ریسک (شارپ، ترینر و جنسن) و شاخص های ارزیابی عملکرد تعدیل شده با ریسک با لحاظ نیم واریانس (شارپ و ترینر تعدیل شده و جنسن تعدیل شده با نیم بتا) را به صورت مجزا و نیز با هم را بررسی می کند تا توان این سه رویکرد در ارزیابی صندوق ها با شاخص های مختلف مقایسه شود. در انتها، نتایج این مقایسه با سه رویکرد بیان شده و تصمیم های سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای ارزیابی شده است.
۵.

تأثیر شاخص های هزینه نظارت بازار بر قوانین حد نوسان قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعمال قوانین حد نوسان قیمت شاخص های هزینه نظارت بازار گستره نوسان قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۷۵
در مقاله حاضر اهتمام بر این بوده رابطه بین شاخص های هزینه نظارت بازار شامل شاخص افشای تجاری، شاخص ادراک فساد، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، همچنین شاخص آمادگی فناوری با اعمال قوانین حد نوسان قیمت و تأثیر آن ها بر گستره نوسان قیمت، در 37 کشور عضو فدراسیون جهانی بورس طی دوره زمانی 2005- 2010 بررسی شد که داده های کاملی را در بازه زمانی مورد نظر دارا بوده است. جهت تخمین و آزمون مدل از رگرسیون پانل لوجیت، حداقل مربعات پانل و نرم افزارهای Stata11، Excel، Eviews7 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین شاخص افشای تجاری، سطح فساد، شاخص آمادگی فناوری و استفاده از قوانین حد نوسان قیمت رابطه منفی وجود دارد؛ یعنی، با کاهش شدت این شاخص ها در کشورهای مورد بررسی احتمال استفاده از قوانین حد نوسان افزایش یافته است. همچنین، هر پنج شاخص هزینه نظارت بازار در گستره نوسان قیمت تأثیرگذار است.
۶.

ارائه الگویی مناسب به منظور تعیین شرکت های جذاب برای سرمایه گذاری (مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فعال در صنایع شیمیایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تحلیل وضعیت شرکت سرمایه گذاری نظریه فرامدرن پرتفوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۷۸
  این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای ارزیابی و مقایسه شرکت ها جهت راهنمایی سرمایه گذاران در انتخاب شرکت مناسب برای سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک دلفی فازی انجام پذیرفت. پس از استخراج مدل، به منظور وزن دهی شاخص های انتخاب شده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بهره گرفته شد. همچنین، اهمیت هر کدام از شاخص های مدل پژوهش تعیین شد. در ادامه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فعال در صنایع شیمیایی با استفاده از مدل پیشنهادی و با استفاده از دو تکنیک ویکور و تاپسیس، در سه سال مالی به صورت مجزا ارزیابی و رتبه بندی شد. سپس، با هدف آزمون مدل پژوهش، سه سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام چهار شرکت نخست در فهرست رتبه بندی نهایی هر کدام از سال های مورد بررسی تشکیل و با استفاده از شاخص سورتینو عملکرد هر کدام از این سبدها در بازه زمانی دو ماهه ارزیابی و با عملکرد صنعت شیمیایی در همان بازه دو ماهه مقایسه شد. نتایج حاکی از آن است که مدل پژوهش از دقت مناسبی برای راهنمایی سرمایه گذاران برخوردار است.
۷.

کاربرد رویکرد بهینه سازی استوار در تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر شاخص با درنظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهینه سازی استوار خطای ردیابی ردیابی شاخص نسبت اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
 فرایند تشکیل پرتفویی از سهم های تشکیل دهنده شاخص به گونه ای که عملکرد آن شاخص را بازسازی کند، ردیابی شاخص نامیده می شود. پرتفوی ردیاب شاخص به طور نسبی از تنوع خوبی برخوردار است و حجم معاملات و هزینه معاملاتی پایینی دارد. این پژوهش مدل برنامه ریزی صفر و یک را به منظور تحلیل مسئله ردیابی شاخص بررسی می کند. در این مدل تعداد دارایی های مورد نظر برای تشکیل پرتفوی را مدیر سرمایه گذاری تعریف می کند. به منظور درنظرگرفتن عدم قطعیت ضریب همبستگی بین دارایی ها به عنوان ورودی مدل، که دربرگیرنده خطای پیش بینی است، از رویکرد بهینه سازی استوار استفاده می شود. نتایج آزمون خارج از نمونه بر اساس شاخص پنجاه شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران در سال 1392 نشان می دهد که درنظرگرفتن این عدم قطعیت با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار عملکرد مدل را بر مبنای معیارهای نسبت اطلاعاتی و خطای ردیابی بهبود می بخشد.
۸.

