محمدامین ترابی

محمدامین ترابی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

مفهوم سازی و نظریه پردازی بازاریابی آواتار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آواتار بازاریابی آواتار مفهوم سازی آواتار نظریه آواتار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۴
هدف: رشد روزافزون تکنولوژی و علم هوش مصنوعی، موجب شده است تا استفاده از آواتارها در بازاریابی، به صورت گسترده ای افزایش یابد؛ این در حالی است که مفهوم و الگوی علمی بازاریابی آواتار، در پژوهش های قبلی مشخص نشده است؛ به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف مفهوم سازی و ارائه الگوی بازاریابی آواتار در ایران اجرا شده است. روش: این پژوهش از نظر هستی شناسی مبتنی بر پارادایم تفسیری است، از لحاظ روش شناسی در دسته پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد، برحسب داده ها کیفی و مبتنی بر تکنیک داده بنیاد و رهیافت اشتراوس و کوربین است و از نظر هدف بنیادی و کاربردی محسوب می شود. برای گردآوری داده ها از دو روش مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان مفاهیم نوین مدیریت بازاریابی و هنر بودند که به عنوان استادتمام یا دانشیار دانشگاه، در این رشته سابقه تدریس چندساله داشتند. شیوه نمونه گیری نیز گلوله برفی هدفمند بود. یافته ها: یافته نخست این پژوهش، دستیابی به ویژگی های اصلی آواتار در بازاریابی است که بر دو عامل مبتنی است: رئالیسم رفتاری و رئالیسم بصری برای درک مصرف کننده. یافته بَعدی آن، ارائه مدل بازاریابی آواتار است که 368 مفهوم و 38 مقوله را دربرمی گیرد و مبتنی بر شش بُعد شرایط علی، زمینه ای، مداخله ای، پدیده اصلی، راهبردها و پیامدهاست. نتیجه گیری: نتایج مبین این بود که آواتارها قادرند که با شبیه سازی رفتاری انسان ها در بازاریابی با استفاده از علم داده و هوش مصنوعی، دقت و صحت در تماس با مشتری را افزایش دهند و در موقعیت ها و روندهای برنامه ریزی نشده، عملکردی مثبت و شایسته در جهت اشاعه بازاریابی محصولات و خدمات ارائه کنند.
۲.

متن کاوی نظرات مشتریان برند تلفن همراه سامسونگ با رویکرد خریدهای الکترونیکی تخفیف دار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مشتری خریدهای الکترونیکی تخفیف متن کاوی نظرات مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۸
نظرات مشتریان فروشگاه های اینترنتی  نشان می دهد که همواره نسبت به تخفیف های فروشگاهی تردید داشته اند و چگونگی رضایت آن ها ازنظر کمیت و کیفیت این تخفیف ها، در ابهام و سکوت پژوهش های پیشین، مغفول مانده است بنابراین، هدف این پژوهش  سنجش و ارائه مدل رضایت مشتری از خریدهای الکترونیکی تخفیف دار با استفاده از متن کاوی نظرات مشتریان در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا بوده است.روش تحقیق پژوهش حاضر ازنظر پارادایم، پست مدرن، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، آزمایشگاهی-شبیه سازی با رویکرد کیفی-کمی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و برای نظرات مشتریان، فیش برداری بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه نظرات حاضر در محصول گوشی موبایل A12 سامسونگ بوده است و نمونه آماری نیز به صورت تمام شماری، انتخاب گردید. روش تحلیل داده ها، با استفاده از متن کاوی و روش LDA پس از پیش پرداز داده ها و تخصیص دسته های موضوعی، صورت گرفت. یافته ها نشان داد که نرخ همگرایی LDA برای تعیین دسته های موضوعی، شش دسته بوده اند که شامل زمان تخفیف، مقدار تخفیف، کمپین تخفیف، ارتباط دهان به دهان تخفیف، ادراک از تخفیف و انواع تخفیف است که با استفاده از تکنیک های متن کاوی، اهمیت غالب هر یک از دسته ها برای هرکدام از  20 کلمه پرتکرار در نظرات، مشخص گردید، سپس کلمات مثبت و منفی محتمل برای هرکدام از دسته های موضوعی تعیین و ضریب مسیر و میزان اهمیت آن در مدل مربوطه ارائه شد. نتایج حاصله مبین این امر بود که مشتریان نسبت به تخفیف های فروشگاه های اینترنتی بیش از فروشگاه های سنتی حساسیت به خرج می دهند و با مقایسه با نتایج تحقیقات قبلی محرز گردید رضایت آن ها از تخفیف های اینترنتی شامل ابعاد پیچیده تری است که برای اداره صحیح از تخفیف، نیازمند ابهام زدایی  و راستایی آزمایی تخفیف در قالب اطلاع رسانی و آگاهی بخشی کامل است. از نتایج این تحقیق، کلیه فروشگاه های اینترنتی که از استراتژی های قیمت گذاری تخفیفی استفاده می نمایند، می توانند بهره ببرند.
۳.

