دانش انتظامی همدان

دانش انتظامی همدان

دانش انتظامی همدان سال هفتم زمستان 1399 شماره 4 (پیاپی 27)

مقالات

۱.

طراحی و تبیین مدلی جهت پیش بینی و مکان یابی خودپردازهای سودده بانک تجارت شهر همدان با رویکرد امنیت و پیشگیری از سرقت با استفاده از الگوریتم های داده کاوی

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۱
مروزه، دستگاه های خودپرداز عملیات بانکی را متحول کرده اند. با وجود این دستگاه ها، دیگر لازم نیست کسی برای دریافت پول در صف های طولانی بانک معطل شود. نصب این دستگاه در یک مکان برای بانک ها می تواند ازنظر امنیتی خطرساز باشد. ازاین رو، مکان یابی صحیح امنیتی و مناسب خودپرداز در یک شهر می تواند باعث افزایش امنیت بانک و جلوگیری از سرقت شود. در این مقاله با استفاده از روش های مختلف داده کاوی مانند الگوریتم نزدیک ترین همسایه، رافست، الگوریتم درخت طبقه بندی، رگرسیون و شبکه عصبی به پیش بینی تعداد دستگاه های خودپرداز موردنیاز یک بانک و جانمایی صحیح آن می پردازیم. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، دریافتیم که استفاده از ابزارهای داده کاوی می تواند به مسئولین در پیش بینی و جانمایی تعداد خودپرداز موردنیاز در شهر همدان کمک کند و باعث جلوگیری از سرقت، افزایش ضریب امنیتی و بهبود فعالیت های امنیتی پلیس گردد. در این پژوهش، علاوه بر درنظرگرفتن سوددهی خودپردازها، ضریب امنیتی مکان یابی هر شعبه را نیز در الگوریتم های داده کاوی مدنظر قرار دادیم. نتایج نشان داد که توجه به شاخص های: مدت قرارداد، کل کارمزد، کل تراکنش ها و تعداد خودپردازها در هر منطقه، میزان سرقت در منطقه، مسافت نزدیک ترین کلانتری، تعداد دوربین های مداربسته منطقه، تراکم جمعیت و تعداد نگهبان ها، در تصمیم گیری، پیش بینی تعداد و جانمایی خودپرداز ها بسیار حائز اهمیت است. این شاخص ها مبنایی برای پیش بینی تعداد خودپرداز های سودده نیز خواهند بود. همچنین، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با جذر میانگین مربعات خطای 8 درصد، قابلیت برآورد بهتری را نسبت به سایر الگوریتم ها دارد.
۲.

ارائه راهکاری برای مقابله با جرایم اسکیمینگ اقتصادی، با تأکید بر بانک داری الکترونیک (مورد مطالعه: پلیس همدان)

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۸
امروزه، با رشد تکنولوژی و گسترش تجهیزات و خدمات بانکداری الکترونیک، استفاده از خدمات بانکی بسیار ساده شده است. وجود این فضا، با وجود برخی مزیت های اجتماعی، فرصتی برای جرایم مالی ایجاد کرده است. در پژوهش حاضر، با جمع آوری اطلاعات از پلیس فتای استان همدان، گردآوری انواع روش های موجود و انجام شده در این نوع حملات و باتوجه به زیرساخت های موجود در نظام بانکی، تکنولوژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات موجود و شرایط تحریمی حاکم که دسترسی به برخی تکنولوژی ها را با مشکلاتی مواجه ساخته، درصدد ارائه راهکارهایی کارآمد و نو در جهت پیشگیری از حملات اسکیمینگ هستیم. در این پژوهش، باتوجه به مطالعات صورت گرفته، طرحی کاربردی و قابل اجرا در قالب رمزهایی در فضای جاوا به صورت نرم افزاری کاربردی برای تلفن های همراه به منظور استفاده از تکنولوژی NFC ارائه گردید که می تواند درجهت کنترل و کاهش جرایم اسکیمینگ و کاهش هزینه های ارائه کارت های بانکی توسط بانک ها و کاهش انواع خطرات و حملات سارقان به میزان قابل توجهی نقش داشته باشد.
۳.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه استرس سازمانی پلیس

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
هدف از پژوهش حاضر اعتبار یابی پرسشنامه استرس سازمانی پلیس با روش پژوهش همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل نیروهای پلیس مناطق 22 گانه و شهرستان های استان تهران به تعداد 12300 نفر بودند که 360 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه استرس سازمانی پلیس است. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار LISREL8.5 تحلیل شدند که ابتدا پارامترهای مدل به روش بیشینه درست نمایی (MI) برآورد شد و به منظور برازش مدل از شاخص هایی هم چون نسبت خی دو بر درجه آزادی (χ2/df)، شاخص برازش تطبیقی (CFI)، شاخص برازش هنجار شده (NFI)، شاخص برازش مقتصد هنجار شده (PNFI) شاخص برازش هنجار نشده (NNFI)، شاخص برازش فزاینده (IFI)، ریشه میانگین مجذور خطای برآورد (RMSEA) استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل اندازه گیری از برازش مناسبی برخوردار بود و شاخص های برازش (x2/df=2/89؛ RMSEA=0/072؛ PNFI=0/80؛ NNFI=0/93؛ NFI=0/91؛ CFI=0/94؛ IFI=0/94) مورد تائید می باشند و تمامی گویه ها به جز گویه های شماره 17 و 18، توانستند پیش بینی کننده خوبی برای مفهوم استرس سازمانی پلیس باشند. بنابراین، می توان پیشنهاد کرد که پژوهش گران و سازمان پلیس می توانند برای سنجش استرس سازمانی پلیس از پرسشنامه 18 سؤالی استرس سازمانی پلیس استفاده نمایند.
۴.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر برون سپاری نگهداری و تعمیرات در آماد و پشیبانی فرماندهی انتظامی استان همدان با رویکرد AHP