الگوی مدیریت چالش های سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم اقتصادی چالش های نظام بانکی محیط متلاطم بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
برقراری تحریم های گسترده و بی سابقه بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، بخش های مختلف از جمله نظام بانکی کشور به منزله بازوی اقتصادی دولت را با چالش های جدی مواجه کرده است. پاسخ نظام بانکی در برابر این چالش ها باید فعال، مدبرانه و با درنظرگرفتن اولویت ها باشد. در نتیجه، شناسایی چالش های مذکور، تعیین اولویت و سطح اهمیت چالش های شناسایی شده و داشتن الگویی برای مدیریت آن ها ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش در گام اول با استفاده از روش دلفی، چهل مورد چالش حاصل از تحریم های بین المللی و متوجه نظام بانکی جمهوری اسلامی شناسایی شده و با استفاده از آزمون فریدمن سطح اهمیت آن ها نسبت به یکدیگر بررسی و اولویت بندی شده است. در گام بعد، با استفاده از نظر خبرگان و انجام مصاحبه و تحلیل محتوای آن، راهکارهای بیان شده برای مدیریت چالش های شناسایی شده در قالب الگویی مفهومی آمده است. در نهایت، الگوی پیشنهادی با روش دلفی اعتبارسنجی شده و الگوی نهایی بر مبنای نظر خبرگان ارائه شده است.
۹.

سطح افشا و عوامل تعیین کنندهآن در بانک ها با تأکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی و محوریت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افشای اسلامی بانکداری اسلامی راهبری شرکتی سازوکارهای راهبری شرکتی سطح افشا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۸۴
هدف این پژوهش ارزیابی سطح افشای اطلاعات موجود در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، این مطالعه به بررسی برخی عوامل مؤثر بر سطح افشای بانک ها با تأکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی پرداخته است. با توجه به اینکه در اقتصاد یک کشور، بخش بانکداری در موفقیت آن و ایجاد اقتصاد برتر نقش مهمی بازی می کند و راهبری شرکتی بانک ها در این زمینه بسیار تأثیرگذار است، این پژوهش بانک ها را در مرکز توجه خود قرار داده است. با استفاده از رویکرد تحلیل میانگین افشا، از چک لیست افشا جهت اندازه گیری سطح افشای اطلاعات بانک ها استفاده شده است. متغیرهای راهبری شرکتی آزمون شده در این مطالعه شامل اندازه هیئت مدیره، غیرموظف بودن هیئت مدیره و درصد سهامداران نهادی است. از اطلاعات بیست بانک در سال های 1390-1392 استفاده شده است. نتایج آزمو لیمر (چاو) نشان داد که الگوی مناسب برای برآورد مدل مورد بررسی در طبقه  Poolقرار دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح افشای بهتر در بخش بانکداری از طریق داشتن درصد سهامداران نهادی بیشتر کسب می شود. همچنین، بین غیرموظف بودن هیئت مدیره و سطح افشای بانک ها رابطه معناداری وجود داشت. این در حالی است که بین اندازه هیئت مدیره با سطح افشا رابطه معناداری وجود ندارد.
۱۰.

تأثیر انحراف از وجه نقد بهینه مورد انتظار بر بازده آتی سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انحراف از وجه نقد بهینه بازده سهام وجه نقد بهینه مورد انتظار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۷۱
طبق نظریه مبادله ای، سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت ها وجود دارد که در آن مدیریت بر اساس تحلیل هزینه منفعت و افزایش ارزش شرکت نسبت به نگهداری آن تصمیم گیری می کند. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی اثر انحراف از وجه نقد بهینه برآوردشده بر بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت است که طی دوره زمانی 1388 لغایت 1392 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس انتخاب شد. آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از داده های پانلی و به کمک روش حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین میزان انحراف مثبت و انحراف منفی از وجه نقد بهینه و بازده آتی سهام، رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که تأثیر وجه نقد بالای سطح بهینه برآوردشده بر بازده آتی سهام قوی تر از وجه نقد پایین تر از سطح بهینه برآورد شده است.
۱۱.

ارزیابی شرکت سهامی بیمه ایران با استفاده از نسبت های مالی و مدل سازی ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمه تحلیل پوششی داده ها خروجی نامطلوب کارایی ورودی غیراختیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۹۵
 صنعت بیمه یکی از قوی ترین و مهم ترین نهادهای اقتصادی و پشتیبان سایر نهادهای اقتصادی و خانوارها تلقی می شود. صنعت بیمه با تحولاتی مواجه بوده که آن را به سوی رقابتی شدن پیش می برد. بنابراین، می توان گفت شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه ایران باید همواره به پایش عملکرد شعب و نمایندگی های خود بپردازند. از جمله مشکلات روش های ارزیابی سازمان ها، تأکید بر شاخصی اصلی، همچنین قضاوت های ذهنی است. لذا، در ارزیابی باید جامعیت آن در فراگیری تمام زوایای کاری لحاظ شود. همچنین، خطاهای ذهنی را باید تا حد امکان کاهش داد. در این پژوهش ارزیابی شعب شرکت سهامی بیمه ایران به وسیله تکنیک تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. در به کارگیری مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها معمولاً مباحث خروجی های نامطلوب و ورودی های غیراختیاری نادیده گرفته می شود. در این پژوهش به خروجی های نامطلوب و ورودی های غیراختیاری پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با درنظرگرفتن ورودی غیراختیاری در حالت بازده به مقیاس متغیر و ثابت به ترتیب 50 و 36 درصد از شعب کاراست.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