مقایسه میزان خشنودی و کیفیت زندگى زوجین در ازدواج سفید با ازدواج های شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ازدواج ازدواج سفید خشنودی از زندگی کیفیت زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
امروزه پدیده ازدواج سفید، به یکی از مهم ترین دلایل ناپایداری بنیان خانواده تبدیل شده و نبود پژوهش هایی در زمینه مقایسه مؤلفه های کلیدی زندگی زوجین در ازدواج سفید و شرعی موجب دامن زدن به این پدیده شده است. پژوهش حاضر با هدف، مقایسه میزان خشنودی و کیفیت زندگى زوجین در ازدواج سفید با ازدواج های شرعی انجام شد. این پژوهش، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه ی جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. در جهت انجام این پژوهش به یک مورد کاوی در میان افراد دارای ازدواج های رسمی و افراد دارای ازدواج سفید ساکن در منطقه یک و دو تهران در سال 1399 پرداخته شده است. در این پژوهش 384 نفر از افراد دارای ازدواج های رسمی و افراد دارای ازدواج سفید ساکن در منطقه یک و دو تهران در سال 1399 به عنوان نمونه ی موردپژوهش انتخاب شدند. روش نمونه گیری در ازدواج شرعی تصادفی و در ازدواج سفید هدفمند و گلوله برفی بود. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه خشنودی زناشویی انریچ(Olson et al., 2012) و پرسشنامه کیفیت زندگی اسپینر(Bradbury et al., 2000) استفاده شد که جهت تأیید روایی آن، از روایی صوری استفاده شد و برای پایایی آن آلفای کرونباخ استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار  SPSS20  و با استفاده از آزمون T دو گروه مستقل انجام شد. یافته ها نشان داد که با توجه به سطح معناداری(02/0)، بین میزان خشنودی از زندگی در بین افراد با ازدواج سفید و افراد با ازدواج های شرعی تفاوت معناداری وجود دارد.همچنین، با در نظر گرفتن سطح معناداری(01/0) بین میزان کیفیت زندگی در بین افراد با ازدواج سفید و افراد با ازدواج های شرعی تفاوت معناداری وجود دارد.نتایج پژوهش نشان داد: سطح خشنودی و کیفیت از زندگی در بین زوجین سفید و شرعی اختلاف معناداری دارد و بایستی با اتخاذ راهکارهای لازم، بحران ازدواج سفید را کنترل و مدیریت کرد.
۴.

داستان سُرایی برند و اعتماد به برند با تمرکز بر نقش میانجی اصالت برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داستان سرایی برند اعتماد به برند اصالت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۸
هدف: تبلیغات مبتنی بر داستان به جای برقراری ارتباط از طریق روش سخنرانی، مخاطب را از طریق القای معنایی در زندگی او، تحت تأثیر شناختی و عاطفی قرار داده و او از طریق داستان به دنیای همه جانبه مفاهیم و انتزاع، انتقال پیدا می کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر داستان سرایی برند بر اعتماد به برند با نقش میانجی اصالت برند است. روش: روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در شهر تهران بوده است نمونه آماری به تعداد 384 نفر انتخاب گردید. شیوه نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده است. برای روایی سازه ها، از آزمون روایی محتوا، همگرا و واگرا و جهت سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده برای انجام تجزیه وتحلیل داده ها نیز، نرم افزار Smart PLS نسخه سوم است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که آزمون های روایی و پایایی مورد تائید نهایی قرار گرفت، همچنین نتایج پژوهش نشان داد که کلیه فرضیات تحقیق مورد تائید نهایی قرار گرفتند. نتیجه گیری: مشخص شد که ابعاد داستان سرایی برند شامل انسان نگاری، جذابیت و نمادگرایی در شبکه های اجتماعی و آگاهی در مورد آنان، موجب افزایش اعتماد به برند در بین مشتریان می گردد. همچنین به میزان اینکه برندی، اصالت و پیشینه مشخصی داشته باشد، روابط بین داستان سرایی در رابطه با برند و اعتماد پیدا کردن به برند، افزایش پیدا خواهد کرد.
۵.

