آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵

چکیده

برای انجام این پژوهش نسخه الکترونیکی موجود در 15 نشریه علمی پژوهشی ورزشی طی سال های (1387) تا (1397) جمع آوری گردید و تعداد 115 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. روش به کار رفته در پژوهش، روش تحلیل محتوا بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (جداول و نمودارها) و توسط نرم افزار Excel استفاده شد. نتایج نشان داد؛ ارزش ویژه برند و زیر مجموعه های مرتبط به آن از جمله وفاداری و تداعیات برند، روی هم رفته 87/40 درصد از مقالات را به خود اختصاص داده است. از سویی هویت و یکی از زیر مجموعه های اصلی آن یعنی شخصیت برند با 17 درصد از دیگر پژوهش های پر طرفدار مرتبط با برند محسوب می شود. همچنین برند شخصی یا توجه به نوپا بودنش نسبت به دیگر حوزه های برند با 9 درصد از چاپ مقالات وضعیت نسبتا خوبی دارد. در نهایت روش غالب در پژوهش های حوزه برند در ورزش، روش کمی با سهم تقریبی 78 درصد می باشد. تعداد 115 مقاله در طی 10 سال، کمیت قابل قبولی را نشان نمی دهد، افزایش تعداد نشریات تخصصی در این زمینه و همین طور افزایش تعداد مقالات چاپی و پذیرشی در نشریات معتبر علمی پژوهشی به علت اهمیت و حساسیت این موضوع در صنعت ورزش، امری است که باید در دستور کار قرار گیرد.

تبلیغات