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۵
سازمان ها برای بهره وری، نیاز به دانستن عوامل مؤثر بر موفقیت برون سپاری هستند. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برون سپاری نگهداری و تعمیرات در آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان همدان است. در ابتدا، مهم ترین عوامل مؤثر بر برون سپاری، از طریق مرور ادبیات موضوع، تعیین شده و این عوامل بر اساس نظر 35 نفر از خبرگان با استفاده از روش ریاضی فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) الویت بندی شدند. پنج عامل اصلی، شامل مدیریتی با 7/28 درصد، فرآیندی با 4/24 درصد، محیطی با 1/13درصد، ارزیابی و نظارت با 4/22 درصد و درنهایت ارتباطات و قراردادها با 4/11 درصد شناسایی شدند که در این میان عامل مدیریتی بیشترین اهمیت و ارتباطات و قراردادها کم ترین اهمیت را به خود اختصاص دادند.
۵.

اثرات درمانی و پروفیلاکتیک کورکومین بر مسمومیت حاد کبدی ناشی از تجویز مبندازول در سگ های پلیس مبارزه با مواد مخدر (نژاد ژرمن شیپرد)

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات درمانی و پروفیلاکتیک کورکومین بر مسمومیت حاد کبدی ناشی از تجویز مبندازول در سگ های نژاد ژرمن شیپرد انجام پذیرفت. در این پژوهش 20 قلاده سگ به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. سگ های گروه A روزانه 150 میلی گرم بر کیلوگرم مبندازول همزمان با مصرف غذا، به شکل خوراکی و داخل کپسول ژلاتینی دریافت کردند. سگ های گروه B، روزانه 500 میلی گرم بر کیلوگرم کورکومین و 150 میلی گرم بر کیلوگرم مبندازول همزمان با مصرف غذا، به شکل خوراکی و داخل کپسول ژلاتینی دریافت کردند. سگ های گروه C و D نیز مشابه گروه دوم تحت تیمار قرار گرفتند؛ با این تفاوت که به ترتیب 2 و 24 ساعت پس از مصرف مبندازول، کورکومین دریافت کردند. آنزیم های ALT، AST، ALP و LDH در همه گروه ها اندازه گیری شد. در سگ های گروه A، غلظت سرمی آنزیم های ALT، AST،ALP و LDH به طور معنی داری پس از 24 ساعت افزایش یافت (05/0>P). مقادیر آنزیم ها در گروه های B، C و D کاهش یافت اما تأثیر آن فقط در گروه D معنی دار بود و غلظت آنزیم ها در محدوده نرمال قرار گرفت (05/0>P). نتایج این پژوهش نشان داد که کورکومین به صورت معنی داری، دارای اثرات درمانی در مقابل مسمومیت حاد کبدی ناشی از تجویز مبندازول است.
۶.

صادقانه عمل کردن: راهبردها و رفتارهای غیر کلامی در طی بازجویی پلیس

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
در یک آزمایش، شاخص های غیر کلامی فریب در بازجویی های پلیس از جرایم ساختگی مورد واکاوی قرارگرفت. هر دو رفتار آوایی و غیر آوایی رتبه بندی شدند. سی نفر از شرکت کنندگان تحت _ بازجویی های طولانی (بیش از 9 دقیقه) توسط سی افسر پلیس باتجربه قرار گرفتند. از افسران پلیس خواسته شد، بازجویی ها را طبق روال طبیعی انجام دهند. اگرچه افراد دروغگو گزارش کردند که به طور قابل ملاحظه ای متشنج تر بودند و این کار را دشوارتر از افراد راستگو می پنداشتند، اما هیچ تفاوتی در رفتارهای غیر کلامی رتبه بندی شده یافت نشد. در تحلیل راهبردهای به کار گرفته شده مشخص شد که هم افراد راستگو و هم افراد دروغگو تلاش کردند تا از انجام حرکات اضافه اجتناب کنند. راهبرد اصلی محتوای کلامی برای دروغگو ها ساده جلوه دادن ماجرا و برای راستگوها واقعی جلوه دادن آن بود. علاوه بر این، در این پژوهش علت هایی که چرا در این موقعیت مبرم دروغگوها و راستگوها با رفتار غیر کلامی شان قابل تمیز نبودند، مطرح و بحث شده اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