مفهوم پردازی، طراحی و اجرای مدل تراشکاری سازمانی در سازمان های وابسته به وزارت نفت با استفاده از تکنیک داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تراشکاری سازمانی نوسازی استراتژیک تحول سازمانی طراحی مدل دادهبنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۳
هدف اصلی این پژوهش مفهوم پردازی و طراحی مدل تراشکاری سازمانی در سازمان های وابسته به وزارت نفت با رویکرد داده بنیاد است. این پژوهش، در مرحله اول در زمره تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و در مرحله دوم، توصیفی کمّی پیمایشی است. در مرحله کیفی، روش نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی بود که بر این اساس 15 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و خبرگان سازمان های وابسته به وزارت نفت انتخاب شدند. همچنین، در مرحله کمّی نیز، پرسشنامه بین 117 نفر از کارکنان وزارت نفت به صورت دردسترس توزیع شد. در مرحله کیفی، تعداد 115 کد باز شناسایی شد که در قالب 38 مفهوم اصلی طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی طراحی شدند. در نهایت، در مرحله کمّی مدل به دست آمده از نرم افزار اسمارت پی ال اس، تفسیر شد. مدل ارائه شده تراشکاری سازمانی می تواند موجب قدرت دادن به سازمان و افراد آن برای به عهده گرفتن مسئولیت های جدید در جهت آینده بهتر خودشان شود.
۶.

طراحی مدل قدرت رویاپردازی کارکنان دانشگاهی با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رؤیاپردازی رویای کارکنان تخیل آرزو قدرت رویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
هدف: سرگردانی ذهنی و بلاتکلیفی شناختی کارکنان در دانشگاه موجب آشفتگی فکری و پیامدهای منفی در ابعاد فردی و سازمانی خواهد شد. با این حال، بهره گیری از قدرت تخیل و خلاقیت ذهنی کارکنان که به عنوان رویا شناخته می شود، می تواند به عنوان ابزاری روانشناختی، در خدمت مدیران قرار بگیرد، به همین منظور هدف پژوهش حاضر طراحی مدل قدرت رویاپردازی کارکنان در سازمان ها بوده است. روش: روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، با رویکرد کیفی-اکتشافی و از نظر اجرا با استفاده از تکنیک داده بنیاد انجام شده است. ابزار مورد استفاده نیز، مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه شامل اساتید رشته مشاوره شغلی و رفتار سازمانی و مدیران اداری دانشگاه شهید بهشتی بوده است که تعداد آن ها با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی هدفمند بر اساس اصل اشباع، 12 نفر انتخاب گردید. یافته ها: یافته ها حاکی از آن بود که در مجموع، تعداد 40 مقوله و 364 کد احصا و در قالب پنج مقوله علی، زمینه ای، مداخله ای، راهبردها و پیامدها تنظیم شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مدل ترسیم شده قدرت رویاپردازی کارکنان، می تواند به طور نسبی، موجب جهش هایی در خلاقیت و نوآوری سازمانی و عبور از بحران های فرسودگی و لَختی سازمان گردد و مدیران می توانند با این تکنیک، کارکنانی تربیت کنند تا با توان انگیزشی بالا، شایستگی ها و اهدافی فراتر از موارد ذکرشده سازمان را دنبال نمایند.
۷.

نقش ارزش های فرهنگی «پلیس 110» در احساس تعلق به پلیس و رفتار شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های فرهنگی توسعه مشارکت خودتجانسی رفتار شهروندی مسئولیت سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
هدف این پژوهش، بررسی نقش تعدیل گری ارزش های فرهنگی در تأثیر توسعه مشارکت، آشنایی با سازمان، تعلق به سازمان، مسؤولیت اجتماعی و خودتجانسی پلیس110 بر رفتار شهروندی در شهر همدان بود. پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث جمع آوری داده ها، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از روش الگو یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره شد. جامعه آ ماری پژوهش را شهروندان شهر همدان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به پیمایشی بودن پژوهش، به منظور جمع آوری داده ها، ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که فردگرایی درمقابل جمع گرایی و همچنین دیدگاه بالا به پایین، به طور مشخصی رابطه بین خودتجانسی با رفتار شهروندی را تعدیل (183/0) می کند. به علاوه، توسعه مشارکت (754/0) و آشنایی با پلیس (435/0) بر احساس تعلق تأثیر دارند و احساس تعلق مثبت به پلیس بر مسؤولیت (914/0) و خودتجانسی (602/0) تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۸.

فراترکیب ارائه مدل بازاریابی دردناک لذت بخش با استفاده از رویکرد پریزما(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۴
هدف: در جهانی که هزاران نفر، میلیاردها دلار صرف خرید ارزش های لذت بخش می کنند و از درد دوری می جویند، بسیار عجیب است که تعداد مصرف کنندگان زیادی هستند که برای محصول یا تجربه هایی که باعث درد آن ها می شوند، حاضرند هزینه کنند، پژوهش های متعددی در زمینه بازاریابی دردناک لذت بخش انجام شده است که این پژوهش، با هدف ارائه فراترکیب ارائه مدل بازاریابی دردناک لذت بخش انجام گردیده است. روش: روش تحقیق پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی با رویکرد اکتشافی است. جامعة آماری این پژوهش، مطالعات شامل مقالاتی است که در زمینة بازاریابی لذت و درد به صورت مشترک یا مجزا صورت گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت مرور نظام مند و مطالعات کتابخانه ای ادبیات و پژوهش های پیشین، با روش فراترکیب برای استخراج عوامل، انتخاب شده است. روش نمونه گیری نیز بر اساس معیارهای ورود و خروج روش پریزما  انتخاب شده است. یافته ها: در راستای پاسخ به سؤالات پژوهش، 32 مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که منجر به استخراج 11 مفهوم و  132 کد معنادار شد. شایان ذکر است به دلیل اینکه مفهوم درد لذت بخش مصرف کننده در ادبیات پژوهشی داخلی، جدید و ناشناخته به حساب می آمد، ابتدا پیشایندها و پیامدهای درد لذت بخش مصرف کننده، شناسایی و سپس با پیش زمینة شناختی که مخاطب نسبت به چگونگی پیدایش و آثار دردهای لذت بخش پیدا می کند، استراتژی های بازاریابی دردناک لذت بخش، تدوین و ارائه گردید. نتیجه گیری: باتوجه به یافته ها مشخص گردید که محرک های فرهنگی، اجتماعی، احساسی-شناختی، عصبی و فیزیولوژیک می توانند بنا بر شرایط محصول، محیط، بازاریابی و رویکردهای شخصی و اجتماعی مصرف کننده، موجب ایجاد دردهای لذت بخش گردند که شامل لذت های حسی، عصبی(خیال) و روانی(معنوی)، خواهد شد. به همین صورت، بازاریابی دردناک لذت بخش می تواند از طریق نورواستراتژی(استراتژی عصب محور)، بازاریابی هیجانی، تبدیل درد به لذت و تسهیل ادراک درد لذت گونه انجام پذیرد.
۹.

نقش میانجی شایسته هراسی بر ارتباط تراشکاری سازمانی با عملکرد کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایسته هراسی تراشکاری سازمانی عملکرد کارکنان نیروی انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۵
هدف این پژوهش شناسایی تأثیر شایسته هراسی به عنوان متغیر میانجی بر رابطه تراشکاری سازمانی و عملکرد کارکنان نیروی انتظامی همدان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی-پیمایشی است. برای تجزیه وتحلیل از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم spss و پی ال اس استفاده شده است. با-توجه به پیمایشی بودن پژوهش برای جمع آوری داده از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات برای آزمون سوالات در تحقیق حاضر از پرسشنامه دی و همکاران (2017) و پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی حسنی و سعادت (1395) و برای سنجش شایسته هراسی از پرسشنامه مصلحی (1390)، حیدری تفرشی و همکاران (1395) استفاده شده است. در این پژوهش بر اساس بر اساس جدول مورگان از یک جامعه ی 400 نفری که با استفاده از فرمول نمونه گیری از جوامع نامحدود 201 نفر به عنوان نمونه ی مورد پژوهش انتخاب شده است. نتایج نشان داد که شایسته هراسی به عنوان متغیر میانجی بر رابطه تراشکاری سازمانی و عملکرد کارکنان نیروی انتظامی همدان تأثیر معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد تراشکاری سازمانی بر عملکرد کارکنان، شایسته هراسی نیروی انتظامی همدان تاثیر مستقیم دارد و نیز شایسته هراسی یر عملکرد کارکنان نیروی انتظامی همدان تاثیر معنادار دارد.
۱۰.

مفهوم پردازی و طراحی مدل شهاب سنگ های سازمانی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهاب سنگ سازمانی چالش های سازمانی راهکاری سازمانی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۹۸
همواره آسیب های ناگهانی که از محیط بیرون سازمان، وارد می شوند موجب خواهند شد تا سازمان به دلیل نقش نداشتن در وقوع آن ها دچار مسخ و ابهام شود، این نوع آسیب خاص در سازمان ممکن است به دلیل خلأ و شکاف پژوهشی، به درستی درک و تفهیم نشود. لذا، هدف این پژوهش مفهوم پردازی و طراحی مدل شهاب سنگ های سازمانی با رویکرد چالش ها و راهکارهای آن است. روش  پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و کاربردی، از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر اجرا، با استفاده از تکنیک داده بنیاد و تحلیل مضمون انجام شده است. ابزار مورداستفاده نیز، مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه بوده است که تعداد آن ها با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی هدفمند براساس اصل اشباع، 12 نفر انتخاب گردیدند. یافته ها حاکی از آن بود که در بخش طراحی مدل شهاب سنگ های سازمانی، 30 مقوله و 243 کد و در بخش طراحی مدل مقاوم سازی سازمان نیز، 8 مقوله و 51 کد استخراج شد. نتایج نشان داد که مفهوم پردازی و استعاره شهاب سنگ های سازمانی، این امکان را به مدیران می دهد تا با دانش افزایی ایجاد شده، دلایل، زمینه ها، استراتژی های مقابله و پیامدهای شهاب سنگ های سازمانی را به موقع تشخیص داده و در جهت خنثی سازی و مقابله با آن ها اقدام مناسب و صحیح انجام دهند. همچنین از نتایج این پژوهش می توانند کلیه سازمان هایی که به صورت پویا با محیط خود درگیر هستند استفاده کنند.
۱۱.

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده، معنویت در محیط کار با بهره وری کارکنان (موردمطالعه: فرماندهی انتظامی استان همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت سازمانی ادراک شده معنویت در محیط کار بهره وری کارکنان فرماندهی انتظامی همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۷۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده، معنویت در محیط کار با بهره وری کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدانانجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی است؛ ازنظر روش، توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش، از یک جامعه 140  نفری از کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدان، 103 نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر تصادفی ساده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شدند. روایی، با استفاده از روایی صوری و پایایی از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد. داده ها با نرم افزار SPSS، با آزمون های پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده با بهره وری کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدانرابطه وجود دارد. بین معنویت در محیط کار با بهره وری کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدان رابطه وجود دارد. بین حمایت سازمانی ادراک شده، معنویت در محیط کار با بهره وری کارکنان فرماندهی انتظامی استان همدانرابطه چندگانه وجود دارد.
۱۲.

طراحی و تبیین مدلی جهت پیش بینی و مکان یابی خودپردازهای سودده بانک تجارت شهر همدان با رویکرد امنیت و پیشگیری از سرقت با استفاده از الگوریتم های داده کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داده کاوی امنیت خودپردازها جلوگیری از سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۲۵۰
مروزه، دستگاه های خودپرداز عملیات بانکی را متحول کرده اند. با وجود این دستگاه ها، دیگر لازم نیست کسی برای دریافت پول در صف های طولانی بانک معطل شود. نصب این دستگاه در یک مکان برای بانک ها می تواند ازنظر امنیتی خطرساز باشد. ازاین رو، مکان یابی صحیح امنیتی و مناسب خودپرداز در یک شهر می تواند باعث افزایش امنیت بانک و جلوگیری از سرقت شود. در این مقاله با استفاده از روش های مختلف داده کاوی مانند الگوریتم نزدیک ترین همسایه، رافست، الگوریتم درخت طبقه بندی، رگرسیون و شبکه عصبی به پیش بینی تعداد دستگاه های خودپرداز موردنیاز یک بانک و جانمایی صحیح آن می پردازیم. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، دریافتیم که استفاده از ابزارهای داده کاوی می تواند به مسئولین در پیش بینی و جانمایی تعداد خودپرداز موردنیاز در شهر همدان کمک کند و باعث جلوگیری از سرقت، افزایش ضریب امنیتی و بهبود فعالیت های امنیتی پلیس گردد. در این پژوهش، علاوه بر درنظرگرفتن سوددهی خودپردازها، ضریب امنیتی مکان یابی هر شعبه را نیز در الگوریتم های داده کاوی مدنظر قرار دادیم. نتایج نشان داد که توجه به شاخص های: مدت قرارداد، کل کارمزد، کل تراکنش ها و تعداد خودپردازها در هر منطقه، میزان سرقت در منطقه، مسافت نزدیک ترین کلانتری، تعداد دوربین های مداربسته منطقه، تراکم جمعیت و تعداد نگهبان ها، در تصمیم گیری، پیش بینی تعداد و جانمایی خودپرداز ها بسیار حائز اهمیت است. این شاخص ها مبنایی برای پیش بینی تعداد خودپرداز های سودده نیز خواهند بود. همچنین، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با جذر میانگین مربعات خطای 8 درصد، قابلیت برآورد بهتری را نسبت به سایر الگوریتم ها دارد.
۱۳.

بررسی تأثیر جنسیت برند بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده با نقش میانجی مشارکت برند مصرف کننده و عشق به برند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنسیت برند ارزش ویژه برند مشارکت برند عشق به برند مشتریان عطر بیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۶۸
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جنسیت برند بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده با نقش میانجی مشارکت برند مصرف کننده و عشق به برند است. تفاوت جنسیتی برای محصولات شرکت بیک و عطر بیک اهمیت زیادی دارد. چراکه عطر بیک یک برند موفق می باشد و طرفداران زیادی دارد. این عطر هم در جنسیت و هم در مورداستفاده سنین خاص بوده، به همین علت موردتوجه بسیاری از افراد قرارگرفته است. در این پژوهش 384 نفر از مشتریان عطر بیک با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه ی آماری از یک جامعه ی نامتناهی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که جهت تأیید روایی آن، از روایی صوری و روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد و برای پایایی آن آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس و ویژوال-پی ال اس انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد: مردانه بودن برند (116/0) و زنانه بودن برند (211/0) بر ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده تأثیر معناداری دارد. مردانه بودن برند (316/0) و زنانه بودن برند (594/0) بر مشارکت نام تجاری مصرف کننده تأثیر معناداری دارد. مردانه بودن برند (396/0) و زنانه بودن برند (519/0) بر عشق به برند تأثیر معناداری دارد. مشارکت نام تجاری مصرف کننده بر عشق به برند (227/0) و ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده (884/0) تأثیر معناداری دارد. عشق به برند بر ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده تأثیر معناداری (459/0) دارد. مشارکت نام تجاری مصرف کننده و عشق به برند در رابطه ی بین جنسیت برند و ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده نقش میانجی دارد.
۱۴.

نقش واسطه ای ترجیحات فکری ندهرمان در تأثیر سبک های یادگیری کلب بر خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترجیحات فکری ندهرمان سبک های یادگیری کلب خودتنظیمی یادگیری دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۹۳
وجود تفاوت های فردی یادگیرندگان در ابعاد و سبک های مختلف از عوامل تأثیرگذار بر یادگیری است. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای ترجیحات فکری ندهرمان در تأثیر سبک های یادگیری کلب بر خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان انجام شده است. طرح پژوهش از نوع طرح های همبستگی است و جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل دانشگاه فرهنگیان استان کرمان در سال تحصیلی 1396- 1397 است و حجم نمونه به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی 350 دانشجو(238 پسر و 108 دختر) تعیین شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (1985)، پرسشنامه سنجش ترجیحات فکری ندهرمان (1980) و پرسشنامه خودتنظیمی یادگیری بوفارد (1995) است. داده ها در سطح توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد سبک های یادگیری بر ترجیحات فکری (82/0β=) و خودتنظیمی (63/0β=) تأثیر مستقیم و معناداری دارد. ترجیحات فکری نیز بر خودتنظیمی (27/0β=) تأثیر مستقیم و معنادار دارد. همچنین سبک های یادگیری بر خودتنظیمی (23/0β=) به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی ترجیحات فکری تأثیر معنادار دارد. بنابراین پیشنهاد می شود آموزش عالی برای آموزش و اعتلای یادگیری خودتنظیمی و سبک یادگیری صحیح به منظور پردازش بهتر اطلاعات تلاش کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان